Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile

5 mai 2023
Vizualizari: 98

Ministerul Finanțelor (MF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectele de acte normative, pot fi transmise la adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării (5 mai 2023) pe site.

Redăm, în continuare, prevederile principale regăsite în Proiect:

Art. I – Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La punctul 592^5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Filialele mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (4), care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE, atunci când veniturile consolidate au depășit la data bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile financiare anuale consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive”.

2. La punctul 592^5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) În cazul unui grup a cărui societate-mamă finală este dintr-o țară terță, obligația de publicare a raportului, prevăzută de prezentul punct, poate fi îndeplinită de oricare entitate afiliată din cadrul grupului, cuprinsă în aria de aplicabilitate a prezentelor reglementări”.

3. La punctul 592^9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:

„(2^1) În cazul în care cadrul de raportare financiară aplicabil la întocmirea situațiilor financiare anuale nu definește indicatorul cifră de afaceri netă, veniturile care trebuie prezentate conform prezentei secțiuni corespund veniturilor, astfel cum sunt acestea definite de IFRS-uri/cadrul de raportare financiară pe baza căruia se întocmesc situațiile 2 financiare anuale, cu excepția ajustărilor de valoare și a dividendelor primite de la entități afiliate.

(2^2) Pentru a se evita raportarea de mai multe ori a sumei câștigurilor acumulate, suma câștigurilor acumulate ale unei entități care a deschis sucursala trebuie atribuită jurisdicției fiscale în care își are sediul acea entitate. Jurisdicția respectivă poate fi situată în UE sau într-o țară terță. Prevederile prezentului alineat se aplică indiferent dacă sucursalele sunt deschise într-unul sau mai multe state membre”.

4. La punctul 592^9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:

„(9^1) În aplicarea alin. (9), dacă mai multe entități afiliate generează rezultat impozabil pe un teritoriu căruia îi corespunde un singur regim fiscal, informația raportată se determină prin agregarea informațiilor corespunzătoare tuturor entităților afiliate și sucursalelor supuse acelui regim fiscal”.

5. La punctul 592^9, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:

„(10^1) În înțelesul alin. (10), la stabilirea unei anumite activități este avut în vedere locul de unde este condusă respectiva activitate. Deoarece informațiile referitoare la venituri se referă la operațiunile unei entități stabilite pe teritoriul unei țări, subiect al unui singur regim fiscal, acestea sunt atribuibile numai acelui regim fiscal”.

6. La punctul 592^9, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:

„(12^1) Atunci când o entitate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menționate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații, în temeiul alin. (11)”.

Art. II – Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

1. La punctul 60^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Filialele controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidența legislației unui stat membru al UE, atunci când veniturile consolidate au depășit la data 3 bilanțului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciții financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situațiile financiare anuale consolidate, au obligația să publice și să asigure accesul la un raport privind informațiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciții financiare consecutive”.

(…)

6. La punctul 60^7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:

„(12^1) Atunci când o entitate care a omis prezentarea de informații reia prezentarea acestora în cadrul perioadei de cinci ani menționate la alin. (12), raportul publicat va cuprinde informații corespunzătoare exercițiului financiar curent și exercițiilor financiare anterioare pentru care nu a publicat informații, în temeiul alin. (11)”.

Art. III – După art. III din Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 7 septembrie 2022, se introduc opt noi articole, articolele III^1 – III^8, cu următorul cuprins:

„Art. III^1 – (1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, primul an de raportare corespunde exercițiului financiar al anului 2023, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2024.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atât în exercițiul financiar al anului 2022, cât și în exercițiul financiar al anului 2023. Societatea-mamă finală întocmește raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru exercițiul financiar al anului 2023 dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul respectiv în ambele exerciții financiare.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică, de asemenea, în cazul unei entități autonome.

Art. III^2 – (1) Pentru o societate-mamă finală al cărui exercițiu financiar corespunde, de exemplu, perioadei 1 aprilie 2023 – 31 martie 2024, primul an de raportare corespunde datei de 31 martie 2024, raportul privind informațiile referitoare la impozitul pe profit fiind publicat cel mai târziu până la data de 31 martie 2025.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a determina dacă societatea-mamă are obligație de raportare în primul an de aplicare a prevederilor prezentului ordin, aceasta determină dacă veniturile consolidate depășesc cuantumul de 3.700.000.000 lei atât în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2023, cât și în exercițiul financiar încheiat la data de 31 martie 2024.

(…)

Art. III^8 – La raportarea informațiilor prevăzute de prezentul ordin se utilizează formatul stabilit de Comisia Europeană, adoptat în temeiul art. 48c par. (4) din Directiva 2013/34/UE”.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de aprobare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Finanțelor. Proiect: Legea pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind prevenirea și reducerea poluării din spațiul rural în România) dintre România și BIRD

 

Ministerul Finanțelor. Proiect: Ordin pentru reglementarea unor aspecte contabile was last modified: mai 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.