Legea concurenţei nr. 21/1996 – modificări (Legea nr. 71/2024)

1 apr. 2024
Vizualizari: 126

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea concurenței nr. 21/1996

(rep. M. Of. nr. 153 din 29 februarie 2016; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

(M. Of. nr. 272 din 29 martie 2024)

 

– modifică: art. 15 alin. (1)-(4), art. 15 alin. (9)-(12), art. 16, art. 21 alin. (5), art. 23 alin. (1), 

– abrogă: art. 15 alin. (5),

– introduce: art. 15 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 272 din 29 martie 2024 s-a publicat Legea nr. 71/2024 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

 

Art. 15 alin. (1)-(4)

Vechea reglementare

„(1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din 7 membri, după cum urmează: un președinte, 2 vicepreședinți și 4 consilieri de concurență. Numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenței se realizează de către Președintele României, la propunerea Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenței, cu avizul Guvernului și după audierea candidaților în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Respingerea unei nominalizări se poate face doar cu condiția prezentării motivelor pe care aceasta se bazează.

(2) Abrogat.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia.

(…)

(4) Pentru a fi numită pentru un mandat de membru al Consiliului Concurenței sau pentru reînnoirea mandatului, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) este cetățean român, cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română;

c) are capacitate deplină de exercițiu;

d) a absolvit studii superioare dovedite cu diplomă;

e) dă dovadă de înaltă competență profesională în domeniul concurenței;

f) beneficiază de o bună reputație;

g) are o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;

h) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege ori alte infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1)-(4) se modifică și vor avea următorul conținut:

Art. 15

(1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din 9 membri: un președinte, 2 vicepreședinți și 6 consilieri de concurență, numiți de cele două Camere reunite ale Parlamentului: trei membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Senat, patru membri, la propunerea grupurilor parlamentare din Camera Deputaților, un vicepreședinte, la propunerea Președintelui României și un vicepreședinte, la propunerea prim-ministrului. Propunerile de candidați se transmit la Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Birourile permanente, potrivit unui calendar stabilit în vederea numirii celor 9 membri, transmit candidaturile la Comisiile juridice și Comisiile economice ale Camerelor. Candidații vor fi audiați de cele 4 comisii reunite. Raportul comisiilor se va referi, motivat, la toți candidații. Fiecare candidat, în vederea audierii, va depune la cele 4 comisii actele doveditoare că îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

(2) Actele doveditoare prin care candidații fac dovada îndeplinirii condițiilor pentru numirea ca membru al Consiliului Concurenței sunt:

a) copie carte de identitate;

b) curriculum vitae;

c) diplomă studii superioare;

d) documente legale care să ateste vechimea de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;

e) declarație pe propria răspundere că nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate sau în conflict de interese;

f) aviz medical pentru exercitarea funcției;

g) cazier judiciar;

h) cazier fiscal.

(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani și poate fi înnoit o singură dată.

(…)

(4) Pentru a fi numită pentru un mandat de membru al Consiliului Concurenței sau pentru reînnoirea mandatului, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

a) este cetățean român;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

d) are studii superioare, dovedite cu diplomă;

e) are o vechime de minimum 10 ani în activități din domeniul economic sau juridic;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, pentru care nu a intervenit reabilitarea, și nu are cazier fiscal;

g) nu s-a constatat în mod definitiv că s-a aflat într-o stare de incompatibilitate sau în conflict de interese.

 

 

Art. 15 alin. (9)-(12)

Vechea reglementare

„(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenței încetează:

a) abrogată;

b) prin demisie;

b^1) la expirarea duratei mandatului;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), conform prevederilor alin. (12);

f) prin revocare, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numirea în funcție sau pentru condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(10) Membrii Plenului Consiliului Concurenței sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești penale ei pot fi suspendați din funcție de către aceeași autoritate.

(11) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) și (2), la desemnarea și numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenței pentru un mandat de 5 ani.

(12) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații, iar dacă situația se prelungește peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (9)-(12) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(9) Mandatul de membru al Plenului Consiliului Concurenței încetează:

a) la expirarea duratei mandatului;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;

e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), conform prevederilor alin. (12);

f) prin revocare, în cazul în care nu mai îndeplinește condițiile cerute de lege pentru numirea în funcție, în caz de încălcare gravă a atribuțiilor de serviciu sau în caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea unei infracțiuni.

(10) În caz de condamnare, prin hotărâre judecătorească definitivă, revocarea din funcție intervine de drept. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, membrii Consiliului Concurenței pot fi suspendați din funcție de Parlament de la data punerii în mișcare a acțiunii penale.

(11) În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) și (2), la desemnarea și numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenței pentru restul de mandat rămas neefectuat.

(12) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice, de îndată, Plenului Consiliului Concurenței survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații. Dacă incompatibilitatea sau impedimentul se prelungesc peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11).”

 

 

Art. 16

Vechea reglementare

„Art. 16

În caz de vacanță a funcției de președinte al Consiliului Concurenței, pentru una dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f), până la desemnarea și numirea, în condițiile legii, a unui nou președinte, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime în funcția de vicepreședinte al Consiliului Concurenței.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 16

(1) În cazul în care funcția de președinte sau de vicepreședinte al Consiliului Concurenței este vacantă în baza uneia dintre situațiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f), până la numirea, în condițiile legii, a unui nou președinte sau vicepreședinte, după caz, pentru durata rămasă din mandat, interimatul va fi asigurat de unul dintre vicepreședinții Consiliului Concurenței pentru funcția de președinte și de un consilier de concurență pentru funcția de vicepreședinte, ales prin votul majorității membrilor Consiliului.

(2) În termen de 60 de zile de la această vacantare, Parlamentul numește președintele sau vicepreședintele, după caz, pentru durata rămasă din mandat. Art. 15 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

 

 

Art. 21 alin. (5)

Vechea reglementare

„(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu studii juridice care exercită atribuții de reprezentare a intereselor autorității în fața instanțelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, constituie vechime în specialitate juridică și este asimilată vechimii în munca juridică desfășurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Activitatea inspectorilor de concurență cu studii juridice constituie vechime în specialitate juridică și este asimilată vechimii în munca juridică desfășurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Art. 23 alin. (1)

Vechea reglementare

„Art. 23

(1) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un secretar general și un secretar general adjunct, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenței, pe baza rezultatelor obținute la concursul național de intrare în categoria înalților funcționari publici, organizat în condițiile legii. Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici cărora li se aplică statutul înalților funcționari publici, conform Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și alte reglementări specifice. Atribuțiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 23

(1) În organizarea Consiliului Concurenței funcționează un secretar general și doi secretari generali adjuncți, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Consiliului Concurenței. Numirea se face pe baza rezultatelor obținute la concursul național de intrare în categoria înalților funcționari publici, organizat în condițiile legii. Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, cărora li se aplică statutul înalților funcționari publici, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și alte reglementări specifice. Atribuțiile acestora sunt stabilite prin regulamentul de organizare, funcționare și procedură adoptat de Consiliul Concurenței.

 

 

Art. 15 alin. (1^1)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Numirea președintelui Plenului Consiliului Concurenței, a vicepreședinților și a celor 6 consilieri de concurență, cu nominalizarea funcțiilor, se face de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți.

Legea concurenței nr. 21/1996 – modificări (Legea nr. 71/2024) was last modified: aprilie 1st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.