Organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (H.G. nr. 785/2022)

23 iun. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 54
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Campanie Craciun UJmag 2020

Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 785/2022 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

(M. Of. 610 din data de 22 iunie 2022)

În temeiul:

art. 108 dinConstituția României, republicată;

– art. 400 din O.U.G. nr. 57/2019; 

 

 

Se aprobă organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

În M. Of. nr. 610 din data de 22 iunie 2022 s-a publicat Hotărârea Guvernului (H.G.) nr. 785/2022 pentru organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Vă prezentăm, în continuare, structura din H.G.

Structura

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Monitor Dosare

CAPITOLUL II: Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL III: Organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL IV: Dispoziții finale

Redăm, în continuare, cele mai importante prevederi menționate în H.G.

Art. 1

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.

(…)

Art.3

(1) Agenția asigură aplicarea strategiilor și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, precum și al evidenței personalului plătit din fonduri publice.

(2) Agenția îndeplinește atribuții în următoarele domenii:

a) reglementarea funcției publice;

b) evidența și managementul funcției publice și al funcționarilor publici;

c) monitorizarea și controlul activităților referitoare la funcția publică și la funcționarii publici;

d) evidența personalului plătit din fonduri publice;

e) implementarea și gestionarea de programe finanțate din fonduri europene, precum și din alte surse legal constituite, în domeniul funcției publice și al funcționarilor publici;

f) gestionarea implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din Planul național de redresare și reziliență al României, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare.

(3) Agenția îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităților și instituțiilor publice.

(…)

Art.9

În domeniul gestionării implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din Planul național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR, aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare, Agenția îndeplinește următoarele atribuții:

a) îndeplinește rolul de coordonator de reforme și/sau investiții și asigură implementarea directă a reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR aflate în responsabilitatea sa, în conformitate cu legislația în vigoare;

b) contribuie la elaborarea și modificarea reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR care se află în responsabilitatea sa și se asigură de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor din care se finanțează acestea;

c) lansează, după caz, apeluri de proiecte, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare și reziliență, și asigură monitorizarea acestora;

d) asigură implementarea activităților prevăzute în cadrul acordului de finanțare și raportează către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, coordonatorul național al PNRR, progresul în cadrul acestora;

e) adoptă sistemul de control intern, adaptat la specificul intervenției, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;

f) elaborează și adoptă proceduri proprii de verificare și control, adaptate la specificul intervențiilor, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și a etapelor contractuale;

g) asigură respectarea instrucțiunilor MIPE și utilizarea formularelor elaborate de acesta în scopul implementării PNRR;

h) realizează plățile și le centralizează în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor din cadrul reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR, care se transmit trimestrial la MIPE;

i) monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon și țintă din cadrul reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării PNRR;

j) asigură transmiterea, prin mijloace electronice, către MIPE a tuturor informațiilor referitoare la proiecte, reforme, investiții și obiective specifice componentelor din PNRR, la condițiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordul de finanțare semnat cu MIPE, precum și cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență;

k) transmite MIPE situațiile privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele, investițiile și obiectivele specifice componentelor din PNRR, respectiv îndeplinirea jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;

l) transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, centralizat, solicitările de fonduri, în condițiile legii;

m) îndeplinește și alte atribuții necesare pentru asigurarea implementării reformelor, investițiilor și obiectivelor specifice componentelor din PNRR care fac obiectul finanțării din PNRR, stabilite prin Comitetul interministerial de coordonare, prin aranjamentele operaționale aprobate de Comisia Europeană sau prin normele de aplicare, procedurile și ghidurile aferente sistemului de management și control;

n) asigură colectarea și introducerea datelor și a documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele, investițiile și obiectivele specifice componentelor din PNRR, precum și cu privire la beneficiarul real, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241;

o) asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare/acordurilor de implementare/convențiilor de finanțare, în conformitate cu funcțiile, atribuțiile și tipurile de documente specifice, și asigură accesul neîngrădit la acestea al entităților naționale/europene cu atribuții în verificarea, controlul și auditarea fondurilor europene și naționale;

p) asigură îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea Uniunii Europene, inclusiv, atunci când este cazul, prin afișarea emblemei Uniunii Europene și a declarației de finanțare corespunzătoare cu următorul conținut: „finanțat de Uniunea Europeană – NextGenerationEU”, precum și oferirea de informații specifice coerente, concrete și proporționale unor categorii de public diverse, care includ mass-media și publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală al PNRR.

(…)

Art.12

(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.

(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

(3) Președintele Agenției conduce aparatul propriu al Agenției, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.

(4) Președintele Agenției este ordonator terțiar de credite. Președintele Agenției poate delega această calitate, în condițiile legii, vicepreședintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil. Prin ordin al președintelui Agenției se precizează competențele delegate și condițiile delegării acestora.

(5) Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.

(6) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, președintele emite ordine cu caracter normativ și individual.

(7) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin.

(8) În cazul lipsei președintelui, calitatea de ordonator terțiar de credite, precum și celelalte atribuții care revin președintelui se exercită în numele președintelui de către vicepreședintele Agenției.

(…)

Art.21

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 2 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (H.G. nr. 785/2022) was last modified: iunie 23rd, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter