Codul fiscal și Legea nr. 296/2023 – modificări (O.U.G. nr. 30/2024)

1 apr. 2024
297 views

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

(M. Of. nr. 977 din 27 octombrie 2023; cu modif. și compl. ult.)

O.U.G. nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

(M. Of. nr. 272 din 29 martie 2024)

Codul fiscal:

– modifică: art. 407 alin. (1), (2) și (4), art. 409 alin. (1), art. 416^3 alin. (1) și (2), rt. 416^4 alin. (2), 452 alin. (1) lit. c), 452 alin. (2) lit. c)

– introduce: art. 375 alin. (1) lit. f), art. 442 alin. (5), art. 444^1, art. 449 alin. (1) lit. l), 449 alin. (2) lit. ț), 449 alin. (3) lit. f), 452 alin. (1) lit. c^1), 452 alin. (1) lit. m) și n).

Intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția modificărilor privind art. 442 alin. (5), art. 444^1, art. 449 alin. (1) lit. l), 449 alin. (2) lit. ț), 449 alin. (3) lit. f), 452 alin. (1) lit. m) și n) referitoare la infracțiunile prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. m) și n), care se aplică începând cu data de 20 mai 2024.

Legea nr. 296/2023:

– modifică: art. LIX alin. (7) și (8).

Intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

În M. Of. nr. 272 din data de 29 martie 2024 s-a publicat O.U.G. nr. 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse respectivului act normativ.

Codul fiscal

Art. 375 alin. (1) lit. f)

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 375 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

Art. 375: Obligațiile destinatarului înregistrat

(1) Orice destinatar înregistrat are obligația de a îndeplini următoarele cerințe:

f) în cazul în care nu se utilizează opțiunea de livrare directă conform art. 401 alin. (3), să depoziteze produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile”.

Art. 407 alin. (1), (2) și (4)

Vechea reglementare

Art. 407: Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinație

(1) În cazul în care, în situațiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 și 4, la alin. (2) lit. b) și la alin. (3), raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situația prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) și (3), destinatarul prezintă autorității competente din România, cu excepția cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hârtie care conține aceleași informații ca și raportul de primire și care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(2) Cu excepția cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie de pe documentul pe suport hârtie prevăzut la alin. (1) autorității competente din statul membru de expediție, care o transmite expeditorului sau o ține la dispoziția acestuia.

(4) În cazul în care, în situațiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevăzut la art. 405 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasării produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situația prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) și (3), autoritățile competente din statul membru de export trimit autorităților competente din România un document pe suport hârtie care conține aceleași date ca și raportul de export și care atestă încheierea deplasării, cu excepția cazului în care raportul de export prevăzut la art. 405 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 407, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) În cazul în care, în situațiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 și 4, alin. (2) lit. b) și alin. (3), raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) nu poate fi prezentat la încheierea deplasării produselor accizabile în termenul prevăzut la respectivul articol, deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situația prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) și (3), destinatarul prezintă autorității competente din România, cu excepția cazurilor pe deplin justificate, raportul de primire de rezervă pentru deplasări de produse accizabile care conține aceleași informații ca și raportul de primire și care atestă încheierea deplasării, potrivit prevederilor din normele metodologice.

(2) Cu excepția cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevăzut la art. 404 alin. (1) lit. c) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competentă din România trimite o copie de pe raportul de primire de rezervă pentru deplasări de produse accizabile prevăzut la alin. (1) autorității competente din statul membru de expediție, care o transmite expeditorului sau o pune la dispoziția acestuia.

(4) În cazul în care, în situațiile prevăzute la art. 401 alin. (2) lit. a) pct. 3 și 5, raportul de export prevăzut la art. 405 alin. (1) și (2) sau notificarea că produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, prevăzută la art. 4021 alin. (5), nu se poate întocmi la încheierea deplasării produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situația prevăzută la art. 406 alin. (1) nu au fost încă îndeplinite procedurile prevăzute la art. 406 alin. (2) și (3), autoritățile competente din statul membru de export trimit autorităților competente din România raportul de export de rezervă pentru deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize care conține aceleași date ca raportul de export sau ca notificarea și care atestă încheierea deplasării sau faptul că produsele nu vor mai fi scoase de pe teritoriul Uniunii Europene, cu excepția cazului în care raportul de export sau notificarea se poate întocmi în scurt timp prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice”.

Art. 444^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după articolul 444 se introduce un nou articol, art. 444^1, cu următorul cuprins:

„Art. 444^1: Marcarea produselor care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a)

(1) Produsele accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) pot fi comercializate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate conform prevederilor prezentului articol.

(2) Nu sunt supuse obligației de marcare produsele prevăzute art. 439 alin. (2) lit. a) scutite de la plata accizelor.

(3) Responsabilitatea marcării produselor accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) revine plătitorilor de accize prevăzuți la art. 444.

(4) Marcarea produselor accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) se efectuează prin timbre, o categorie a marcajelor definite la art. 336 pct. 15.

(5) Dimensiunea și elementele inscripționate pe timbre sunt stabilite prin normele metodologice.

(6) Plătitorii de accize prevăzuți la art. 444 au obligația să asigure ca timbrele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.

(7) Produsele accizabile marcate cu timbre deteriorate ori altfel decât s-a prevăzut la alin. (5) și (6) sunt considerate ca nemarcate.

(8) Autoritatea competentă aprobă eliberarea timbrelor către plătitorii de accize prevăzuți la art. 444.

(9) Solicitarea timbrelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competentă.

(10) Eliberarea timbrelor se face de către unitatea specializată pentru tipărirea acestora, desemnată de autoritatea competentă.

(11) Contravaloarea timbrelor se asigură de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) supuse marcării.

(12) Procedurile de eliberare a timbrelor, precum și de restituire a contravalorii timbrelor se stabilesc prin normele metodologice.

(13) Timbrele neutilizate în termen de 6 luni de la achiziție se restituie unității specializate pentru tipărirea acestora, în vederea distrugerii”.

Art. 449 alin. (1) lit. l)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 449 alineatul (1), după litera k^1) se introduce o nouă literă, lit. l), cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL III: Contravenții și sancțiuni

Art. 449: Contravenții și sancțiuni

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

l) nerespectarea prevederilor art. 444^1 alin. (13)”.

Art. 449 alin. (2) lit. ț)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 449 alineatul (2), după litera t) se introduce o nouă literă, lit. ț), cu următorul cuprins:

„(2) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni:

ț) deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prevederilor art. 444^1 alin. (1), fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, sub limitele prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. n)”.

Art. 449 alin. (3) lit. f)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 449 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„(3) Contravențiile prevăzute la alin. (2) se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, precum și cu:

f) confiscarea produselor, iar în situația când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazul prevăzut la lit. ț)”.

 

Legea nr. 296/2023

Art. LIX alin. (7) și (8)

Vechea reglementare

„Art. LIX

(6) Termenul-limită pentru transmiterea facturilor prevăzute la alin. (1)-(3) în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), nerespectarea prevederilor alin. (6) în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024 nu se sancționează”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul LIX alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(7) Nerespectarea prevederilor alin. (6) pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiți potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiți potrivit legii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), nerespectarea prevederilor alin. (6) pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024 inclusiv nu se sancționează”.

 

Codul fiscal și Legea nr. 296/2023 – modificări (O.U.G. nr. 30/2024) was last modified: aprilie 1st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.