Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

5 ian. 2023
Vizualizari: 475

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 de zile calendaristice, calculate de la data publicării (5 ianuarie 2023) anunțului, pe adresa de e-mail dgj_transparenta@mai.gov.ro.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale proiectului:

Art. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (17) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(17) Prevederile alin. (1)-(16) se aplică în mod corespunzător și în cazul vehiculelor înregistrate care circulă pe drumurile publice, cu excepția vehiculelor cu tracțiune animală, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, tractoarele agricole sau forestiere, altele decât cele prevăzute la art. 13 alin. (2), inclusiv remorcile destinate a fi tractate de acestea, vehiculele lente, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București”.

3. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Evidența vehiculelor înregistrate se ține la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul sau deținătorul mandatat își are domiciliul, reședința sau sediul, care înscrie datele de identificare a proprietarului și a vehiculului în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate, constituit la nivelul Direcției generale permise de conducere și înmatriculări. Înscrierea datelor se realizează prin intermediul aplicațiilor informatice puse la dispoziția autorităților administrației publice locale competente, în mod gratuit, de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări”.

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Odată cu realizarea operațiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deținătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum și plăcuțe cu numărul de înmatriculare. Până la eliberarea certificatului de înmatriculare, autoritatea competentă poate elibera o dovadă 1 înlocuitoare a acestuia, care atestă înmatricularea vehiculului, a cărei valabilitate nu poate depăși 30 de zile”.

5. La articolul 23, alineatul (9^2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(9^2) Prin excepție de la prevederile alin. (9^1), proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 și A, susținută în poligon, nu se înregistrează audio sau video, iar în celelalte situații sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculul în care se află examinatorul”.

6. La articolul 24, după alineatul (5^3) se introduce un nou alineat, alin. (5^4), cu următorul cuprins:

„(5^4) Până la eliberarea permisului de conducere potrivit alin. (5^3), serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor pot elibera o dovadă înlocuitoare a acestuia”.

7. La articolul 24, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Persoana care nu deține permis de conducere și a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la art. 334, art. 335 alin. (1), art. 336, art. 337, art. 338 alin. (1) și art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal sau pentru o infracțiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârșită ca urmare a nerespectării regulilor de circulație, precum și persoana al cărei permis de conducere a fost anulat în condițiile art. 114 alin. (1) lit. a)-d) sau ale art. 115 alin. (1) au dreptul de a se prezenta la examen pentru obținerea permisului de conducere, respectiv pentru obținerea unui nou permis de conducere, după caz, dacă a intervenit una dintre situațiile următoare: a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate; b) a trecut un an de la data grațierii totale ori a restului de pedeapsă, de la data a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sau de la data împlinirii termenului prescripției executării pedepsei; c) a intervenit amnistia; d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată; e) a intervenit reabilitarea”.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

8. La articolul 24, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alin. (6^1)-(6^3) cu următorul cuprins:

„(6^1) Pentru prezentarea la examen în vederea obținerii unui nou permis de conducere, pentru categoriile avute anterior, persoana al cărei permis de conducere a fost anulat, aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (6) trebuie să facă dovada că este aptă din punct de vedere medical.

(6^2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, ca urmare a condamnării pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, se poate prezenta la autoritatea competentă pe raza căreia își are domiciliul sau reședința, pentru eliberarea unui nou permis de conducere, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 24 alin. (5^3), fără a mai susține examen și cu prezentarea documentului care atestă o astfel de situație.

(6^3) În situația în care anularea permisului de conducere nu a fost dispusă până la depunerea cererii de restituire de către titularul permisului de conducere, condamnat definitiv pentru o infracțiune care a fost dezincriminată, în condițiile art. 4 din Codul penal, șeful serviciului rutier competent dispune restituirea acestuia, în baza documentului care atestă o astfel de situație”.

9. La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:

„(4) În procedura de preschimbare a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești, autoritățile competente pot elibera o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (3).

(5) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, emite permisul de conducere internațional, în conformitate cu prevederile Convenției prevăzute la art. 82 alin. (2), în condițiile stabilite prin regulament”.

(…)

Art. II – (1) Până la operaționalizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări, înregistrarea vehiculelor se realizează în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București, potrivit regulamentelor emise la nivelul fiecărei autorități a administrației publice locale.

(2) Datele de identificare a proprietarilor și a vehiculelor înregistrate, care nu au fost radiate, aflate în evidențele constituite la nivelul primarilor comunelor, ai orașelor, ai municipiilor și ai sectoarelor municipiului București se înscriu de către aceștia în Registrul de evidență a vehiculelor înregistrate în termen de 1 an de la constituirea acestuia de către Direcția generală permise de conducere și înmatriculări.

(3) Direcția generală permise de conducere și înmatriculări colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru operaționalizarea și utilizarea Registrului de evidență a vehiculelor înregistrate.

Art. III – Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I pct. 1 – 3, Ministerul Afacerilor Interne va modifica și completa în mod corespunzător ordinul care reglementează procedura de înregistrare a vehiculelor, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. IV – În cazul condamnării definitive pentru vreuna dintre infracțiunile prevăzute de art. 334 alin. (1) și (3) din Codul penal, săvârșită de către titularul permisului de conducere anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru perioada prevăzută de legea în vigoare la data săvârșirii faptei.

Pentru detalii suplimentare cu privire la Proiect, Nota de fundamentare și Tabelul comparativ vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: Ordin privind formarea inițială, în anul 2023, în instituțiile de formare ale MAI a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere

 

Ministerul Afacerilor Interne. Proiect: O.U.G. pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice was last modified: ianuarie 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.