Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori (H.G. nr. 953/2022)

1 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 157

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 953/2022 pentru aprobareaNormelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 

(M. Of. nr. 760 din 29 iulie 2022)

în temeiul:

art. 108 dinConstituția României,

−  art. 8 din O.U.G. nr. 90/2022privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Se aprobăNormele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

În M. Of. nr. 760 din 29 iulie 2022 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 953/2022 pentru aprobareaNormelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Articol Unic

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Se aprobăNormele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Vă prezentăm, în continuare, Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori:

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022

Structura

Capitolul I: Dispoziții generale și definiții

Capitolul II: Perioada de acordare a facilităților de suspendare la plată a ratelor aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă„/”Noua casă

Capitolul III: Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a ratelor scadente aferente creditelor acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”

Capitolul IV: Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor eșalonate pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”

Capitolul V: Executarea scrisorilor de garanție. Plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție 

 Capitolul VI: Condiții de acordare a facilității de suspendare la plată a obligațiilor aferente creditelor, altele decât creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”

Capitolul VII: Dispoziții finale 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Mai departe, vă prezentăm cele mai importante dispoziții din hotărâre.

Art. 1

Prezentele norme se aplică facilităților acordate de creditorii definiți conform prevederilor art. 1 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, denumită în continuareOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022, debitorilor definiți conform prevederilor art. 1 lit. b) din aceeași ordonanță de urgență pentru suspendarea obligațiilor de plată scadente, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane. 

(…)

Art. 4

Rambursarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente poate fi suspendată o singură dată, numai pentru creditele acordate în cadrul programului „Prima casă”/„Noua casă”, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) au fost acordate până la data de 30 aprilie 2022 inclusiv; 

b) data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioară datei aprobării de către creditor a solicitării suspendării obligațiilor de plată; 

c) nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni de la data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată. 

Art. 6

(1) Debitorul transmite creditorului solicitarea de suspendare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022. 

(2) Debitorul, prin una dintre căile de transmitere prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar, direct sau indirect, de situația gravă generată de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina și îndeplinește următoarele condiții: 

a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să își achite obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor; 

b) prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021; 

c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentelor norme; 

d) prezintă acordul codebitorilor, garanților și fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanții guvernamentale, acordul statului este implicit. 

(…)

Art. 12

(1) Monitorizarea scrisorilor de garantare reprezintă acțiunile derulate în perioada cuprinsă între acordarea garanției și încetarea valabilității acesteia, constând în urmărirea lunară a stadiului derulării soldului garanției, pe baza situațiilor furnizate de către creditor, conform prevederilor convenției de garantare. Informațiile privind soldul dobânzilor suspendate incluse în scrisorile de garanție emise vor fi colectate de F.N.G.C.I.M.M. detaliat, la nivelul fiecărui contract de credit, sub forma unui set de date standardizat, ale cărui structură și termene de raportare vor fi stabilite prin convenția de garantare încheiată de F.N.G.C.I.M.M. cu creditorul. 

(2) Valoarea garanției se va reduce în mod automat cu orice plată efectuată de debitor în perioada de rambursare a dobânzilor eșalonate la plată conform graficelor întocmite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2), precum și cu valoarea plăților de garanții efectuate la cererea creditorului în temeiul obligației de garantare asumate prin scrisorile de garanție emise în numele și în contul statului, după caz. 

(…)

Art. 15

(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală de la debitor, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală. 

(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plății valorii de executare a garanției, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plății. 

(3) După primirea dovezii efectuării plății potrivit alin. (2), F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris care reprezintă titlu de creanță bugetară în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanța bugetară rezultată prin plată, precum și data scadenței acesteia. Titlul de creanță se comunică debitorului, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plății prevăzute la alin. (2). 

(…)

Art. 17

(1) Poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor de capital, dobânzilor, și comisioanelor aferente creditului debitorul afectat financiar direct sau indirect de situația gravă generată de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina, sub condiția transmiterii solicitării către creditor cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data publicării reglementărilor emise de către Banca Națională a României, prevăzute la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2022. 

(2) Debitorul, persoană fizică, declară pe propria răspundere că a fost afectat financiar de situația gravă generată de criza actuală, determinată direct sau indirect de criza energetică și de războiul dintre Rusia și Ucraina, și se află în imposibilitatea de a onora obligațiile de plată aferente creditului. Debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

a) prezintă declarația pe propria răspundere că nu se află în incapacitate de plată, în sensul în care debitorul nu este în măsură să își achite obligațiile ajunse la scadență, la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor; 

b) prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021; 

c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreată/agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2022; 

d) prezintă acordul codebitorilor, garanților și fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanții guvernamentale, acordul statului este implicit. 

(…)

Art. 20

(1) Dobânda datorată de debitori corespunzător perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. 

(2) Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare. 

(3) În graficul de rambursare refăcut după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată se menține rata de dobândă sau marja de dobândă, după caz, la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor. 

(…)

De asemenea, menționăm și cele 2 Anexe care fac parte integrantă din prezentele norme. 

− Anexa nr. 1: Convenția de implementare;

− Anexa nr. 2: Convenție de garantare.

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 90/2022 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (H.G. nr. 953/2022) was last modified: august 1st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.