Guvernul României. Legea privind statutul grefierilor și alte proiecte adoptate pe agenda ședinței din 22 februarie 2023

23 feb. 2023
Vizualizari: 185

Guvernul României a făcut publică lista proiectelor de acte normative adoptate în cadrul ședinței din 22 februarie 2023, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial (www.gov.ro):

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

− Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor (PRIMA LECTURĂ);

− Proiect de ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului național „Școli sigure și sănătoase” (PRIMA LECTURĂ);

II. PROIECTE DE LEGI

− Proiect de Lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate în cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice;

Executivul a adoptat proiectul de lege privind statutul grefierilor și al altor categorii de personal care ocupă funcții de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești, al parchetelor de pe lângă acestea și al Institutului Național de Expertize Criminalistice.

Comunicatul Ministerului Justiției: https://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-statutul-grefierilor-a-fost-adoptat-de-guvern/.

− Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR;

Prin ratificarea acestui Acord, Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, garantează, potrivit legislației în vigoare (Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare), obligațiile aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituțională și rezistența plasei de siguranță financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 406 milioane euro.

Astfel, Ministerul Finanțelor încheie cu FGDB, în calitate de Împrumutat, o convenție de garantare prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în aplicarea prevederilor Acordului de garanție.

Împrumutul acordat de BIRD are caracter preventiv, tragerile realizându-se de către FGDB doar dacă apar factorii declanșatori stabiliți prin Acordul de împrumut, neexistând astfel obligația tragerii sumelor dacă nu apare nevoia de resurse din partea Fondului.

Prin acest împrumut garantat, Fondul va beneficia de costuri mai avantajoase, respectiv de un nivel al dobânzii scăzut, ceea ce va conduce la minimizarea riscurilor de rambursare a împrumutului garantat de către statul român.

Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului cu caracter preventiv se asigură din resursele proprii ale FGDB.

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

− Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Guvernul va putea înființa, în condițiile legii, în numele statului, societăți cu capital de stat, în România și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de resort în al căror domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății sau sub a căror autoritate funcționează regia autonomă. De asemenea, ministerele de resort vor putea participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare, la majorarea capitalului social al societăților, la care exercită, în numele statului, calitatea de acționar, cu respectarea prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat.

Totodată, ministerele de resort vor putea prelua, pe bază de justificări fundamentate, în numele statului, active și active funcționale, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la prețul pieței, rezultat dintr-un raport de evaluare al unui expert independent.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

IV. HOTĂRÂRI DE GUVERN

− Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023;

Bugetele locale ale municipiului Târgu-Jiu, ale orașului Tismana și comunelor Arcani, Runcu și Stănești, județul Gorj, vor primi o alocare de 51,47 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului. Banii vor fi folosiți pentru executarea lucrărilor de reconstruire/refacere/consolidare/reparație a unităților de învățământ afectate de cutremurele recente produse în zonă.

− Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

Prin acest act normativ sunt create condițiile necesare bunei funcționări a Agenției Române de Investiții și Comerț Exterior. Agenția va asigura urmărirea, coordonarea și controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul investițiilor străine directe și de portofoliu în România, al comerțului exterior și al urmăririi investițiilor românești în străinătate, reprezentând statul român atât în plan intern, cât și extern; va avea ca atribuții inițierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea și aplicarea politicilor și strategiilor Guvernului în aceste domenii, precum și inițierea și elaborarea cadrul normativ necesar.

Astfel, Agenția Română de Investiții și Comerț exterior va fi interfața principală dintre potențialii investitori și autoritățile române locale și centrale, constituind un veritabil punct de legătură pentru investitorii străini, oferindu-le asistență și consultanță pentru implementarea proiectelor de investiții.

Anul 2022 a constituit un an record în ceea ce privește investițiile străine în România, estimarea fiind că acestea depășesc 11 miliarde de euro. Obiectivul agenției este să păstreze acest trend de creștere, punând accent pe domeniile care generează produse și servicii cu valoare adăugată mare, cum ar fi biotehnologie, life science, IT, inteligență artificială, aeronautică și electronică. De asemenea se va urmări ca investițiile să meargă și către zonele din țară mai puțin dezvoltate economic.

− Hotărâre de Guvern pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

În vederea creșterii gradului de informare și pregătire a populației, se prevede obligația ca autoritățile responsabile, precum și orice alte autorități și instituții ale administrației publice centrale și locale să publice, pe paginile de internet proprii, la loc vizibil, o legătură electronică – link către platforma națională de pregătire pentru situații de urgență «fiipregătit.ro».

Platforma Națională de Pregătire pentru Situații de Urgență – «fiipregătit.ro» a fost lansată de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) și a devenit sursa oficială de informare pentru a ajuta cetățenii să înțeleagă mai bine riscurile și pentru a-i informa asupra măsurilor de prevenire și comportamentului pe care să-l aibă în diferite situații de urgență de amploare sau dezastru.

Decizia de obligativitate a publicării link-ului către platforma «fiipregătit.ro» vine ca urmare a intensificării situațiilor de urgență, atât pe plan internațional cât și pe plan local, în scopul creșterii gradului de informare și pregătire a populației, respectiv al facilitării accesului cetățenilor la surse oficiale de informare cu privire la măsurile de prevenire și comportamentul pe care să-l aibă în diferite situații de urgență de amploare sau dezastru.

− Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

Actul normativ aprobă normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002, actualizate potrivit modificărilor legislative intervenite pe parcurs asupra respectivei legi, și abrogă normele metodologice emise la nivelul anului 2003.

Sunt menținute soluțiile normative compatibile cu dispozițiile legale în vigoare, la care se adaugă:

• stabilirea conținutului juridic al termenului „vehicul”, cu precizarea expresă că acesta este valabil și în contextul aplicării Legii nr.421/2002, iar nu doar în aplicarea normelor metodologice;

• reglementarea atribuției primarilor și a conducătorilor unităților de poliție de a încheia protocoale pentru stabilirea modalităților concrete de conlucrare în vederea aplicării dispozițiilor Legii nr. 421/2002;

• reglementarea în mod expres a sesizării din oficiu cu privire la existența pe domeniul public a unui vehicul fără stăpân sau abandonat, alături de sesizarea primită de la orice persoană, precum și căile prin care aceste sesizări sunt primite de către autorități;

• cu privire la procesul-verbal de constatare, este prevăzută semnarea acestuia doar de către un martor, alternativ cu efectuarea de planșe foto din care să rezulte situația vehiculului, și care cuprind, în mod obligatoriu data și ora efectuării;

• în ceea ce privește vehiculele înregistrate la nivelul MAI, MApN sau SRI, proiectul prevede că primarul transmite către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea, o copie a dispoziției prin care vehiculul a fost declarat fără stăpân sau abandonat;

• referitor la procedura de valorificare a vehiculelor trecute în proprietatea unității administrativ-teritoriale, aceasta se realizează prin vânzarea directă sau prin vânzarea la licitație, potrivit procedurii privind evaluarea și valorificarea bunurilor sechestrate, aplicabilă la nivelul organelor fiscale locale, care se aplică în mod corespunzător.

− Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana și cazarea cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice precum și pentru angajamentele legale încheiate cu instituțiile sau autoritățile publice centrale sau locale, operatorii economici publici sau privați, respectiv cu asociații sau fundații;

Actul normativ aprobat de Executiv suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2023, pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu suma de 158,1 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Suma este necesară pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de găzduirea cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
Pentru stabilirea sumei s-a luat în calcul acordarea unui sprijin financiar de 20 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor necesare asigurării hranei și 50 lei/persoană găzduită/zi pentru acoperirea cheltuielilor de cazare.

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea plății contribuțiilor financiare voluntare ale României la unele proiecte ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE);

Actul normativ aprobă plata a 200.000 de euro pentru cofinanțarea proiectelor ce vizează sprijinirea Ucrainei și a 200.000 de euro pentru cele ce vizează sprijinirea Republicii Moldova.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a exacerbat multe din disfuncționalitățile organizației din ultimii ani, făcând ca structurile executive ale OSCE să funcționeze în anul curent fără un buget aprobat.

De asemenea, din cauza lipsei de consens la nivelul statelor participante, prezențele OSCE în teren în Ucraina și-au încetat, succesiv, mandatul astfel că finanțarea voluntară din partea statelor participante a căpătat semnificație mult mai mare și permite continuarea activității instituțiilor și misiunilor OSCE în teren în domenii cheie.

Totodată, pe fondul agresiunii militare a Rusiei în Ucraina, Republica Moldova este statul vecin care este cel mai afectat de criza refugiaților și se confruntă cu o serie de provocări economice, legate de securitatea energetică și de cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului.

Proiectele OSCE în Republica Moldova și Ucraina sunt axate pe diminuarea impactului războiului asupra populației civile și sprijinirea procesului de reconstrucție/modernizare.

Plata pentru cele două proiecte se va face din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, care se va ocupa și de îndeplinirea formalităților și procedurilor referitoare la finanțarea respectivelor proiecte.

− Hotărâre de Guvern pentru completarea art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor;

Actul normativ stabilește valoarea maximă a ajutorului de stat, pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2023, pentru schema de ajutor în sectorul creșterii animalelor.

Acest ajutor este de 53 milioane lei credite de angajament, respectiv 74 milioane lei credite bugetare, care se încadrează în plafonul maxim de 759,25 milioane lei, aprobat pentru perioada 2015-2022 de derulare a schemei de ajutor de stat (prin H.G. 1423/2022, perioada acordării ajutorului de stat s-a prelungit până la data de 30 iunie 2023).

Din cele 53 de milioane lei – credite de angajament, peste 23 milioane lei sunt destinate pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și circa 30 milioane lei, pentru speciile ovine și caprine, iar din cele 74 milioane lei – credite bugetare, 32,11milioane lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine și 41,88 milioane lei pentru speciile ovine și caprine.

Ajutorul se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2023 și este destinat pentru acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii și menținerii registrului genealogic, precum și a costurilor aferente testelor pentru determinarea calității genetice sau a randamentului genetic al șeptelului.

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești și Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ialomița, de transmitere a unui imobil din administrarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Ialomița, precum și de modificare a anexelor nr. 3 și nr. 9 Ia Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu”, transmiterea unei părți din acesta din administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.Constantinescu” în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Iași;

− Hotărâre de Guvern pentru modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Strategia națională privind siguranța rutieră pentru perioada 2022-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 682/2022;

− Hotărâre de Guvern privind privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile reprezentând teren, în suprafață totală de 3.068 mp, trecute în domeniul public al statului, precum și darea acestora în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A.;

− Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională C.F. Galați, în vederea reutilizării și refolosirii, respective scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparținând domeniului public al statului și transmiterea unor părți din acesta din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța în administrarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Justiției și modificarea anexelor nr. 11 și 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrare Ministerului Muncii și Solidarității Sociale;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea valorilor de inventar și caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea, după caz, a descrierii tehnice și adresei unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române” prin administrațiile bazinale de apă, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară;

− Hotărâre de Guvern privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva;

− Hotărâre de Guvern privind aprobarea obiectivelor de investiții finanțate conform Programului național de investiții în lnfrastructura de sănătate, aferent Țintei 377, Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României;

Prin această hotărâre de guvern se aprobă lista celor 27 de unități medicale sau spitale publice care vor fi construite, renovate și dotate prin finanțare parțială prin Mecanismul de redresare și reziliență al României.

Este vorba despre investiții care vizează asigurarea de noi servicii medicale, îmbunătățirea calității serviciilor existente, precum și investiții în echipamente medicale pentru infrastructura sanitară nou construită sau renovată și pentru care România are la dispoziție de peste 2,1 mld. de euro prin PNRR. Toate acestea includ aproape 3.000 de paturi în unități cu eficiență energetică sporită și peste 10.000 de paturi dotate, inclusiv cu echipamente digitalizate.

Un procent important din obiectivele de investiții nou construite vor înlocui clădiri existente cu risc seismic ridicat – exemplu: Institutul CC Iliescu din București care va fi construit în întregime.

Aprobarea listei cu cele 27 de unități medicale sau spitale publice care vor fi construite, renovate cu acești bani reprezintă un pas important pentru îndeplinirea țintei 377, componenta 12 – Sănătate, din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Cele 27 de obiective de investiții selectate au fost stabilite în urma evaluării în două etape pe care Ministerul Sănătății a făcut-o pornind de la cele 49 de investiții din lista predefinită de investiții cuprinsă în anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care a fost aprobată evaluarea Planului de Redresare și Reziliență al României. Criteriile de eligibilitate și de ierarhizare aplicate sunt cele stabilite prin Hotărârea de Guvern 1237/2022, prin care a fost aprobată lista predefinită de investiții.

În urma evaluării, prin procesul verbal al Comisiei de evaluare lista cu cele 27 de obiective de investiții aprobate pentru finanțare prin PNRR a fost publicată pe pagina web a Ministerului Sănătății, la secțiunea PNRR, în data de 11 ianuarie 2022.

Conform descrierii țintei 377, componenta 12, din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului prin care a fost aprobată evaluarea Planului de Redresare și Reziliență al României, din cele 49 de obiective incluse în lista predefinită trebuie îndeplinite cel puțin 25.

− Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unei construcții aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș;

− Hotărâre de Guvern aprobarea Programului statistic național anual 2023;

− Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar, a denumirii și a datelor de identificare, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părți din imobilul înregistrat cu nr. MF 38795, aflat în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor – Direcția Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor lași, în vederea retrocedării către persoanele îndreptățite;

V. MEMORANDUMURI

− Memorandum cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susținerea activității operatorilor economici care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice – Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – în politicile economico-bugetare și financiare ale statului roman;

Guvernul României a aprobat Memorandumul privind încadrarea schemei de ajutor de minimis privind susținerea activității operatorilor economici care activează în stațiunile balneare și balneoclimatice – „Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român.

Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru anul în curs este de 15 milioane lei, pentru anul 2024 se alocă 15,75 milioane lei, pentru 2025 – suma 16,538 milioane lei, iar pentru anul 2026 bugetul este de 17,643 milioane lei. Se estimează un număr mediu anual de 15 întreprinderi beneficiare.

Procedura de implementare a schemei urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului antreprenoriatului și turismului.

Comunicatul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului: https://bit.ly/3EsKTZS.

− Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Energiei din România și Ministerul Energiei și Infrastructurii din Emiratele Arabe Unite în domeniul energiei;

− Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localitățile Oancea (România) – Cahul (Republica Moldova);

− Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut la frontiera între cele două state, între localitățile Albița (România) – Leușeni (Republica Moldova);

− Memorandum cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Acordului Între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (România) – Sculeni (Republica Moldova);

Cele trei memorandumuri stabilesc cadrul juridic al cooperării dintre România și Republica Moldova cu privire la construirea, modernizarea și întreținerea a trei poduri rutiere peste Prut, aflate la frontieră.

Astfel, se prevede construcția podului rutier peste râul Prut, între localitățile Albița (România) și Leușeni (Republica Moldova). Noua pod va corespunde cerințelor intensificării traficului la cele două puncte de trecere a frontierei, Albița și Leușeni, în concordanță cu actualele norme tehnice în construcții, pentru o circulație în regim de siguranță și confort.

Totodată, s-a stabilit demararea lucrărilor de modernizare și întreținere a podurilor rutiere peste Prut, între localitățile Sculeni (România) și Sculeni (Republica Moldova), precum și între localitățile Oancea (România) și Cahul (Republica Moldova). Cele două poduri se află în stare avansată de degradare, lucrările de reabilitare și consolidare fiind necesare pentru fluidizarea și desfășurarea în condiții de siguranță a traficului.

Finanțarea lucrărilor se asigură de la bugetul de stat al României pentru podul propriu-zis și infrastructura conexă de pe teritoriul țării noastre, respectiv din bugetul de stat al Republicii Moldova, pentru lucrările desfășurate pe teritoriul acesteia.

VI. NOTE

− Notă cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor situate în strada Ursului nr. 2-4, bl. 1 (fost nr. 6-12) și nr. 2A, municipiul Arad, județul Arad, din domeniul public al municipiului Arad, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației;

− Notă cu tema: Actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor Specifice de Țară;

− Notă privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, în scopul adoptării unei hotărâri având ca obiect transmiterea terenului situat în municipiul Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliei nr. 14, județul Harghita, din domeniul public al municipiului Miercurea Ciuc în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalului Harghita;

VII. INFORMĂRI

– Informare privind privind modul în care poate fi continuat Programul „Rabla” și dacă există, de asemenea, posibilități pentru îmbunătățirea programelor la nivelul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;

Nota de informare aduce în discuție posibilitățile prin care pot fi îmbunătățite programele de înnoire a parcului auto derulate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu.

Pentru programele Rabla Clasic și Rabla Plus, destinate persoanelor fizice și persoanelor juridice, ca urmare a interesului considerabil de care s-au bucurat până acum, există o propunere de alocare a unor sume mai mari pentru 2023 față de anul trecut în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului de Mediu postat în consultare publică. În această perspectivă, se lucrează la modificarea ghidurilor de finanțare, inclusiv în sensul creșterii primelor de casare.

După aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului de Mediu va demara și cel de-al treilea program, Rabla Local, destinat unităților-teritorial administrative, prin care se estimează casarea a 100 de mii de vehicule.

De asemenea, este luată în calcul lansarea unui al patrulea program de casare, Rabla pentru Flote, care să încurajeze achiziția de autovehicule electrice noi pentru operatorii economici care dețin flote de mașini.

– Informare privind situația sarcinilor restante stabilite în ședințele Guvernului;

VIII. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 21 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte adoptate] Guvernul României. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 15 februarie 2023

 

Guvernul României. Legea privind statutul grefierilor și alte proiecte adoptate pe agenda ședinței din 22 februarie 2023 was last modified: februarie 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.