Guvernul României. Legea pentru modificarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 14 septembrie 2023

14 sept. 2023
Vizualizari: 70

Publicăm agenda ședinței Guvernului României din data de 14 septembrie 2023, în cadrul căreia vor fi discutate mai multe proiecte de acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI

– Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de implementare a Programului național de dezvoltare și susținere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind acordarea unui sprijin de urgență pentru sectorul cerealelor și cel al semințelor oleaginoase;

Conferința națională de insolvență

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru perioada 2023-2024 și pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1569/2022 privind aprobarea programului de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru anul 2023;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea denumirii, valorii de inventar și caracteristicilor tehnice ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Casei Naționale de Pensii Publice;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea denumirii și actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar, după caz, ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin unități aflate în subordinea sa;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați și transmiterea unui imobil din administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați în administrarea Ministerului Sănătății – Institutul Național de Sănătate Publică;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Sculeni (România) – Sculeni (Republica Moldova), semnat la Chișinău, la 9 mai 2023;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Oancea (România) – Cahul (Republica Moldova), semnat la Chișinău, la 9 mai 2023;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind podul rutier peste râul Prut, la frontiera între cele două state, între localitățile Albița (România) – Leușeni (Republica Moldova), semnat la Chișinău, la 9 mai 2023;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrative-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Centura de ocolire Craiova – varianta Sud DN 56-DN 55-DN 6”;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor sectoare din drumul național DN Centură București cuprinse între km 66+150 – km 67+500, respectiv între km 67+500 – km 69+050, inclusiv a terenurilor aferente, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al orașului Chitila, respectiv în domeniul public al comunei Mogoșoaia, declasarea acestora din categoria funcțională a drumurilor de interes național, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui sector de drum național cuprins între DN 7 și DN 1A și darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și modificarea traseului drumului național DN Centură București;

– Proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, în scopul instruirii personalului de specialitate din Ucraina pe linia acordării primului ajutor calificat;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor lnterne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al orașului Huedin și pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute În bugetul Ministerului Educației, pentru finanțarea în anul 2023 a unor cheltuieli de capital ale unităților de Învățământ preuniversitar de stat;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție în coordonarea Ministerului Educației, pentru scoaterea din funcțiune în vederea demolării acestora;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui imobil în suprafață de 15.162 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Chișcani, județul Brăila, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, pentru modificarea valorii de inventar a imobilului 3571 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, și a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții și amenajări la terenuri, situate în județele Sibiu, Vrancea, Ilfov, Constanța, Călărași, Ialomița, Timiș, Buzău și municipiul București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Focșani și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind înscrierea unui teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, precum și pentru modificarea descrierii tehnice, actualizarea valorii de inventar și închirierea unui spațiu dintr-un bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea modelului de steag al orașului Hârșova, județul Constanța;

– Proiect de Hotărâre de Guvern privind scoaterea din rezervele de stat și acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Republica Arabă Siriană, destinat protecției populației afectate de cutremurul major produs în Turcia;

III. ANALIZE

– Analiză cu privire la Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri bugetare;

* Proiectul de act normativ instituie o derogare de la Legea 500/2020 privind finanțele publice astfel încât, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, să se poată aloca sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite. Aceste alocări se vor face pe bază de hotărâri ale Guvernului.

– Analiză referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A GUVERNULUI pentru aprobarea Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România;

– Analiză cu privire la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Național în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2023 -31 martie 2024;

IV. MEMORANDUMURI

– Memorandum cu tema: Aprobarea proiectului Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2023, actualizat;

– Memorandum cu tema: Aprobarea Planului de Acțiuni al României pentru aliniere în vederea conformării cu prevederile instrumentelor OCDE aferente Comitetului pentru Politici de Mediu (EPOC) și Aprobarea transmiterii de către ministrul mediului, apelor și pădurii a scrisorii privind angajamentul României de adoptare a măsurilor necesare pentru conformarea cu prevederile instrumentelor OCDE aferente Comitetului EPOC;

– Memorandum cu tema: Aprobarea exprimării susținerii României pentru Documentul Montreux privind obligațiile juridice internaționale relevante și bunele practici pentru state în legătură cu operațiunile societăților militare și de securitate private care acționează în timpul conflictelor armate;

– Memorandum cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru luna septembrie 2023 aferente Ministerului Educației;

– Memorandum cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pe luna septembrie 2023 pentru Ministerul Energiei, cu afectarea limitei totale aprobate pentru Ministerului Energiei;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public pe luna septembrie 2023;

– Memorandum cu tema: suplimentarea limitelor de cheltuieli aprobate Ministerului Public-DIICOT pe luna septembrie 2023;

– Memorandum cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a 5 posturi contractuale pe perioadă determinată, personal cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POCA) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

– Memorandum cu tema: Modificarea limitelor de credite bugetare și credite de angajament pentru bugetul asigurărilor sociale de stat pe luna septembrie 2023;

– Memorandum cu tema: Suplimentarea limitelor de credite de angajament aprobate pe luna septembrie;

V. NOTE

– Notă cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Ghiroda privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilelor, teren în suprafață de 818 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412009 Ghiroda și teren în suprafață de 839 mp, intabulat în Cartea Funciară nr. 412010 Ghiroda, situate în comuna Ghiroda, județul Timiș, în domeniul public al statului în vederea dării acestora în administrarea Universității de Vest din Timișoara, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educație;

– Notă cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Arad, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea terenului în suprafață de 20.000 mp, situat în strada Chiparosului nr. 4, Municipiul Arad, Județul Arad, din domeniul public al Municipiului Arad în domeniul public al statului;

VI. INFORMĂRI

– Informare privind modificări ale prețurilor la medicamente în România și situațiile comparative cu alte țări;

VII. PUNCTE DE VEDERE

– Punct de vedere cu privire la 10 inițiative legislative.

Sursa informației

Vezi și Guvernul României. H.G. pentru modificarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 8 septembrie 2023

 

Guvernul României. Legea pentru modificarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și alte proiecte incluse pe agenda ședinței din 14 septembrie 2023 was last modified: septembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.