Guvernul României. Proiect de lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I şi II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri și alte acte adoptate în ședința din 28 februarie 2024

29 feb. 2024
Vizualizari: 320

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 28 februarie 2024, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial:

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

– Proiect de Lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (PRIMA LECTURĂ);

Actul normativ, analizat în primă lectură de Executiv, introduce pe lista drogurilor de mare risc 6 noi substanțe psihoactive/medicamente care au fost puse sub control la nivel internațional în cadrul celei de a 99-a sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite privind Stupefiantele. În acest fel, se realizează armonizarea legislației naționale cu legislația internațională în vigoare în domeniu.

– Proiect de ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului național de investiții în infrastructura unităților spitalicești și pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2023 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură publică de sănătate cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Sănătate și din împrumuturi contractate cu instituțiile financiare internaționale (PRIMA LECTURĂ);

Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, cu o alocare financiară de 13,25 miliarde lei, se va derula în perioada 2024-2030, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență, analizat astăzi în primă lectură de Executiv.

Actul normativ reglementează măsurile necesare pentru crearea unui cadru legislativ care să permită potențialilor beneficiari promovarea proiectelor de investiții, prin Programul național de investiții în infrastructura unităților spitalicești, astfel încât să se poată asigura accesul populației la servicii medicale esențiale, creșterea calității vieții și atingerea standardelor din țările europene.

Valoarea maximă aferentă unui proiect finanțată din Program este:

– 2 miliarde de lei pentru spitale județene/județene de urgență, spitale de urgența, spitale mono specialitate;

– 350,5 milioane de lei pentru spitale municipale/municipale de urgență;

– 250 de milioane de lei pentru spitale orășenești.

Pot beneficia de acest Program:

– unitățile administrativ-teritoriale;

– unitățile sanitare publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea sau în administrare/proprietatea instituțiilor publice centrale;

– unitățile sanitare publice: spitalele publice orășenești, municipale/municipale de urgență și spitalele județene/județene de urgență, spitale de specialitate, spitale clinice și clinice de urgență, institute care desfășoară activitate medicală spitalicească și prespitalicească aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea Ministerului Sănătății și unitățile sanitare prevăzute la alin. (2) art. 4 din Legea nr. 95/2006;

– parteneriat între autoritățile/instituțiile publice locale, care administrează de drept și vor pune la dispoziția parteneriatului terenuri și clădiri în vederea realizării proiectului și unitățile sanitare publice.

Categoriile de investiții care pot fi realizate sunt: realizarea de construcții noi și dotare; lucrări de modernizare/reabilitare și dotare, extindere la construcțiile existente, inclusiv lucrări de conectare la clădiri existente și dotare pentru digitalizare și tranziția la energie verde.

Finanțarea Programului va fi asigurată din fonduri naționale și fonduri externe, detalii urmând să fie stabilite ulterior printr-o Hotărâre de Guvern.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Beneficiarii pot depune cereri de finanțare în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului.

– Proiect de ordonanță de urgență privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul sanitar, asistență socială și alte sectoare de activitate bugetară (PRIMA LECTURĂ);

Guvernul a analizat, în primă lectură, majorarea salariilor personalului medical, medico-sanitar de specialitate și auxiliar-sanitar, precum și a personalului din domeniul asistenței sociale.

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

– Ordonanță de urgență privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite;

Actul normativ stabilește un cadru comun și cerințe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituție de credit stabilită în Uniunea Europeană sau care cumpără contractul de credit neperformant în sine și la administratorii de credite care acționează în numele unui cumpărător de credite.

De asemenea, se asigură transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE.

Pentru a asigura o supraveghere eficace și eficientă a administratorilor transfrontalieri de credite, actul normativ creează un cadru specific destinat cooperării între autoritățile competente ale statului membru de origine și cele ale statului membru gazdă și, după caz, autoritățile competente ale statului membru în care a fost acordat creditul. Acest cadru permite schimbul de informații, realizarea de inspecții, furnizarea de asistență și comunicarea rezultatelor controalelor și ale inspecțiilor, precum și a tuturor măsurilor adoptate.

Potrivit O.U.G., administratorii de credite trebuie să obțină o autorizație în statul membru de origine înainte de a începe să desfășoare activități pe teritoriul României. În situația administratorilor de credite din România, autorizația este acordată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Condițiile de acordare și actualizare a unei autorizații în calitate de administrator de credite asigură faptul că membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au înscrise în cazierul judiciar infracțiuni relevante legate, printre altele, de infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni privind activități financiare, spălarea banilor, fraudă sau infracțiuni împotriva integrității fizice și nu fac obiectul unei proceduri de insolvență și nici nu au fost declarați anterior în stare de faliment, cu excepția cazului în care au fost reabilitați în conformitate cu dreptul intern.

Pentru protejarea debitorilor, O.U.G. conține prevederi referitoare la condițiile pe care cumpărătorii de credite și administratorii de credite trebuie sa le respecte în interacțiunile lor cu debitorii:

– să acționeze cu bună-credință, în mod echitabil și cu profesionalism;

– să le ofere debitorilor informații care să nu fie înșelătoare, neclare sau false;

– să respecte și să protejeze informațiile personale și dreptul la viață privată al debitorilor;

– să nu hărțuiască, constrângă sau influențeze în mod nejustificat debitorii;

– să furnizeze debitorului informații după transferul drepturilor unui creditor și înainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de câte ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa și datele de contact ale autorităților competente.

De asemenea, creditorii au obligația de a avea politici și proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăților financiare înainte de a demara procedura de executare silită și constau în următoarele:

– refinanțarea totală sau parțială a contractului de credit;

– modificarea termenelor și condițiilor existente ale unui contract de credit, care include: prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract de credit, amânarea plății tuturor sau a unei părți a ratelor de credit pentru o anumită perioadă sau schimbarea ratei dobânzii;

– oferirea unei perioade fără plăți, plăți parțiale, conversii monetare sau iertarea parțială de datorie și consolidarea datoriilor;

De asemenea, pentru a asigura respectarea normelor privind protecția debitorului și a celor privind protecția datelor cu caracter personal, solicitantul trebuie să instituie cadre adecvate de guvernanță și mecanisme de control intern, precum și proceduri corespunzătoare de înregistrare și soluționare a plângerilor, care să fie supravegheate. În plus, administratorii de credite trebuie să aibă instituite proceduri adecvate de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

ANPC va institui o listă actualizată, pusă la dispoziția publicului pe site-ul autorității, care să asigure transparența în ceea ce privește numărul și identitatea administratorilor de credite autorizați, inclusiv cei autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României.

Aceste măsuri vor conduce la creșterea nivelului de protecție a consumatorilor ca urmare a reglementării activității administratorilor de credite și cumpărătorilor de credite ai drepturilor unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant.

– Ordonanță de urgență privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism;

Actul normativ stabilește o serie de măsuri care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, într-un nou cadru organizatoric, a activităților ce vizează stimularea înființării și dezvoltării de întreprinderi mici și mijlocii și autorizarea în turism, care să se alinieze nevoilor antreprenorilor și structurilor turistice.

Astfel, se înființează agențiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism (ATIMMT), respectiv ATIMMT Ploiești, ATIMMT Constanța și ATIMMT Brașov, prin fuziunea celor nouă agenții pentru întreprinderi mici și mijlocii, prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 864/2023 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin preluarea activității și personalului agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii și al reprezentanțelor teritoriale în domeniul turismului din cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Ploiești, cu un număr de 83 posturi, este înființată prin fuziunea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Ploiești, București și Craiova și prin preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism: Bușteni, Râmnicu Vâlcea, Tg. Jiu, Mehedinți. Aceasta este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism București, respectiv Craiova, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului economiei.

Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Constanța, cu un număr de 88 posturi, este înființată prin fuziunea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Constanța, Iași și Târgu Mureș și preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism: Constanța, Iași, Tulcea, Bacău, Neamț, Suceava, Alba, Harghita. Această agenție teritorială este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului economiei. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Iași și Târgu Mureș, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului economiei.

Agenția teritorială pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Brașov, cu un număr de 86 posturi, este înființată prin fuziunea Agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii Brașov, Timișoara și Cluj–Napoca și preluarea reprezentanțelor teritoriale din turism: Arad, Baia Mare, Brașov, Cluj, Sibiu, Bistrița, Oradea. Agenția Brașov este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului economiei. Va avea în subordine Centrele teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism Timișoara, Cluj Napoca, conduse de directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului economiei.

– Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013 și a proiectelor de asistență tehnică, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum și în vederea elaborării și implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027;

Guvernul modifică prin această ordonanță cadrul legislativ aferent implementării programelor de investiții teritoriale integrate finanțate prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene, suplimentând semnificativ numărul zonelor din țară care vor putea utiliza instrumentul investițiilor teritoriale integrate (ITI), conform celor negociate cu Comisia Europeană, pentru proiecte care vizează asigurarea coeziunii economice și sociale, prin eliminarea decalajelor de dezvoltare, în beneficiul comunităților locale vulnerabile.

Modificările au fost aprobate urmare a unei decizii în acest sens a Comitetului pentru Coordonarea Investițiilor Teritoriale Integrate (CC ITI, instituit prin Decizia Prim-Ministrului nr. 118/18.05.2023), care, pentru perioada de programare 2021-2027, a propus și inițiat mecanismul pentru selecția unor investiții teritoriale integrate noi, în acord cu rezultatele negocierilor cu Comisia Europeană și cu prevederile Acordului de Parteneriat 2021-2027.

Actul normativ actualizează în acest sens lista zonelor pentru care se aplică instrumentul investițiilor teritoriale integrate (ITI). Pentru perioada de programare 2021-2027, au fost incluse pe listă încă 10 microregiuni noi din întreaga țară, pe lângă cele 4 incluse inițial în Acordul de Parteneriat (Delta Dunării, Valea Jiului, Țara Făgărașului, Moții, Țara de Piatră).

Noile prevederi clarifică totodată modul de finanțare a elaborării sau actualizării strategiilor teritoriale integrate propuse pentru aplicarea instrumentului ITI, din sursele proprii ale asociațiilor constituite pentru implementarea ITI sau prin Programul de Asistență Tehnică 2021-2027, în limita fondurilor disponibile, astfel încât aceste structuri locale de guvernanță a strategiilor de dezvoltare teritorială integrată să beneficieze în timp util de asistența tehnică și financiară de care au nevoie pentru perioada de programare 2021-2027.

De asemenea, prin modificările aprobate vor putea fi susținute costurile necesare funcționării structurilor locale de guvernanță pentru implementarea ITI pentru microregiuni incluse în acordul de Parteneriat.

Caracterul de urgență al acestor măsuri rezultă din faptul că la nivelul programelor subsecvente perioadei 2021-2027 procesul de lansare a apelurilor de proiecte, inclusiv a celor cu alocări dedicate investițiilor teritoriale integrate, este într-un stadiu avansat, iar accesul la finanțare în cadrul acestor apeluri este condiționat de avizarea proiectelor din partea Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară ITI.

– Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei;

Actul normativ vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

Valoarea totală a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, iar cuantumul propus pentru ajutorul de stat este în sumă de 25 lei, respectiv 5 euro/familia de albine. Numărul estimat al familiilor de albine este de 2.395.856. Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel comunicat de Banca Națională a României la data de 29 decembrie 2023, respectiv de 4,9746 lei/euro.

Suma totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 280.000 euro.

Beneficiarii pot fi:

– apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

– apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și societăți agricole constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

– apicultori, persoane juridice.

Cererea de înscriere în program trebuie depusă în termen de 30 zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 30 iunie 2024.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://bitly.ws/3esxN.

– Ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate și cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei;

– Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul vieții religioase;

Prin actul normativ se are în vedere modificarea legislației aplicabile în ceea ce privește sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor religioase recunoscute în România, respectiv corelarea sprijinului financiar cu structura posturilor ocupate de către personalul clerical de execuție și implementarea unitară a cadrului legislativ referitor la modificările structurii posturilor.

Regimul juridic al Secretariatului de Stat pentru Culte se modifică, în sensul că acesta va funcționa ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțat integral de la bugetul de stat, iar secretarul de stat pentru culte va avea calitatea de ordonator principal de credite.

III. HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Hotărâre de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027;

Prin actul normativ aprobat se instituie, pentru perioada de programare 2021-2027, regulile aplicabile cheltuielilor realizate din fonduri externe nerambursabile UE și din cofinanțarea națională a operațiunilor din bugetul de stat.
Stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondului European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură prin

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 a fost necesară ca urmare a aprobării de către Comisia Europeană a Programului pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 al României pentru sprijin acordat din Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Pescuit – Autoritate de Management pentru POPAM, are obligația să asigure îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din funcțiile prevăzute de legislația europeană și națională și de a lua măsurile concrete pentru asigurarea gestionării judicioase și eficiente a fondurilor europene destinate sectorului de pescuit și acvacultură.

În perioada de programare 2021-2027, România va beneficia de asistența financiară publică nerambursabilă pentru sectorul de pescuit și acvacultură, inclusiv pentru comunitățile în care se practică aceste activități.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale: https://bitly.ws/3esye.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova semnat la Chișinău, Republica Moldova, la data de 11 decembrie 2023;

Executivul a aprobat, printr-o Hotărâre, Memorandumul de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării rețelelor de gaze naturale și energie electrică din România și Republica Moldova, asigurându-se astfel consolidarea cooperării în domeniul energiei între România și Republica Moldova.

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova vor face demersuri către Comisia Europeană și instituțiile finanțatoare în vederea includerii proiectelor din Memorandumul de Înțelegere pe listele de proiecte energetice prioritare ale Uniunii Europene/Comunității Energetice și vor avea în vedere asigurarea cu prioritate a finanțării acestora din surse proprii și atrase.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare și control a compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă;

Actul normativ instituie o schemă de ajutor de stat pentru acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, din cauza funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă.

Compensațiile se acordă pentru suprafețele de păduri încadrate în tipurile funcționale T1 și T2. Mai exact, T1 reprezintă pădurile constituite în zone de protecție strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervațiile științifice, pădurile virgine și cvasivirgine, rezervațiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite, siturile naturale ale patrimoniului universal UNESCO. Practic, în aceste zone sunt interzise total tăierile. T2 reprezintă pădurile cu funcții speciale de protecție în care recoltarea masei lemnoase este substanțial diminuată, astfel încât prin restricțiile impuse să nu le fie afectat ecosistemul forestier.

Schema se aplică proprietarilor, persoane fizice și juridice, precum și formelor asociative ale acestora, unități administrativ-teritoriale pentru fondul forestier proprietate publică și privată, care au în proprietate păduri cărora li se aplică respectivele restricții de mediu.

Schema se aplică în perioada 2024-2027, inclusiv, iar valoarea pentru întreaga perioadă este de 998 milioane lei, finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinație Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Suprafața pentru care se vor acorda compensații este estimată la 430 mii ha, din care 61.000 ha încadrare în tipul funcțional T1, iar 369.000 ha încadrare în tipul funcțional T2.

În anul 2024, pentru un hectar T1 compensația este de circa 745lei/an/hectar, iar pentru T2 – 365 de lei/an/hectar.

Bugetul estimat al schemei pentru anul 2024 este de 191 milioane lei.

Numărul estimat de beneficiari este de peste 1300.

Proiectul schemei de ajutor de stat a fost notificat la Comisia Europeană.

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui drum forestier precum și trecerea, cu titlu gratuit, a acestuia și a terenului aferent, din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al orașului Vișeu de Sus, județul Maramureș
Hotărârea de Guvern a fost adoptată.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici;

Executivul a aprobat transpunerea Directivei (UE) 2022/431 prin modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1093/2006 și a Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006, în vederea alinierii prevederilor naționale la cele ale Uniunii Europene.

Noile prevederi extind domeniul de aplicare și pentru substanțe toxice pentru reproducere, stabilesc valori-limită , reglementează instruirea lucrătorilor din unitățile de asistență medicală care sunt expuși la agenți cancerigeni sau mutageni ori la substanțe toxice pentru reproducere, în special atunci când sunt utilizate noi medicamente care conțin substanțe chimice periculoase, stabilesc perioada de păstrare a listelor lucrătorilor expuși și a dosarelor medicale în ceea ce privește substanțele toxice pentru reproducere, precum și măsuri de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor, de exemplu a celor expuși la plumb și compușii săi ionici.

Angajatorul trebuie să informeze lucrătorii cu privire la instalațiile și la recipientele auxiliare care conțin agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere, să asigure etichetarea clară și lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni ori substanțe toxice pentru reproducere și să afișeze semne de avertizare în mod cât mai vizibil.

Actul normativ prin care se asigură transpunerea integrală a Directivei (UE) 2022/431 prevede și faptul că toate cazurile de cancer, efectele negative asupra funcției sexuale și a fertilității ce afectează lucrătorii adulți, bărbați și femei, sau efectele toxicității evolutive asupra descendenților, identificate ca rezultat al expunerii în muncă la un agent cancerigen sau mutagen ori la o substanță toxică pentru reproducere, trebuie raportate direcției județene de sănătate publică sau a municipiului București.

Comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale: https://bitly.ws/3esGt.

– Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 845/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național;

Actul normativ stabilește cadrul legal pentru recepționarea, ca fiind terminate, pe loturi, secțiuni, sectoare, părți sau obiecte de lucrări incluse în autorizația de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuție diferite, în situația în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinației lor.

Regulamentul se va aplica la recepția construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții, din domeniul infrastructurii de transport de interes național din domeniile rutier, feroviar, aerian, naval, precum și infrastructurii de metrou gestionată de Societatea de Transport cu Metroul București Metrorex S.A.

De asemenea, ținând cont de faptul că pe aceste infrastructuri nu se pot suspenda operațiunile curente, întrucât ele asigură conexiuni naționale/internaționale, lucrările de construcții executate vor putea fi recepționate pe sectoare de lucrări, cu redeschiderea traficului la terminarea lucrărilor la un sector, pentru a fi asigurată operarea infrastructurii respective înainte de finalizarea tuturor lucrărilor cuprinse în autorizația de construire.

În cazul infrastructurilor de interes național din domeniul aviației, domeniul naval și domeniul aferent infrastructurii de metrou gestionată de SC Metrorex S.A., potrivit noului regulament de recepție, infrastructura respectivă va putea fi utilizată înainte de finalizarea întregului lot/secțiune/sector/obiect.

Totodată, în funcție de specificul și complexitatea lucrărilor executate de către companiile aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din domeniul aviației, din domeniul naval și domeniul infrastructurii de metrou gestionată de SC Metrorex S.A., dar și de necesitatea aprobării unitare, la nivelul acestei autorități centrale, a reglementărilor privind modalitatea de recepție a lucrărilor, particularizate în funcție de specificul acestora, precum și importanța strategică a acestor proiecte, acest Regulament va asigura implementarea unui sistem al calității unitar pentru domeniul infrastructurii de transport de interes național.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Drum de legătură între A1 și DN 7 (DJ 711A) – Lărgire la 4 benzi de circulație”, județele Giurgiu și Dâmbovița

Drumul de legătură între A1 și DN7 (DJ 711A) – lărgit la 4 benzi de circulație, care se află pe teritoriul județelor Giurgiu și Dâmbovița, respectiv pe traseul A1 – Titu – Bâldana – Târgoviște – Sinaia, va costa 483,86 milioane de lei și va fi realizat în 24 de luni. Lungimea traseului va fi de 14,003 km, iar lățimea platformei va fi de 19 m.

Construirea drumului va duce la reducerea timpului de călătorie, creșterea vitezei medii de deplasare, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier.
Finanțarea obiectivului de investiții se asigură din fonduri externe nerambursabile – Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții aprobate potrivit legii.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Agenției Naționale pentru Locuințe, instituție publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară;

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în vederea implementării, în anul 2024, a Foii de parcurs România-OCDE pentru cooperare în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare;

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, Guvernul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 125.000 de euro, la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea implementării, în anul 2024, a Foii de parcurs România-OCDE pentru cooperare în domeniul asistenței oficiale pentru dezvoltare.

Contravaloarea în lei a contribuției se suportă din bugetul anual aprobat al Ministerul Afacerilor Externe, pentru anul în curs.

Contribuția financiară voluntară va conduce la alinierea țării noastre la standardele Comitetului de asistență oficială pentru Dezvoltare al OCDE, în perspectiva elaborării Programului multianual strategic de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară 2024-2027.

– Hotărâre de Guvern privind trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Vrancea, Brașov, Cluj, Bihor, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Gorj și municipiul București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Hotărâre de Guvern privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele bunuri mobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București, ca urmare a actualizării datelor de identificare și corectării valorilor de inventar, precum și trecerea unor bunuri din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia;

– Hotărâre de Guvern privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;

– Hotărâre de Guvern pentru autorizarea condiționată a investiției străine directe prevăzute de avizul Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe nr. 35/12.02.2024;

– Hotărâre de Guvern privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Misiunii Economice a Francofoniei ce va avea loc la București în perioada 27-29 martie 2024;

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu;

În ședința de Guvern de astăzi, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Administrației Fondului pentru Mediu.

Menționăm câteva dintre programele de interes major și sumele alocate acestora în anul 2024:

– Casa Verde Fotovoltaice este cel mai solicitat program, astfel că pentru înscrierile pe care le vom organiza în anul 2024, am alocat un buget record în valoare de 2 miliarde de lei. De asemenea, dispunem pentru anul 2024 de un buget de 250 de milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare ce vizează înscrierea unităților de cult, a instituțiilor publice și entităților juridice non-profit din domeniul asistenței sociale care doresc instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru clădirile în care își desfășoară activitatea;

– Programul privind creșterea eficienței energetice în clădiri publice. Deoarece am primit numeroase solicitări pentru organizarea unei noi sesiuni de înscriere din partea solicitanților care doresc sprijin financiar pentru modernizarea clădirilor publice și realizarea de investiții pentru creșterea performanței energetice a acestora, anul acesta vom lansa o nouă sesiune de finanțare cu un buget de 600 de milioane de lei;

– Totodată, pentru autovehicule electrice există o cerere impresionantă care este în continuă creștere, astfel că bugetul total al Programului Rabla Plus va fi majorat, în anul 2024 fiind alocat un buget de 1 miliard de lei pentru înscrierile persoanelor fizice și juridice, iar pentru înscrierile în cadrul Programului Rabla;

Clasic vor fi alocate 300 de milioane de lei;

– Deoarece ne dorim extinderea pistelor pentru bicicliști, pentru anul 2024, am propus un buget de 600 de milioane de lei pentru o nouă sesiune de înscriere dedicată Programului de realizare a pistelor pentru biciclete;

– Programul Iluminat Public este printre programele cele mai accesate de către unitățile administrativ-teritoriale, deoarece reprezintă un sprijin important pentru comunele, orașele și municipiile din România care doresc să-și modernizeze sistemele de iluminat public. În anul 2024, va fi asigurată suma de 500 milioane de lei pentru lansarea unei sesiuni de finanțare prin care se va acorda sprijin financiar unităților administrativ teritoriale în vederea optimizării consumului de energie și, implicit, reducerii facturilor la utilități, precum și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;

– Programul denumit generic „Apă-canal” va beneficia în 2024 de un buget de 1,5 miliarde de lei. Acesta va fi alocat pentru înființarea, extinderea sau modernizarea sistemelor de alimentare cu apă/sistemelor de canalizare, deoarece în țara noastră încă sunt multe localități unde nu există infrastructură pentru apă și canalizare:

– Anul acesta vom aloca 500 milioane de lei pentru Programul ce vizează înnoirea parcului de tractoare și mașini agricole autopropulsate. Obiectivul programului este de a sprijini producătorii agricoli, în vederea achiziționării tractoarelor și mașinilor agricole autopropulsate noi, inclusiv accesoriile agricole aferente, mai puțin poluante;

– Programul Rabla pentru sobe prin care se acordă sprijin în vederea achiziționării de aparate pentru încălzirea locuințelor, pentru localitățile din zona montană, va fi lansat pentru prima dată în anul 2024, cu un buget de 500 de milioane de lei;

– Programul privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale: 123,8 milioane de lei;

– Programul „Săptămâna Verde” – Pentru anul 2024, este alocat un buget de 100 milioane de lei;

– Programul Rangerii Juniori – program pilot prin care elevii vor desfășura activități recreative în ariile protejate din țară. Anul acesta va fi alocat un buget de 10 milioane de lei.

Comunicatul Administrației Fondului pentru Mediu: https://bitly.ws/3esA2.

– Hotărâre de Guvern pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei, prevăzută în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului Național Masă Sănătoasă;

Guvernul a aprobat alocarea sumei totale de aproximativ 1,02 miliarde lei bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale pentru finanțarea Programului Național Masă Sănătoasă, în perioada activităților didactice în anul 2024.

Banii se alocă din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București.

Totodată, Executivul a aprobat repartizarea acestei sume pentru 1.223 de unități/subdiviziuni administrative-teritoriale. Sunt alocate sume cuprinse între 52.000 lei și 4.201.000 lei, pentru un număr de aproximativ 459.000 de beneficiari.

Bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrative-teritoriale se rectifică cu sumele repartizate.

Decizia Executivului este conformă prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 și asigură continuarea Programului Național Masă Sănătoasă, astfel încât toți preșcolarii și elevii din România să aibă acces echitabil și nediscriminatoriu la o educație de calitate, prin măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar.

Programului Național Masă Sănătoasă asigură acordarea cu titlu gratuit, zilnic, a unui suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată, preșcolarilor și elevilor din unități de învățământ preuniversitar de stat.

Informații puse la dispoziție de Ministerul Educației: https://bitly.ws/3esCE.

– Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;

Normele de aplicare ale Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aprobate de Guvern, cuprind reglementări referitoare la condițiile de acordare, stabilire și recalculare a pensiilor, precum și determinarea stagiului de cotizare contributiv, detalierea condițiilor de acordare a prestațiilor de asigurări sociale, ajutorul de deces și biletele de tratament. Normele fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul României de a recalcula toate pensiile din sistemul public în spiritul echității, contributivității și stabilității în muncă.

Unul dintre elementele fundamentale ale normelor de aplicare este acela că nicio pensie nu scade ca efect al noii legi.

Prin aprobarea Hotărârii privind Normele de aplicare a Legii nr. 360/2023 se respectă întocmai calendarul asumat și se face un nou pas înainte pentru a asigura pensii decente, în raport cu muncă și contribuții.

Comunicatul Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: https://bitly.ws/3esGJ.

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne;

Memorandumul prevede deblocarea unui număr total de 338 posturi de execuție vacante din cadrul structurilor care fac parte din rețeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne. Din acestea, 280 sunt posturi pentru personal medico-sanitar, iar 58 – personal din cadrul structurilor suport.

Acestea se împart astfel:

– 4 posturi pentru Direcția Medicală;

– 78 posturi pentru Spitalul de urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București;

– 64 posturi pentru Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea;

– 24 posturi pentru Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea;

– 79 posturi pentru Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu ,,Dr. Nicolae Kretzulescu” București;

– 89 posturi pentru Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești.

În prezent, la nivelul MAI sunt vacante un număr de 36.392 funcții, reprezentând un deficit de peste 22%, din care în rețeaua sanitară a ministerului se înregistrează un deficit de 896 funcții, reprezentând peste 40% din totalul funcțiilor.

– Memorandum cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne;
Potrivit Memorandumului aprobat de Guvern, vor fi deblocate 5.200 de funcții vacante de execuție din structurile MAI, în vederea ocupării acestora prin concurs sau examen, în condițiile legii.

Ocuparea celor 5.200 de posturi vacante este necesară având în vedere obiectivele cu impact deosebit de important la nivel național precum migrația, mecanismul Schengen, Foaia de parcurs a U.E. pentru lupta antidrog, prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere și a crimei organizate.

Este avută în vedere încadrarea unor posturi specifice următoarelor domenii:

– Ordine și siguranță publică;

– Situații de urgență;

– Formare profesională;

– Funcții de specialiști în diverse domenii de activitate;

– Echipaje de poliție canină;

– Laboratoarele regionale pentru analiză genetică;

– Administrativ.

Potrivit prevederilor legale, personalul nou încadrat va parcurge un program de formare în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne.

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli pe luna februarie 2024 pentru Ministerul Public, prin redistribuire de la Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;
Memorandumul a fost aprobat.

V. NOTE

– Notă de informare privind modificarea Danube Region Programme (Programul pentru Regiunea Dunării) (2021-2027), ca urmare a emiterii Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1635 a Comisiei și a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2023/1638 a Comisiei din 14 august 2023, de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/74 privind stabilirea listei programelor lnterreg și indicarea cuantumului global al sprijinului total și pentru fiecare program, pentru perioada 2021-2027;

– Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Slatina, județul Olt, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile terenuri în suprafață totală de 68.291 mp, situate pe teritoriul administrativ al municipiului Slatina, județul Olt, identificate în Cărțile Funciare ale municipiului Slatina nr. 64257, nr. 59951, nr. 59949 și nr. 63290, din domeniul public al municipiului Slatina, județul Olt, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

VI. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 20 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și alte acte adoptate în ședința din 22 februarie 2024

 

Guvernul României. Proiect de lege pentru completarea tabelelor-anexă nr. I și II la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și alte acte adoptate în ședința din 28 februarie 2024 was last modified: februarie 29th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.