Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile

24 nov. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 31

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: [email protected], în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (23 noiembrie 2022).

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. I – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 80^1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În înțelesul prezentelor reglementări, o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăți în numerar, transferuri de alte active sau suportarea de datorii purtătoare de dobândă.”

Black Friday pe UJmag.ro!

2. După punctul 80^1 se introduce un nou punct, punctul 802, cu următorul cuprins:

„80^2 – (1) O entitate trebuie să întrerupă capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul perioadelor prelungite în care aceasta nu lucrează efectiv la realizarea activului cu ciclu lung de fabricație.

(2) O entitate poate suporta costuri ale îndatorării în timpul unei perioade prelungite în care ea întrerupe activitățile necesare pregătirii unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare. Astfel de costuri reprezintă costuri cu deținerea activelor parțial finalizate și nu îndeplinesc condițiile pentru capitalizare. Totuși, o entitate nu întrerupe în mod normal capitalizarea costurilor îndatorării pe parcursul unei perioade în care execută lucrări tehnice și administrative semnificative. De asemenea, o entitate nu întrerupe capitalizarea costurilor îndatorării atunci când o amânare temporară este o parte necesară a procesului de pregătire a unui activ pentru utilizarea sa prestabilită sau pentru vânzare.”

3. Se abrogă punctul 81.

4. La punctul 226, litera f) a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„f) cheltuieli de proiectare și pentru obținerea autorizațiilor. Contractarea serviciilor premergătoare obținerii autorizației de construcție a imobilizării corporale, fără a fi urmată de efectuarea de cheltuieli, nu este suficientă pentru recunoașterea acestora în costul activului corespunzător;”

5. După pct. 311 se introduce un nou punct, punctul 311^1, cu următorul cuprins:

„311^1 – (1) Dacă un client plătește o sumă înainte ca entitatea să transfere un bun sau un serviciu clientului, în momentul efectuării plății entitatea înregistrează o datorie aferentă contractului. O datorie aferentă contractului reprezintă obligația unei entități de a transfera unui client bunurile sau serviciile pentru care a primit de la client o contravaloare.

(2) În conformitate cu alin. (1), la primirea unei plăți în avans de la un client, entitatea recunoaște o datorie aferentă contractului (contul 419 «Clienți – creditori») la valoarea plății în avans pentru obligația sa de a transfera sau de a fi pregătită să transfere bunuri sau servicii în viitor. Entitatea scoate din evidență acea datorie și recunoaște venituri atunci când transferă bunurile sau serviciile respective și, prin urmare, își îndeplinește obligația contractuală.”

6. După pct. 351 se introduce un nou punct, punctul 351^1, cu următorul cuprins:

„351^1 – (1) O entitate poate percepe uneori un avans nerambursabil de la client, la începutul contractului sau aproape de această dată (de exemplu, comisioanele de activare din contractele de telecomunicații, comisioanele de constituire din anumite contracte de servicii și onorariile inițiale din unele contracte de furnizare). În această situație entitatea trebuie să stabilească dacă avansul încasat se referă la prestarea unui serviciu.

(2) Dacă avansul încasat reprezintă o plată în avans pentru servicii viitoare (sumă recunoscută în contul 472 «Venituri înregistrate în avans»), acesta va fi recunoscut la venituri atunci când vor fi prestate acele servicii viitoare.”

Videoconferința regională de insolvență Buzău

(…)

Art. II – Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După punctul 173^2 se introduce un nou punct, punctul 173^3, cu următorul cuprins:

„173^3 – (1) Entitățile care primesc dividende în condițiile pct. 173^1 evidențiază sumele corespunzătoare acestora pe seama datoriilor (articol contabil 461 «Debitori diverși»/analitic distinct = 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende»).

(2) Regularizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează pe seama dividendelor cuvenite în baza situațiilor financiare anuale ale entității care a optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar (articol contabil 467 «Datorii aferente distribuirilor interimare de dividende» = 461 «Debitori diverși»/analitic distinct).”

(…)

Art. III – (1) Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În planul de conturi general, cuprins la pct. 344, se introduc conturile 6053 „Cheltuieli privind consumul de gaze naturale” și 6058 „Cheltuieli cu alte utilități”.

2. În planul de conturi general, cuprins la pct. 344, precum și în tot cuprinsul reglementărilor, denumirea grupei 60 se modifică astfel „Cheltuieli privind stocurile și alte consumuri”. Denumirea contului 605 se modifică astfel „Cheltuieli privind utilitățile”, iar denumirea contului 8038 se modifică astfel „Bunuri primite în administrare, concesiune, cu chirie și alte bunuri similare”.

3. La Capitolul 10 „Funcțiunea conturilor”, funcțiunea contului 605 se modifică și va avea următorul cuprins: „Contul 605 „Cheltuieli privind utilitățile”

Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind consumurile de energie, apă, gaze naturale și alte utilități.

În debitul contului 605 „Cheltuieli privind utilitățile” se înregistrează:

– valoarea consumurilor de energie, apă, gaze naturale și alte utilități (401, 408, 471, 542);

– sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).”

(2) Reglementările contabile privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– Punctul 12 al Cap. 2 lit. B se modifică și va avea următorul cuprins:

„12. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani.”

Art. IV – Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 24 februarie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

– Punctul 3 al Capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:

„3. Documentele justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă se păstrează pe o perioadă de 5 ani.”

Art. V – Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.634/2015 privind documentele financiarcontabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 bis din 9 decembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 38 al Anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„38. Termenul de păstrare a registrelor și a celorlalte documente financiarcontabile, cu excepția statelor de salarii, este de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția celor prevăzute la pct. 39 și 40.”

2. În Anexa nr. 4 se adaugă următorul document financiar-contabil: „Stat de salarii”, nr. crt. 26, cod 14-5-1.

Art. VI – (1) Prevederile art. I, art. II și art. III alin. (1) se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022.

(2) Prin excepție de la alin. (1), prevederile art. I pct. 2, referitoare la întreruperea capitalizării costurilor îndatorării, se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022 dacă efectul modificării politicii contabile se poate stabili până la data la care respectivele situații financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În caz contrar, prevederile respective se aplică costurilor îndatorării suportate de entitate în legătură cu împrumuturi contractate ulterior datei de 1 ianuarie 2023.

(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile art. I, art. II și art. III alin. (1) începând cu primele situații financiare anuale încheiate la o data ulterioară datei de 1 ianuarie 2023. 10 2023.

(4) Prevederile art. III alin. (2), art. IV și art. V intră în vigoare la data de 1 ianuarie Art. VII. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Proiectul și Referatul de aprobare pot fi consultate prin accesarea sursei informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile was last modified: noiembrie 24th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.