Ministerul Justiției. Proiect: OMJ pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară

11 sept. 2023
Vizualizari: 201

Ministerul Justiției a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin al ministrului justiției (OMJ) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiției, din București sau la adresa de e-mail cpm@just.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (8 septembrie 2023).

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. 1 – Se aprobă Instrucțiunile privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 – Compartimentul publicitate mobiliară și Direcția economică din cadrul Ministerului Justiției, precum și Ministerul Finanțelor, vor lua măsurile necesare, potrivit competențelor legale, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 3 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului justiției și al ministrului finanțelor publice nr. 3262/C/2236/2016 din 16 august 2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 28 septembrie 2016.

Anexă – Instrucțiuni privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată

Art. 1 – (1) Sumele aferente taxelor prevăzute de art. 26 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, pentru obținerea autorizației de operator, reautorizare, precum și pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat și se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizați, și o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București.

(2) Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula „taxă pentru autorizare operator”, „taxă pentru reautorizare operator” sau, după caz, „taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent”, în funcție de scopul pentru care a fost efectuată plata, și se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial.

Art. 2 – (1) Sumele aferente taxelor de înregistrare a avizelor de înscriere și pentru efectuarea de căutări certificate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, prevăzute la art. 27 din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, se datorează și se plătesc de operatori, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranșă, până în data de 15 a lunii următoare, în cotele procentuale și conturile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) După efectuarea plății taxelor, operatorul va transmite Autorității de Supraveghere, prin Compartimentul publicitate mobiliară, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85%, în contul bugetului de stat, și a cotei de 15%, în contul Ministerului Justiției.

(3) Agenții împuterniciți/birourile teritoriale au obligația de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor și căutărilor certificate efectuate.

Art. 3 – (1) Autoritatea de Supraveghere, prin Compartimentul publicitate mobiliară, întocmește și transmite, trimestrial, către Ministerul Finanțelor situația privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului de stat 20.A.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(2) Ministerul Finanțelor verifică situația încasărilor prin fiecare trezorerie și transmite Autorității de Supraveghere, prin Compartimentul publicitate mobiliară, rezultatele verificării.

(3) Autoritatea de Supraveghere, prin Compartimentul publicitate mobiliară, întocmește și transmite, trimestrial, către Direcția economică din cadrul Ministerului Justiției, situația privind sumele aferente cotei de 15%, virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 „Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”, deschis pe numele Ministerului Justiției la Activitatea de trezorerie și contabilitate publică a municipiului București, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop.

(4) Direcția economică verifică situația încasărilor în contul Ministerului Justiției și transmite Autorității de Supraveghere, prin Compartimentul publicitate mobiliară, rezultatele verificării.

(5) Situațiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) și (3), cuprind plățile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor și căutărilor certificate efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară pentru fiecare operator în parte, plățile aferente taxelor de autorizare/reautorizare a operatorilor, birourilor teritoriale ale acestora și agenților și rubrici referitoare la: numărul și data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plății, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiției, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată și contul în care s-au plătit taxele.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 4 – Pentru stabilirea cuantumului sumelor datorate Ministerului Justiției și bugetului de stat, operatorii autorizați vor înainta Autorității de Supraveghere și o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informației, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în Registru în perioada 1-10 a lunii respective;

b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în Registru în perioada 11-20 a lunii respective;

c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în Registru în perioada cuprinsă între data de 21 și ultima zi a lunii precedente.

Pentru detalii privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Proiect: H.G. privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

 

Ministerul Justiției. Proiect: OMJ pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară was last modified: septembrie 11th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.