Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică (H.G. nr. 1.008/2022)

17 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 138

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
 

H.G. nr. 1.008/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Registrului național de informare toxicologică

(M. Of. nr. 805 din 16 august 2022)

 

 

Se înființează Registrul național de informare toxicologică, denumit în continuare ReTox.

 

 

 

În M. Of. nr. 805 din 16 august 2022 s-a publicat H.G. nr. 1.008/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Registrului național de informare toxicologică.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante dispoziții din conținutul acestui act normativ.

Art. 1

Se înființează Registrul național de informare toxicologică, denumit în continuare ReTox, având drept scop:

a) înregistrarea informațiilor potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, denumit în continuare Regulamentul CLP, transmise de către operatorii economici înainte de data de 1 ianuarie 2024, pentru amestecurile de uz industrial potrivit anexei VIII partea A pct. 13 din respectivul regulament;

b) înregistrarea cazurilor de intoxicație acută și a deceselor apărute în rândul populației, datorate expunerii la amestecurile astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a).

Art. 3

Institutul Național de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, denumit în continuare CNMRMC, asigură funcționarea și administrarea ReTox.

Art. 4

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Ministerul Sănătății asigură resursele financiare necesare pentru funcționarea și administrarea ReTox prin Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă, potrivit programelor naționale de sănătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 423/2022.

Art. 5

(1) CNMRMC asigură accesul utilizatorilor ReTox, cu condiția respectării confidențialității tuturor datelor și informațiilor, după cum urmează:

a) transmițătorului, pentru introducerea și vizualizarea informațiilor pe care acesta le-a transmis despre un amestec;

b) personalului medical din CIT sau CARC, pentru vizualizarea informațiilor despre toate amestecurile introduse în ReTox;

c) direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București pentru raportare.

(2) CNMRMC elaborează modelul de raportare, pe care îl transmite Ministerului Sănătății, spre informare, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 6

INSP, prin CNMRMC, are următoarele responsabilități specifice:

a) colectează datele în ReTox pe baza metodologiei elaborate de CNMRMC;

b) elaborează rapoarte anuale, referitoare la datele din ReTox, pe care le afișează pe website-ul INSP la adresa https://cnmrmc.insp.gov.ro/en/și le înaintează Ministerului Sănătății în vederea îmbunătățirii măsurilor de gestionare a riscului pentru sănătate cauzat de intoxicațiile acute cu amestecuri;

c) asigură accesul pe bază de cod de utilizator și parolă, precum și asistență tehnică online pentru transmițători, personalul medical din CIT sau CARC și pentru personalul din direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București;

d) elaborează și publică pe website-ul INSP ghidul de utilizare a ReTox, pe care îl actualizează ori de câte ori este necesar, cu respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679;

e) asigură formarea profesională a personalului implicat în activitatea de raportare în ReTox.

Art. 9

Transmițătorii realizează transmiterea în ReTox a informațiilor despre amestecurile pentru uz industrial până la data de 1 ianuarie 2024.

Art. 10

(1) Colectarea, transmiterea informațiilor și înregistrările, precum și administrarea și gestionarea datelor se realizează potrivit alin. (2) de către toate instituțiile publice prevăzute de prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

(2) INSP poate prelucra în calitate de operator de date cu caracter personal următoarele date cu caracter personal, folosite ulterior în mod statistic și pseudonimizate automat în ReTox: nume și prenume, sex, vârstă, cod numeric personal, adresa de domiciliu sau reședința, cu respectarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

(3) Durata de păstrare a datelor cu caracter personal transmise în ReTox este de 5 ani, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 și ale dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Regulamentul CLP.

Înființarea, organizarea și funcționarea Registrului național de informare toxicologică (H.G. nr. 1.008/2022) was last modified: august 17th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.