Procedura de stabilire a pensiei de întreţinere pentru minori. Principiul echităţii şi proporţionalităţii daunei cu despăgubirile (NCPC, L. nr. 136/1995)

8 mart. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
631 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 1157/2020

NCPC: art. 425 alin. (1) lit. b), art. 443, art. 444, art. 488 alin. (1) pct. 6 și pct. 8, art. 496 alin. (1); L. nr. 136/1995: art. 49, art. 50

Examinând recursurile prin prisma motivelor invocate și a dispozițiilor legale incidente în materie, Înalta Curte urmează să le respingă pentru următoarele considerente:

1. Recursul declarat de reclamanții C., E., D., F., H., G., I., A. și B. împotriva deciziei civile nr. 1851/Ap din 4 decembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă.

În susținerea cererii de recurs au fost invocate motivele de casare prevăzute de dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și pct. 8 C. proc. civ.

Motivul de casare prevăzut de 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., referitor la situația în care hotărârea nu cuprinde motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii, nu este întemeiat.

În speța de față, hotărârea recurată îndeplinește cerințele impuse de art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ., întrucât, raportat la obiectul cauzei și limitele în care a fost învestită, instanța de fond a expus în mod corespunzător argumentele care au condus la formarea convingerii sale, raportându-se la dispozițiile legale aplicabile raportului de drept dedus judecății.

Contrar susținerilor recurenților-reclamanți, în analiza cererii de lămurire a dispozitivului deciziei nr. 1754/Ap din 20 noiembrie 2018, instanța de apel a prezentat motivele care au format convingerea instanței, motivarea soluției fiind clară și convingătoare nefiind încălcate exigențele dispozițiilor art. 425 C. proc. civ.

Simpla nemulțumire a recurenților cu privire la soluția pronunțată, la argumentele care au format convingerea instanței, neînsușirea de către instanța de control judiciar a apărărilor formulate de către aceștia, sunt aspecte care nu pot fi asimilate unei nemotivări în sensul textului legal anterior evocat și nici nu justifică invocarea motivului de recurs instituit de prevederile art. 488 pct. 6 C. proc. civ.

Este de reținut că hotărârea poate fi casată pentru motivul prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ. dacă există contradicție între considerente și dispozitiv, în sensul că dintr-o parte a hotărârii rezultă că acțiunea este întemeiată, iar din altă parte, că nu este întemeiată, astfel că nu se poate ști ce anume a decis instanța sau dacă există contradicție între considerente, în sensul că din unele rezultă netemeinicia acțiunii, iar din altele faptul că este întemeiată.

Or, susținerea recurenților-reclamanți privind presupusa contradictorialitate dintre solicitările petentei din cererea de lămurire și reținerile instanței de apel nu poate fi inclusă în motivul de casare prevăzut de art. 488 pct. 6 C. proc. civ.

Totodată, se constată că nu se poate reține existența unor contradicții, ci, dimpotrivă, argumentele instanței se constituie într-o înlănțuire logică a faptelor și a regulilor de drept pe baza cărora s-a fundamentat soluția pronunțată, nefiind astfel încălcate dispozițiile art. 425 alin. (1) C. proc. civ.

Susținerea recurenților – reclamanți potrivit căreia prin cererea de lămurire petenta „a solicitat exclusiv lămurirea pretențiilor care au fost respinse în judecata în apel, fără a solicita lămuriri, explicații, indicații în privința modului de plată a prestației” este nefondată.

Astfel, se constată că prin cererea de lămurire petenta a solicitat în mod expres „…a vă pronunța inclusiv asupra acelei pensii de întreținere acordate de către prima instanță în beneficiul reclamantei B., în mod global…”, solicitare ce a fost încadrată de instanța de apel în dispozițiile art. 444 C. proc. civ.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Nu pot fi reținute nici susținerile privind „motivarea inexactă” sau „motivarea insuficientă” atât timp cât instanța de apel a prezentat detaliat modalitatea de modificare a pensiei de întreținere și a răspuns criticilor formulate de apelantă.

Împrejurarea că recurenta este nemulțumită de argumentele și soluția pronunțată în cauză nu determină incidența niciuneia dintre tezele reglementate de art. 488 pct. 6 C. proc. civ. absența motivării, contradicția argumentelor sau invocarea unor motive străine de natura pricinii.

Potrivit dispozițiilor art. 488 pct. 8 C. proc. civ. casarea hotărârii se poate cere când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material.

Din perspectiva acestui motiv de recurs recurenții-reclamanți au susținut că instanța de apel a extins aplicarea dispozițiilor art. 443 C. proc. civ. și în loc să ofere lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii, instanța a ales să-l completeze.

Susținerile recurenților-reclamanți sunt nefondate.

Așa cum s-a reținut anterior, prin cererea de lămurire petenta S.C.J. S.A. a solicitat în mod expres „…a vă pronunța inclusiv asupra acelei pensii de întreținere acordate de către prima instanță în beneficiul reclamantei B., în mod global…”, solicitare ce a fost încadrată de instanța de apel în dispozițiile art. 444 C. proc. civ.

Așa cum corect a reținut instanța de apel, în motivarea deciziei a cărei lămurire s-a solicitat, s-a reținut că nu se impunea acordarea unei pensii de întreținere globale în sumă de 44.197,5 RON cu titlu de daune materiale pentru minora B. până la vârsta majoratului, ci doar pe perioada cuprinsă de la data producerii accidentului și până la soluționarea apelului. Or, instanța de apel cu aplicarea dispozițiilor legale incidente a lămurit modalitatea de modificare a pensiei de întreținere.

Astfel încât se constată că instanța de apel a făcut o corectă aplicare atât a dispozițiilor art. 443 cât și a dispozițiilor art. 444 C. proc. civ., hotărârea instanței de apel fiind pronunțată în baza temeiurilor de drept incidente.

2. Recursul declarat de pârâta S.C.J. S.A. împotriva deciziei deciziei civile nr. 1754/Ap din 20 noiembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă.

Întreaga argumentare a recurentei-pârâte potrivit căreia instanța de apel a aplicat în mod greșit dispozițiile Normei ASF nr. 39/2016 și nu a dispozițiilor Normei ASF nr. 23/2014 ce era în vigoare la momentul încheierii poliței RCA și susținerile referitoare la presupusa nelegalitate a reținerilor de la fila x din decizia recurată privind aplicarea dispozițiilor legale, vor fi înlăturate.

Înalta Curte reține că, prezenta cauză este întemeiată pe răspunderea civilă delictuală, iar norma aplicabilă este determinată de momentul producerii faptei ilicite ce a generat această răspundere, respectiv 29 ianuarie 2017, momentul producerii accidentului. Doar în situația în care acțiunea era întemeiată pe răspunderea contractuală momentul determinării normei aplicabile era cel de la data încheierii poliței de asigurare.

Astfel încât, în cauză în mod corect instanța de apel a apreciat că norma aplicabilă în cauză este norma de la data producerii accidentului, respectiv Norma ASF 39/2016, făcând o aplicare corectă și a dispozițiilor Legii nr. 136/1995 și O.U.G. nr. 54/2016.

Criticile recurentei-pârâte privind respingerea excepției inadmisibilității acordării pensiei de întreținere și excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei pe petitul achitării pensiei de întreținere, întrucât în Norma nr. 23/2014 nu sunt dispoziții privind pensia de întreținere, vor fi respinse ca nefondate.

Instanța de apel a apreciat în mod corect că la data decesului erau incidente dispozițiile Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din România, ale O.U.G. nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie și Norma ASF nr. 39/2016, statuând în mod judicios că legea specială nu exclude din sfera despăgubirilor daunele ce pot fi acordate potrivit art. 1357 C. civ., inclusiv în situația stabilirii pensiei de întreținere pentru persoanele păgubite prin decesul victimei.

De altfel, principala critică pe care recurenta-pârâtă își întemeiază cererea de recurs vizează acordarea pensiei de întreținere reclamantei B., invocând în acest sens neaplicarea Normei ASF 39/2016 și făcând trimiteri la dispozițiile Normei ASF 23/2014.

Or, așa cum s-a reținut anterior norma aplicabilă în cauză este Norma ASF 39/2016, iar instanța de apel printr-o elaborată argumentare și o corectă aplicare a dispozițiilor legale incidente,a prezentat modalitatea în care obligația de întreținere a minorului nu înlătură aplicarea art. 49 și art. 50 din Legea nr. 136/1995 care se referă la toate prejudiciile de care asigurații răspund față de terțele persoane păgubite.

Contrar susținerilor recurentei-pârâte, instanța de apel în procedura de stabilire a pensiei de întreținere pentru minora B. a avut în vedere exclusiv principiul echității și proporționalității daunei cu despăgubirile acordate, având în vedere specificul legăturii de rudenie, intensitatea suferinței, raportate la legăturile personale, vârsta și consecințele pe plan emoțional și social, astfel încât aserțiunile recurentei-pârâte privind acordarea pensiei de întreținere vor fi înlăturate.

În cauză, se constată că soluția pronunțată, este rezultatul analizei judiciare specifice prezentului litigiu în funcție de situația de fapt și de probele administrate și că argumentele instanței se constituie într-o înlănțuire logică a faptelor și a regulilor de drept pe baza cărora s-a fundamentat soluția pronunțată, nefiind astfel încălcate dispozițiile art. 425 alin. (1) C. proc. civ.

Pentru toate aceste considerente, Înalta Curte va constata că nu sunt întrunite motivele prevăzute de art. 488 pct. 6 și 8 C. proc. civ. și în temeiul dispozițiilor art. 496 alin. (1) C. proc. civ., va respinge ca nefondate recursurile recursurile declarate de reclamanții C., E., D., F., H., G., I., A. și B. împotriva deciziei civile nr. 1851/Ap din 4 decembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă și de pârâta S.C. J. S.A. împotriva deciziei civile nr. 1754/Ap din 20 noiembrie 2018, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Procedura de stabilire a pensiei de întreținere pentru minori. Principiul echității și proporționalității daunei cu despăgubirile (NCPC, L. nr. 136/1995) was last modified: martie 8th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter