H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

17 feb. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4289

Despre

  • M. Of. nr. 115 din 13 februarie 2015
  • H.G. nr. 75/2015
  • Reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

În M. Of. nr. 115 din 13 februarie a.c., a fost publicată H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling.

În continuare, vom prezenta conținutul H.G. nr. 75/2015.

Art. 1 prevede obiectul de reglementare al hotărârii. Potrivit acestuia, hotărârea stabilește condițiile necesare prestării de către copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling și procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistență socială.

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Copilul poate presta activități remunerate în domeniile prevăzute la art. 1 în baza contractelor încheiate între organizator și părinți/reprezentantul legal al copilului ori, după caz, direct cu acesta, în cazul copilului care a împlinit 14 ani, cu încuviințarea prealabilă a părinților/reprezentantului legal.

(2) Contractul se încheie cu respectarea prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Campanie Craciun UJmag 2020

(3) Activitățile remunerate desfășurate în domeniile prevăzute la art. 1 pot fi prestate de copii în calitate de:

a) actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum și orice alte concursuri sau activități de scenă;

b) actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;

c) figurant sau model la ședințe foto, cu sau fără scopuri publicitare;

d) figurant sau model la prezentări de modă;

e) sportiv profesionist în sportul de performanță.

(4) Repetițiile de orice fel, precum și orice altă etapă menită să asigure buna desfășurare a activităților prevăzute la alin. (3) sunt considerate parte integrantă a acestora.

(5) Începând cu vârsta minimă de angajare, pentru activitățile prevăzute la alin. (3), copiii pot încheia contracte individuale de muncă cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 3 definește termenul „organizator”. Potrivit acestuia, organizatorul este persoana fizică sau juridică, care are prevăzute în statut, ca obiect de activitate, organizarea și desfășurarea de activități cu caracter profesional în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling sau care organizează evenimente în aceste domenii, cu caracter ocazional.

Potrivit art. 4, activitățile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling prevăzute la art. 2 alin. (3) se desfășoară cu respectarea următoarelor condiții:

a) să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) să se desfășoare, în funcție de vârsta copilului, în următorul interval orar: 9,00-17,00 pentru copiii cu vârsta sub 5 ani, 8,00-20,00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani, 7,00-22,00 pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;

Original Black Friday pe UJmag.ro!

c) durata activității să nu depășească o oră pe săptămână, de preferință repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an, 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului școlar, cu condiția efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs;

d) activitatea continuă să fie prestată maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an, maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani și maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani;

e) numărul de repetiții de orice fel, precum și orice etapă menită să asigure buna desfășurare a activităților, indiferent de natura acestora: spectacol, repetiție, antrenament, ședință foto, filmare și altele asemenea să nu depășească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an și două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 1 an. Între cele două acțiuni, care au loc în aceeași zi, se acordă o pauză de cel puțin o oră și jumătate;

f) pauzele scurte au durata între 10 și 15 minute după fiecare activitate continuă;

g) pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră și se acordă după fiecare oră de activitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani și la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani;

h) numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activități este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauză;

i) activitățile care se organizează pe timpul vacanțelor școlare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihnă și timp liber;

j) în cazul activităților care se desfășoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 14 zile, după primele 60 de zile de activitate.

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) Pe durata prestării activităților reglementate de prezenta hotărâre copilul este însoțit de un adult.

(2) Însoțitorul prevăzut la alin. (1) poate fi:

a) unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului;

b) o persoană desemnată de părinți/reprezentantul legal al copilului, față de care copilul a dezvoltat o relație de atașament;

c) o persoană desemnată de organizator și agreată de comun acord cu părinții/reprezentantul legal al acestuia, precum și cu copilul în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestuia”.

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care, pe durata prestării activităților, copilul sau grupul de copii nu poate fi însoțit de părinte/reprezentantul legal sau o persoană desemnată de acesta, organizatorul este obligat să asigure însoțitor. Numărul maxim de copii pe care îl poate supraveghea un însoțitor este de 10.

(2) Însoțitorul desemnat de organizator îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are domiciliul sau reședința în România, situație confirmată prin actul de identitate;

b) a împlinit vârsta de 18 ani și are capacitate deplină de exercițiu, situație confirmată prin actul de identitate;

c) a absolvit minimum liceul, situație confirmată prin actele de studii;

d) are o stare de sănătate bună, confirmată de medicul de familie prin certificat medical;

e) prezintă garanții morale, situație confirmată prin cazier judiciar;

f) are experiență cu privire la supravegherea și îngrijirea copiilor, situație confirmată prin curriculum vitae și recomandări din partea organizatorilor;

g) nu se încadrează în niciuna din situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), situație confirmată prin declarație pe propria răspundere.

(3) Nu poate fi însoțitor persoana care se află în una din următoarele situații:

a) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

b) este decăzută din drepturile părintești prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părintești ca pedeapsă complementară;

c) este dependentă de alcool, droguri sau alte substanțe psihotrope;

d) are istoric de abuz asupra copilului sau orice altă formă de violență exercitată asupra copilului, precum și istoric de încălcare a drepturilor copilului înregistrat la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

(4) Atribuțiile însoțitorului desemnat de organizator se includ în contractul pe care organizatorul îl încheie cu acesta și sunt următoarele:

a) însoțește copilul/grupul de copii pe toată durata prestării activității, inclusiv pe parcursul deplasării acestuia;

b) însoțește copilul/grupul de copii la unitatea de învățământ preuniversitar la care se asigură educația, precum și în alte locuri pe care le frecventează copilul/grupul de copii, în situația în care activitatea are loc în altă localitate decât cea de domiciliu;

c) supraveghează copilul/grupul de copii pe tot parcursul prestării activității;

d) se asigură de satisfacerea nevoilor speciale ale copiilor: dietă, medicație și alte asemenea;

e) în situația în care, pe parcursul desfășurării activității, sesizează că sănătatea copiilor este afectată, are obligația de a-i anunța imediat pe părinții/reprezentantul legal ai/al acestora și pe organizator. Reluarea activității se face numai în baza unui certificat medical care să ateste că starea de sănătate a copiilor permite acest fapt;

f) în situația în care, pe parcursul desfășurării activității, sesizează existența unei situații de pericol iminent pentru copii sau că aceștia sunt supuși unei forme de violență, are obligația de a anunța imediat părinții/reprezentantul legal al copilului, organizatorul și direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul în care se află copiii.

(5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile și însoțitorului desemnat de părinți/reprezentantul legal.

(6) Copilul cu vârsta mai mică de un an este însoțit de către unul dintre părinți sau de un alt reprezentant legal”.

Art. 7 prevede la alin. (1) faptul că prestarea de către copii a activităților cu caracter cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling, prevăzute la art. 2 alin. (3), este condiționată de informarea prealabilă a serviciului public de asistență socială, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activității. De asemenea, la alin. (2) dispune faptul că modelul notei de informare este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Nota de informare este depusă de către părinți/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului.

(2) Nota de informare trebuie însoțită de următoarele documente:

a) copia certificatului de naștere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;

b) copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;

c) copia actului de identitate al însoțitorului, după caz;

d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfășura activitatea și, dacă este cazul, să conțină recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d);

e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularitățile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcție de vârstă și gradul de înțelegere, și este de acord cu participarea la activitate, precum și recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) și d);

f)avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activități sportive de performanță, inclusiv recomandări speciale privind condițiile prevăzute la art. lit. c) și d);

g) adeverință din partea unității de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învățământ, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2, dacă activitatea este prestată în perioada programului școlar”.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) După încheierea contractului prevăzut la art. 2 părintele/reprezentantul legal are obligația de a transmite la serviciul public de asistență socială de la domiciliul copilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a activității, o copie certificată «conform cu originalul» a acestuia.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul modificărilor ulterioare ale contractului”.

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Serviciul public de asistență socială centralizează trimestrial situația copiilor care prestează activități în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

(2) Modelul centralizatorului este prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Centralizatorul este transmis fiecărei direcții generale de asistență socială și protecția copilului din unitatea administrativ-teritorială în care copilul desfășoară activitatea, în primele 15 zile ale trimestrului pentru trimestrul anterior”.

Art. 11 prevede următoarele:

„(1) Echipa intersectorială locală pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, denumită în continuare EIL, care funcționează la nivel județean/de sector al municipiului București sub coordonarea direcției generale de asistență socială și protecția copilului, analizează datele transmise de către serviciul public de asistență socială și întocmește un plan de vizite la locurile de derulare a activităților aflate încă în desfășurare, în vederea verificării condițiilor.

(2) În vederea realizării vizitelor prevăzute la alin. (1), reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL au drept de acces la sediile unde organizatorul desfășoară activitatea cu copilul.

(3) În situația în care, ca urmare a vizitelor efectuate, reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL constată că sunt puse în pericol viața, sănătatea, dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului, prin nerespectarea condițiilor prevăzute la art. 4, aceștia întocmesc un proces-verbal de constatare.

(4) Procesul-verbal de constatare se semnează de către reprezentanții direcției generale de asistență socială și protecția copilului și membrii EIL, cei ai organizatorului activității, precum și de către părintele care însoțește copilul sau, după caz, de către însoțitor. În situația în care reprezentantul organizatorului sau părintele/însoțitorul refuză să semneze, reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului consemnează refuzul în procesul-verbal de constatare”.

Art. 12 are următorul conținut:

„(1) Asigurarea educației sau a pregătirii profesionale a copilului, în perioada în care acesta prestează o activitate în domeniile prevăzute la art. 1, se realizează astfel:

a) în unitatea de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, în cazul în care copilul prestează o activitate cu durata sub 30 de zile calendaristice – durată care include timpul de transport și timpul de pauze;

b) într-o unitate de învățământ preuniversitar din județul în care își desfășoară activitatea, dacă durata activității este mai mare de 30 de zile calendaristice și se desfășoară într-o altă localitate decât cea de la domiciliul copilului.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar prevăzută la alin. (1) lit. b) este desemnată de inspectoratul școlar pe a cărui rază teritorială copilul prestează activitatea, la sesizarea unității de învățământ preuniversitar la care este înscris copilul, cu acordul părintelui/reprezentantului legal.

(3) Desemnarea unității de învățământ preuniversitar se face ținând cont de asigurarea continuității nivelului și tipului de educație sau a pregătirii profesionale alese de părinți/reprezentantul legal.

(4) Unitatea de învățământ preuniversitar are următoarele responsabilități:

a) motivează absențele, dacă activitatea are loc în timpul orelor de curs, în baza unor documente justificative care să ateste participarea elevului la activitățile prevăzute în contractul de prestare de activități;

b) asigură un program de sprijinire a copilului pentru recuperarea cursurilor la care copilul a absentat motivat sau la care copilul are nevoie de sprijin didactic suplimentar din cauza prestării activității”.

H.G. nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling was last modified: februarie 16th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter