MMSS. Proiect: Legea pentru modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale

12 sept. 2023
Vizualizari: 500

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a supus dezbaterii publice Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, începând cu 8 septembrie 2023.

Redăm, în continuare, prevederile regăsite în Proiect:

Art. I – Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

„(5) Autoritățile publice care emit autorizații administrative prealabile desfășurării activității de servicii sociale, au în vedere, la elaborarea criteriilor în baza cărora emit acest autorizații și a ghidurilor, instrucțiunilor, procedurilor de control aferente, respectarea principiilor și valorilor generale pe care se întemeiază sistemul național de asistență socială prevăzute la art. 5 din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale principiilor calității în serviciilor sociale prevăzute la art. 3 alin. (2) din prezenta lege, precum și a Cadrului European Voluntar de Calitate al Serviciilor Sociale, publicat de Comisia Europeană în 2010, SPC/2010/10/8”.

(…)

106. La articolul 139 alineatul (1) se modifică și se completează după cum urmează:

„(1) Asociațiile și fundațiile, precum și cultele recunoscute de lege, în calitate de furnizori privați de servicii sociale, pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat și de la bugetele județene, bugetele locale, bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, ca formă de sprijin în vederea înființării, dezvoltării, diversificării și asigurării continuității serviciilor sociale acordate de aceștia”.

107. La art. 142, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alin. (3^1), cu următorul conținut:

„(3^1) Auditorul social poate desfășura și activități de evaluare independentă a contractelor de servicii sociale prevăzute la art.45 alin.(1), din perspectiva respectării drepturilor fundamentale ale omului pentru persoanele beneficiare de servicii sociale”.

După Capitolul VII se introduce un nou capitol, Capitolul VII^1, alcătuit din art. 142^1-142^2.

Art. IV – Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Sunt considerate persoane vârstnice, în sensul prezentei legi, persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare stabilită de lege, cu respectarea prevederilor art.53 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare”.

(…)

10. La articolul 38, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin.(11) cu următorul cuprins:

„(11) Evaluarea, monitorizarea și controlul respectării prevederilor prezentei legi se realizează de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. V – Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014, cu modificările ulterioare, se completează cu un articol nou, art. 23^1 care va avea următorul cuprins:

„Art. 23^1 – (1) Nerespectarea de către organizația-gazdă a dispozițiilor art. 10 alin. (1), ale art. 11 alin. (4), (6) și (10) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către inspectorii de muncă, precum și de alte organe de control, potrivit legii.

(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. VI – (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale modifică și completează Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenul de soluționare a cererilor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și de licențiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei legi se prelungește până la completarea dosarelor conform prevederilor prezentei legi, dar nu mai târziu de data de 1 martie 2024.

(3) Furnizorii de servicii sociale care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, dețin licență de funcționare provizorie/definitivă au obligația de a prezenta, la realizarea evaluării în teren, respectiv, a primei vizite de monitorizare, ulterioară intrării în vigoare a prezentei legi, documentele justificative prevăzute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

(4) Nerespectarea obligației prevăzută la alin. (3), conduce la retragerea licenței de funcționare.

Art. VII – În termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice care emit autorizații administrative prealabile desfășurării activității de servicii sociale, revizuiesc criteriile în baza cărora emit acest autorizații și ghidurile, instrucțiunile, procedurile de control aferente, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale.

Art. VIII – (1) În vederea implementării prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, serviciului public de asistență socială prin asistenții sociali, prezintă în fața consiliului local un raport privind evaluarea nevoilor sociale ale comunității și un proiect al planului de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale care conține obligatoriu propuneri pentru organizarea de servicii sociale care au drept scop combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială.

(2) Modelul-cadru al planului de acțiuni comunitare pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IX – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale elaborează proiectul de lege prevăzut la art. 142 alin. (4) din Legea nr. 292/2011.

Art. X – Colegiul Național al Asistenților Sociali elaborează Codul de bună practică și codul etic în teleasistență socială și pentru activitatea de coordonare a tehnicianului asistență socială, care se aprobă prin hotărâre a Congresului Național al Colegiului Național al Asistenților Sociali și se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

Art. XI – Prevederile art. 134 alin. (8) Legea asistenței sociale nr. 292/2011 se aplică gradual, după cum urmează:

a) în procent de cel puțin 10% din standardul minim de cost, în anul 2024;

b) în procent de cel puțin 30% din standardul minim de cost, în anul 2025;

c) în procent de cel puțin 50% din standardul minim de cost, în anul 2026;

d) în procent de cel puțin 70% din standardul minim de cost, în anul 2027.

e) în procent de cel puțin 80% din standardul minim de cost, începând cu anul 2028.

Art. XII – (1) Până la data de 31 decembrie 2029 autoritățile administrației publice locale au obligația luării în evidență, realizării anchetelor sociale, și, după caz, întocmirii dispozițiilor de stabilire a dreptului la servicii sociale ca măsură de asistență socială pentru persoanele care au domiciliu în raza lor administrativ-teritorială și care sunt beneficiari ai unităților de asistență socială pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute de lege primesc subvenții de la bugetul de stat și de la bugetele locale în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru anul 2030 nu se mai organizează selecții anuale pentru acordarea de subvenții din bugetul de stat sau din bugetele locale, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

Art. XIII – Lucrătorii sociali care la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt angajați în temeiul art. 40 alin. (4) Legea asistenței sociale nr.292/2011 au dreptul să desfășoare atribuțiile tehnicianului asistență socială, dacă fac dovada că sunt înscrise la un curs de calificare tehnician asistență socială, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. XIV – (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 30 august 2003;

b) Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

c) Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 21 martie 2002;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1149 din 17 octombrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 795 din 1 noiembrie 2002;

e) Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale.

(2) La data de 31 decembrie 2029 se abrogă:

a) prevederile art.139 din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

b) Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 27 ianuarie 1998;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001.

(3) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse efectuează modificările și completările corespunzătoare la actele normative în vigoare din domeniul asistenței sociale în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi”.

Art. XV – (1) Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 9 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Legea asistenței sociale nr.292/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

(3) Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Expunerea de motive, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și MMSS. Proiect: Ordin pentru modificarea Anexei 1 a Ordinului nr. 6250/2156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale și a modelului de standard ocupațional

 

MMSS. Proiect: Legea pentru modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale was last modified: septembrie 11th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.