Ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de consilier juridic clasa I, grad profesional superior în cadrul SNG

30 ian. 2019
Vizualizari: 4242

Potrivit unui anunț din data de 28 ianuarie 2019, Școala Națională de Grefieri anunță ocuparea prin transfer la cerere a unei funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional superior.

Astfel, transferul la cerere se realizează potrivit dispozițiilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv, transferul la cerere se face într-o funcție publică de aceeași categorie, clasă și grad profesional sau într-o funcție publică de nivel inferior, în urma aprobării cererii de transfer a funcționarului public de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul. În acest caz, transferul poate avea loc numai între autorități sau instituții publice din
administrația publică centrală, între autorități administrative autonome ori, după caz, între autorități sau instituții publice din administrația publică locală.

Condițiile specifice pentru ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție de consilier juridic clasa I, grad profesional superior în cadrul Departamentului economico-financiar și administrativ – Biroul resurse umane, documentare și perfecționare profesională:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

– gradul profesional superior și vechimea în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;

– să nu fi fost sancționat disciplinar.

Funcționarii publici interesați sunt invitați să depună la sediul Școlii Naționale de Grefieri, București, Bvd. Regina Elisabeta nr. 53, Sector 5, etaj 4, secretariat, în termen de 20 de zile de la data afișării prezentului anunț, următoarele documente:

– cerere de transfer la cerere;

– curriculum vitae – format european;

– acte doveditoare privind îndeplinirea condițiilor specifice postului pentru care a formulat cerere de transfer la cerere;

– adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să reiasă funcția publică, clasa și gradul profesional deținut în prezent, precum și faptul că nu a fost sancționat disciplinar.

În vederea aprobării cererii de transfer va fi organizat un interviu, iar data, locul și ora susținerii acestuia vor fi anunțate prin afișare la sediul Școlii Naționale de Grefieri, precum și pe pagina de internet: www.grefieri.ro, la secțiunea „Concursuri – Alte concursuri SNG”.

Atribuțiile postului:

– sub directa coordonare a directorului îndeplinește următoarele atribuții:

• întocmește acțiuni judiciare, întâmpinări, căi de atac și alte acte procedurale;

• întocmește corespondența privind recuperarea debitelor din titluri executorii;

• întocmește proiectele de actele către instanță privind recuperarea cheltuielilor de școlarizare, în situația neachitării acestora pe baza de angajament pentru absolvenții care nu respectă obligația de rămânere în sistem 5 ani;

– colaborează cu compartimentul achiziții în vederea elaborării contractelor încheiate de Școala Națională de Grefieri și avizează proiectul de contract și contractul;

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

– elaborează note, adrese și alte lucrări de specialitate cu caracter juridic privind aplicarea legislației, potrivit fișei postului;

– întocmește lucrări privitoare la transformarea posturilor în cadrul Școlii, asigură obținerea avizelor necesare și a corespondenței cu alte instituții (Consiliul Superior al Magistraturii, Agenția Națională a Funcționarilor publici);

– formulează propuneri privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Școlii Naționale de Grefieri în ceea ce privește atribuțiile BRUDPP, precum și a Regulamentului de admitere la SNG;

– acordă viză de legalitate pe toate documentele prevăzute de lege;

– interpretează și aplică legislația pentru a da curs unor solicitări sau pentru a solicita puncte de vedere cu privire la aplicarea legislației de salarizare sau a drepturilor de personal;

– întocmește note, puncte de vedere pentru problemele de personal ce intră în competența Consiliului de conducere;

– rezolvă corespondența repartizată cu specific juridic și legislativ;

– asigură confidențialitatea asupra activităților desfășurate și a lucrărilor realizate;

– elaborează proceduri formalizate pe aria de competență, conform atribuțiilor din fișa postului;

– arhivează documentele primite sau elaborate de BRUDPP și le predă la arhiva Școlii pe bază de inventare și procese-verbale;

– participă la inventarierea patrimoniului Școlii, atât sediul de la București, cât și sediul de la Bârlad, atunci când este desemnat în comisia de inventariere;

– îndeplinește și alte atribuții specifice BRUDPP, conform dispoziției șefului ierarhic, pe perioada absenței titularului de post;

– aduce la îndeplinire orice alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior sau de conducerea Școlii, în condițiile legii.

Alte informații și date referitoare la organizarea procedurii de ocupare prin transfer la cerere a funcției publice de consilier juridic clasa I, grad profesional superior se pot obține de la Biroul resurse umane, documentare și perfecționare profesională – tel. 021/4076283.

Acte normative relevante referitoare la organizarea și funcționarea SNG și la activitatea DEFA-BRUDPP necesare a fi consultate pentru ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional superior:

– Constituția României;

– Codul civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

– Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

– Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 303/2004 privind statului judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare – Capitolul I, Capitolul II și Capitolul III;

– Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Actele normative indicate vor fi avute în vedere astfel cum au fost modificate și completate până la data publicării prezentului anunț.

Sursa informației

Ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de consilier juridic clasa I, grad profesional superior în cadrul SNG was last modified: ianuarie 29th, 2019 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: