Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice

27 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1692

Despre

  • M. Of. nr. 559 din 25 iulie 2016
  • Legea nr. 159/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

Legea nr. 159/2016

Conferința de pregatire profesională a Baroului Ialomița
”

(M. Of. nr. 559 din data de 25 iulie 2016)

Cap I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Dreptul de acces pe proprietăți”)
Cap. III. („Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea”)
Cap. IV. („Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice”)
Cap. V. („Soluționarea litigiilor”)
Cap. VI. („Furnizarea de informații, control și sancțiuni”)
Cap. VII. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În M. Of. nr.  559 din data de 25 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Dreptul de acces pe proprietăți”)
Cap. III. („Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea”)
Cap. IV. („Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice”)
Cap. V. („Soluționarea litigiilor”)
Cap. VI. („Furnizarea de informații, control și sancțiuni”)
Cap. VII. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Cap. I. („Dispoziții generale”)

În capitolul I este relatat scopul respectivului act normativ, și anume stabilirea unui cadru legal unitar care să contribuie la facilitarea dezvoltării rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, prin luarea de măsuri care să accelereze exercitarea dreptului de acces pe proprietăți și să remedieze ineficiențele care afectează procesul de extindere a rețelelor de comunicații electronice, în vederea asigurării unui cadru economic sustenabil, a aplicării politicilor de dezvoltare regională în concordanță cu obiectivele Uniunii Europene, precum și a coeziunii sociale și teritoriale prin crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții. De asemenea, sunt explicate seminificațiile unor termeni și expresii („acces pe proprietăți ”; „operator de rețea” ș.a.)

Cap. II. („Dreptul de acces pe proprietăți”)

Capitolul al II-lea prezintă persoanele cărora li se conferă dreptul de acces asupra proprietăților. Au dreptul de acces pe proprietăți în condițiile legii, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația din domeniul comunicațiilor electronice (au dreptul de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale). Dreptul de acces pe o proprietate privată și condițiile realizării accesului de către persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii rețele de comunicații electronice se negociază de către părți, în condițiile dreptului comun.

Titularul dreptului de acces pe proprietăți poate solicita titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale, titularului dreptului de administrare, de concesiune, de folosință cu titlu gratuit ori de închiriere, după caz, în situația în care nu există nicio altă soluție, tăierea, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea despăgubirilor prevăzute de lege.

Cap. III. („Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea”)

Potrivit capitolului al III-lea, operatorii de rețea acordă acces la infrastructura fizică pe care o dețin în proprietate, administrare sau concesiune, în condiții obiective, transparente, proporționale și nediscriminatorii, tuturor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice care solicită accesul în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice. Operatorul de rețea poate refuza acordarea accesului la infrastructura fizică pe care o deține în proprietate, administrare sau concesiune doar în cazuri obiective și temeinic justificate. De asemenea, operatorii de rețea, precum și organismele din sectorul public care, în exercitarea atribuțiilor, dețin în format electronic oricare dintre informațiile prevăzute la art. 20 alin. (1) vor pune la dispoziția ANCOM aceste informații până la data de 1 ianuarie 2017.

Cap. IV. („Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice”)

Capitolul al IV-lea prezintă condițiile autorizării construirii rețelelor de comunicații electronice. La elaborarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism, la realizarea lucrărilor de construire, reparare, modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de rețele de comunicații electronice.

Cap. V. („Soluționarea litigiilor”)

În capitolul al V-lea este prezentată modalitatea de sesizare a autorității competente în cazul unui eventual litigiu. Sesizarea ANCOM se va realiza de către partea interesată printr-o cerere scrisă. Atunci când consideră necesar în vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părțile în fața sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcție de complexitatea cauzei, părțile pot fi invitate la întâlniri ulterioare. Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate și comunicate părților, care își pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate, însă reprezentanții acestora trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate.

Cap. VI. („Furnizarea de informații, control și sancțiuni”)

Potrivit capitolului al VI-lea, ANCOM are dreptul să solicite furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, operatorilor de rețea, organismelor din sectorul public și autorităților administrației publice centrale ori locale, precum și persoanelor care participă la implementarea proiectelor. În vederea facilitării și stimulării extinderii rețelelor de comunicații electronice prin reducerea costurilor asociate acestei extinderi, ANCOM va realiza un inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice având obligația de a transmite ANCOM, precum și de a actualiza informații complete privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora, pe care le dețin în proprietate sau în concesiune. Faptele considerate contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale infracțiuni, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei.

Cap. VII. („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În capitolul al VII-lea sunt prezentate câteva modificări intervenite prin respectivul act normativ. Printre aceste modificări se regăsesc cele referitoare la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții; O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice; O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și abrogarea Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 159/2016

Respectivul act normativ transpune:

– prevederile art. 11 și 12 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 108 din 24 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile Directivei 2014/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind măsuri de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 23 mai 2014.

Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice was last modified: iulie 27th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter