[UPDATE: Adoptare] MMSS. Proiect: Legea privind sistemul public de pensii

21 nov. 2023
623 views

Update: Adoptare CDEP

Camera Deputaților a adoptat, în ședința din 20 noiembrie 2023, proiectul de lege privind sistemul public de pensii (PL-x nr. 727/2023).

Forma legii adoptată de către camera decizională poate fi consultată aici.

Proiectul de lege urmează a fi transmis spre promulgare de către Președintele României.

Sursa informației


Update: Adoptare Senat

Senatul României a adoptat, în ședința din 14 noiembrie 2023, proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

Forma legii adoptată de către Senat poate fi consultată aici.

Proiectul de lege a fost transmis spre dezbatere și adoptare către Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.

Sursa informației


Update: Aprobare Guvern

Guvernul României a aprobat, în ședința din 9 noiembrie 2023, proiectul de lege privind sistemul public de pensii.

Astfel, pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari vor fi recalculate după noua formulă.

Proiectul de lege aduce următoarele modificări:

• Dreptul la pensie se obține după minim 15 ani de contribuții, fără a fi luate în calcul perioadele necontributive asimilate (studii universitare, stagiul militar, concediul medical, șomajul, deportarea, prizonieratul sau detenția politică).

• Se egalizează treptat, până în 2035, vârsta de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani.

• În cazul femeilor, concediul pentru creșterea copilului este considerat perioadă contributivă, iar vârsta de pensionare se reduce cu 6 luni pentru fiecare copil (până la cel mult 3 ani și 6 luni).

• Se vor acorda puncte suplimentare pentru perioadele de cotizare mai mari de 25 de ani după următoarea formulă: +0,5 puncte/an pentru intervalul 26-30 de ani; +0,75 puncte/an pentru intervalul 31-35 de ani; +1 punct/an începând de la 36 de ani.

• Sporurile nepermanente pentru care s-au plătit contribuții se iau în calcul la stabilirea pensiei: acord global, al 13-lea salariu, plata cu ora, premii, prime etc.

• Pensiile se vor majora anual, la 1 ianuarie, cu rata medie a inflației plus 50% din creșterea reală a salariului mediu brut.

• În baza unui contract voluntar de asigurare se pot cumpăra maximum 6 ani de vechime.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Potrivit legii, vor exista următoarele tipuri de pensii: pentru limită de vârstă, de invaliditate, anticipată, de urmaș.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și aprobare Parlamentului României. De la 1 ianuarie 2024 se majorează cu 13,8% punctul de pensie, de la 1785 de lei la 2032 de lei, iar de la 1 septembrie 2024 pensiile se majorează în urma recalculării după noua formulă.

Sursa informației


Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege privind sistemul public de pensii.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, începând cu 31 octombrie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile regăsite în Proiect:

Structură

TITLUL I Dispoziții generale

TITLUL II Bugetul asigurărilor sociale de stat

TITLUL III Contribuția de asigurări sociale

TITLUL IV Prestații de asigurări sociale în sistemul public de Pensii

CAPITOLUL I PENSII

SECȚIUNEA I – Pensia pentru limită de vârstă

SECȚIUNEA a 2-a Pensia anticipată

SECȚIUNEA a 3-a Pensia de invaliditate

SECȚIUNEA a 4-a Pensia de urmaș

CAPITOLUL II Calculul prestațiilor de asigurări sociale

SECȚIUNEA 1 Calculul pensiilor

CAPITOLUL III Stabilirea și plata pensiilor

CAPITOLUL IV Alte prestații de asigurări sociale

TITLUL V Casa Națională de Pensii Publice

CAPITOLUL I Organizarea CNPP

CAPITOLUL II Atribuțiile CNPP și ale caselor teritoriale de pensii

CAPITOLUL II Jurisdicția asigurărilor sociale

TITLUL VI Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL I Dispoziții tranzitorii

CAPITOLUL II Dispoziții finale

 

Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților

Art. 47 – (1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creșterea vârstelor standard de pensionare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5.

Stagii de cotizare

(2) Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

(3) Stagiul complet de cotizare contributiv, este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creșterea stagiului complet de cotizare, conform eșalonării prevăzute în anexa nr. 5. 17

(4) La calculul stagiului minim de cotizare și a stagiului complet de cotizare contributiv se ia în considerare și perioada prevăzută la art. 14 alin. (1) lit. e) [perioada în care asiguratul a beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani].

(5) Începând cu data finalizării eșalonării prevăzute în anexa 5 la lege, stagiul minim de cotizare, stagiul complet de cotizare și vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege sunt majorate în funcție de evoluția speranței de viață din România, la un interval de maxim 3 ani.

(6) În situația în care se constată o evoluție pozitivă a speranței de viață, Guvernul va lua măsuri de modificare a stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare cu jumătate din perioada de creștere a speranței de viață.

(7) În situația în care creșterea stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și a vârstei standard de pensionare este mai mică de o lună, prevederile alin. (6) nu se aplică.

(8) Odată cu publicarea proiecțiilor Ageing Working Group (AWG), la fiecare 3 ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport prin care va verifica dacă stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și vârsta standard de pensionare au fost modificate în funcție de evoluția speranței de viață. Raportul va fi publicat pe site-ul Consiliului Fiscal. În situația în care sunt identificate abateri de la alin. (6), Guvernul este obligat să majoreze stagiului minim de cotizare, stagiului complet de cotizare și vârsta standard de pensionare conform alin. (6).

(…)

Art. 51 – (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei de pensionare prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Reducerea vârstei de pensionare prevăzută la alin. (1) se aplică și în cazul în care numărul de copii cuprinde și copii adoptați și crescuți pe o perioadă de cel puțin 13 ani.

(…)

Art. 58 – (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat până la 5 ani de stagiu de cotizare peste stagiul 22 complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5, precum și celor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut în anexa nr. 5.

(2) La stabilirea stagiului complet de cotizare contributiv necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în considerare perioadele în care persoana a avut calitatea de asigurat în baza unui contract de asigurare încheiat, începând cu data de 1 ianuarie 2018, în baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, ale O.U.G. nr. 163/2020 precum și ale art. 6 alin. (2) și alin. (3) din prezenta lege.

(…)

Majorarea pensiilor

Art. 83 – (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință.

Pensia = număr total de puncte x valoarea punctului de referință

(2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1) fracțiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.

Art. 84 – (1) Valoarea punctului de referință prevăzută la art. 83 alin. (1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este 81 lei.

(3) Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.

(4) În situația în care unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (3) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de referință se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

(5) În situația în care indicatorii prevăzuți la alin. (3) au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de referință.

(6) În anul 2024, valoarea punctului de pensie se majorează cu 13,8 % și este de 2032 lei.

(7) Începând cu anul 2025 procentul de majorare rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3)-(5) nu poate fi mai mare decât procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din anul precedent, situație în care se acordă procentul cel mai avantajos.

(8) În luna iunie a fiecărui an, Consiliul Fiscal va întocmi un raport referitor la respectarea regulilor de majorare a valorii punctului de referință conform alin. (3)-(5), precum și eventualele abateri de la regula de majorare și impactul financiar determinat de acestea. Raportul va fi publicat pe site-ul Consiliului Fiscal.

(9) În situația constatării abaterilor prevăzute la alin. (8) Guvernul va lua măsuri corective pentru a compensa impactul fiscal, în valoare actualizată netă, generat de majorările ad-hoc ale punctului de pensie.

(10) Începând cu anul 2027 și periodic, din 3 în 3 ani, Consiliul Fiscal va întocmi un raport privind evoluția cheltuielilor cu pensiile publice în funcție de proiecțiile Ageing Working Group (AWG). Raportul va fi publicat pe site-ul Consiliului Fiscal.

(11) În situația constatării depășirii cheltuielilor cu pensiile publice comparativ cu referința stabilită de experții independenți, luată în considerare la momentul adoptării prezentei legi, în baza raportului prevăzut la alin. (10) Guvernul va lua măsuri de reducere a cheltuielilor cu pensiile, astfel încât acestea să revină la referința stabilită, exprimată ca procent în PIB.

Art. 85 – (1) Numărul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale acestuia și a numărului de puncte de stabilitate.

(2) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

(3) Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

(…)

Art. 105 – În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri dintr-o activitate pentru care asigurarea este obligatorie potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de nivelul acestora, cu excepția:

a) soțului supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) și b) sau pct. II, mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

b) pensionarului, beneficiar al unei pensii anticipate, care realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) și b) sau pct. II.

(…)

Art. 108 – În sistemul public de pensii, în afara pensiilor, se mai pot acorda, în condițiile prezentei legi, următoarele prestații de asigurări sociale:

a) tratament balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurați și pensionari;

b) ajutor de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau a unui membru al familiei unuia dintre aceștia.

(…)

Art. 127 – (1) Deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.

(2) Deciziile necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) sunt definitive.

(…)

Intrare în vigoare

Art. 153 – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi pentru pensiile stabilite în fostul sistem de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor anterior datei de 1 aprilie 2001, se atribuie un număr total de puncte determinat prin împărțirea cuantumului pensiei cuvenit sau aflat în plată la valoarea punctului de referință prevăzută la art. 84.

(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile prevăzute la alin. (1), se recalculează din oficiu, prin determinarea numărului total de puncte și a cuantumului fiecărei pensii, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(3) În situația în care numărul total de puncte rezultat în urma recalculării prevăzută la alin. (2) este mai mic decât numărul de puncte determinat conform alin. (1), se menține cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a prezentei legii precum și numărul de puncte corespunzător acestuia.

(…)

Art. 166 – Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 167 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2024, cu excepția art. 84 alin. (6) și art. 127 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul, Expunerea de motive și Anexele, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MMSS. Proiect: H.G. pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

 

[UPDATE: Adoptare] MMSS. Proiect: Legea privind sistemul public de pensii was last modified: noiembrie 21st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.