Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (O.U.G. nr. 101/2021)

20 sept. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 83

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

(M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2002; cu modif. și compl. ult.)

 

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 401 din 20 iulie 2001; cu modif. și compl. ult.)

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

 

O.U.G. nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

(M. Of. nr. 890 din 16 septembrie 2021)

 

 

– modifică: art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002, Legea nr. 416/2001: art. 20 alin. (2);

– introduce: art. 6^3, art. 15 alin. (9) și (10), art. 15^2, art. 21 alin. (4)-(6).

 

În M. Of. nr. 890 din 16 septembrie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Redăm, în continuare, o parte dintre modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

 

Art. 5 pct. IV^4

Vechea reglementare

Videoconferința regională de insolvență Buzău

„IV^4. tânăr NEET – persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 pct. IV^4 se modifică și va avea următorul cuprins:

IV^4. tânăr NEET – persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională;

 

 

Art. 20 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului. În situația de încetare prevăzută la alin. (1) lit. e) agenția teritorială are obligația de a comunica primarului înregistrarea situației prevăzute la art. 15 alin. (7), în vederea emiterii dispoziției de încetare a dreptului.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului. În situațiile de încetare prevăzute la alin. (1) lit. e), h) și i), agenția teritorială are obligația de a comunica primarului înregistrarea situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) și (9), precum și la art. 152 alin. (4), în vederea emiterii dispoziției de încetare a dreptului.

 

 

Art. 6^3

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 6^2 se introduce un nou articol, art. 6^3, cu următorul cuprins:

Art. 6^3

În situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.

 

 

Art. 15 alin. (9) și (10)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:

(9) Se asimilează situațiilor prevăzute la alin. (7) și neprezentarea la solicitarea agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (3), a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social.

(10) Nu sunt asimilate situațiilor prevăzute la alin. (7) situațiile în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la solicitarea agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din motive medicale se prezintă la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile de la eliberare.

 

 

Art. 15^2

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 15^1 se introduce un nou articol, art. 15^2, cu următorul cuprins:

Art. 15^2

(1) Pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare potrivit Cadrului național al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional «A doua șansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată și aprobată de către Ministerul Educației.

(2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, comunică lunar atât agențiilor teritoriale, cât și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional «A doua șansă».

(3) Inspectoratele școlare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formațiunile deja existente, organizate în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social depășește numărul de locuri disponibile pentru programul educațional «A doua șansă». În funcție de numărul solicitanților, inspectoratele școlare pot aproba înființarea de noi formațiuni pentru anul școlar următor.

(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social, în aceste situații fiind aplicabile prevederile art. 15 alin. (8).

(5) Comunicarea situației centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispozițiile protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Educației.

 

 

Art. 21 alin. (4)-(6)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 21, după alin. (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4)-(6), cu următorul cuprins:

(4) Sumele acordate în perioada prevăzută la art. 63 nu constituie debit și nu se recuperează de la titularul dreptului.

(5) În cazul în care se înregistrează situația prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. i), sumele acordate se recuperează numai în situația în care încetarea raportului de muncă sau de serviciu are loc pentru motive care țin de persoana salariatului, persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social, conform art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) În situația prevăzută la alin. (5) sunt aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (8).

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat – modificări (O.U.G. nr. 101/2021) was last modified: septembrie 20th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter