Ministerul Finanțelor Publice. Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic

18 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1324

Potrivit unui anunț al Ministerului Finanțelor Publice, din data de 10 mai 2018, acesta organizează Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Direcția generală juridică.

Astfel, conform anunțului, Ministerul Finanțelor Publice, cu sediul în Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent la Direcția generală juridică.

În ceea ce privește organizarea concursului: înscrierea la concurs se va face până la data de 29 mai 2018, iar concursul va avea loc în data de 12 iunie 2018 (proba scrisă), la ora 10.00.

II. Condiții de participare:

În vederea înscrierii la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale cumulative:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) să îndeplinească condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

g) să îndeplinească condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

h) să nu fi fost condamnați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

i) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Condițiile specifice:

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;

– Vechime de 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere sunt următoarele:

a) formularul de înscriere (se poate descărca de pe www.mfinante.ro – cariera profesională, secțiunea concursuri);

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e) copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice (modelul de adeverință se poate descărca de pe www.mfinante.ro – cariera profesională, secțiunea concursuri);

f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) copia certificatului de căsătorie;

i) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Redăm în continuare și bibliografia de concurs:

1. Constituția României, republicată.

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;

4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

5. Titlul I (art.1 – art.12) și titlul IV (art.58 – art.134) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

8. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuțiile postului sunt după cum urmează:

1. Asigură asistență juridică direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului;

2. Redactează avize și opinii juridice, ca urmare a solicitărilor formulate în acest sens de către compartimentele din structura ministerului;

3. Redactează răspunsuri sau, după caz, avizează proiecte de răspuns la întrebări și interpelări adresate de senatori sau deputați, potrivit sferei de competență;

4. Întocmește proiecte de răspuns la cererile, memoriile, reclamațiile administrative, etc., formulate de persoane fizice și juridice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în limitele competențelor Direcției Generale Juridice și ale ministerului;

5. Redactează proiecte de acte normative cu consultarea celorlalte direcții de specialitate din minister și a altor instituții publice sau entități implicate;

6. Colaborează la întocmirea proiectelor de acte normative sau cu caracter normativ;

7. Avizează din punct de vedere juridic contractele încheiate de către minister;

8. Avizează, din punct de vedere al legalității, măsurile ce urmează a fi luate, precum și orice acte care pot angaja răspunderea ministerului;

9. Participă la activitățile desfășurate în cadrul comisiilor și al altor colective de lucru din cadrul ministerului;

10. Participă, în regim de delegare, în cadrul comisiilor sau al colectivelor de lucru constituite la nivelul altor instituții publice, în limitele competențelor delegate;

11. Studiază Monitorul Oficial al României, Partea I, și întocmește informări cu privire la conținutul acestora;

12. Analizează jurisprudența, doctrina, studiile și comentariile emise în domeniul de activitate al ministerului și întocmește studii, sinteze, prin care se fac propuneri în legătură cu problemele de drept care apar în practica ministerului;

13. Participă la instituirea unui sistem informațional de evidență a tuturor avizelor transmise, în funcție de domeniul de activitate;

14. Respectă toate reglementările interne ale Direcției Generale Juridice;

15. Asigură reprezentarea juridică a statului sau a Ministerului Finanțelor Publice, după caz, în litigiile în care acestea sunt parte;

16. Respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă, apărării împotriva incendiilor și măsurilor de aplicare a acestora;

17. Utilizează corect și eficient aparatura (calculator, imprimantă etc) și rechizitele, manipulează și întreține corespunzător mobilierul din dotare;

18. Informează conducerea structurii privind eventualele accidente de muncă pe care le suferă;

19. Efectuează orice lucrări dispuse de conducerea Direcției Generale Juridice, cu respectarea limitelor legale de competență ale acesteia, respectiv ale ministerului, care duc la îndeplinirea scopului principal al postului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021.319.97.59 interior 2181, persoană de contact Isabela Manea – expert principal, e-mail: [email protected]

Dosarele se vor depune la Direcția generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 469 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.

Sursa informației

Ministerul Finanțelor Publice. Concurs pentru ocuparea unui post vacant de consilier juridic was last modified: mai 19th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter