Aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar (OME nr. 6223/2023)

12 sept. 2023
703 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

(M. Of. nr. 814 din 11 septembrie 2023)

În conformitate cu:

– art. 36 alin. (9), art. 40, 41, art. 115 alin. (2), art. 128, art. 248 alin. (1) și art. 250 alin. (1) lit. a) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;

În temeiul:

– art. 13 alin. (3) din H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației.

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

 

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În M. Of. nr. 814 din data de 11 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul ministrului educației (OME) nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile relevante din respectivul act normativ.

Art. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 15 septembrie 2021.

Art. 3

Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Anexă

METODOLOGIE-CADRU de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

CAPITOLUL II: Constituirea consiliului de administrație

CAPITOLUL III: Funcționarea consiliului de administrație

CAPITOLUL IV: Atribuțiile consiliului de administrație

CAPITOLUL V: Dispoziții finale

Art. 4

(1) Structura consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar de stat este următoarea:

a) în cazul în care consiliul de administrație este format din 7 membri: directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, primarul localității/sectorului municipiului București pe raza căreia/căruia se află unitatea de învățământ, denumit în continuare primar, sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local/consiliului local de sector al municipiului București, denumit în continuare reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari;

b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri: directorul, 3 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective între 301 și 400 de beneficiari primari;

c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 11 membri: directorul, 4 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, 3 reprezentanți ai părinților, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local. Prevederile se aplică în mod corespunzător unităților de învățământ cu efective de peste 400 de beneficiari primari.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

a) în unitățile de învățământ care organizează învățământ liceal tehnologic și postliceal, structura consiliilor de administrație se poate mări cu 2 membri desemnați de operatorii economici parteneri, asociații profesionale partenere, consorții partenere, la propunerea unităților de învățământ, cu aprobarea inspectoratelor școlare/direcțiilor de învățământ. În cazul în care sunt mai mulți operatori economici parteneri, asociații profesionale partenere și consorții partenere, aceștia/acestea își desemnează reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să nominalizeze reprezentanții pe locurile care le sunt alocate.

În acest caz, cvorumul de ședință se mărește în mod corespunzător cu 1 membru, respectiv 2 membri, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1 „Numărul minim necesar de membri și voturi, după caz, pentru cvorumul de ședință, respectiv pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administrație”, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru;

b) prevederile lit. a) se aplică și unităților de învățământ preuniversitar care organizează învățământ profesional;

c) în liceele tehnologice cu profil preponderent agricol și silvic, structura consiliilor de administrație prevăzută la alin. (1) se mărește în mod obligatoriu cu 2 membri, aceștia fiind desemnați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, conform prevederilor art. 36 alin. (9) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Cvorumul de ședință se mărește în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1;

d) în unitățile de învățământ care organizează exclusiv învățământ tehnologic, structura consiliului de administrație, având numărul de membri prevăzut la art. 3 alin. (1), asigură reprezentarea în număr egal a membrilor din partea operatorilor economici, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor partenere, respectiv a membrilor din partea cadrelor didactice, alături de primar sau un reprezentant al acestuia, un reprezentant al consiliului local și un reprezentant al părinților, conform anexei nr. 2 „Structura consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar care organizează exclusiv învățământ tehnologic”, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru. În cazul în care sunt mai mulți operatori economici parteneri, aceștia vor desemna reprezentanții în consiliul de administrație al unității de învățământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanții pe locurile care le sunt alocate. Directorul unității de învățământ este membru de drept al consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Președintele consiliului școlar al elevilor participă obligatoriu, cu statut de observator, la toate ședințele consiliului de administrație, iar intervențiile acestuia se consemnează în procesul-verbal al ședinței;

e) în unitățile de învățământ vocațional teologic, structura consiliilor de administrație se mărește cu 2 membri, desemnați de cultul respectiv. În acest caz, cvorumul de ședință se mărește în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor anexei nr. 1;

f) în unitățile de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, atribuțiile consiliului de administrație sunt îndeplinite de un consiliu de conducere constituit din maximum 15 membri, conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare. Consiliul de conducere din unitățile de învățământ liceal militar este constituit din: comandant, director, locțiitor, 4 cadre didactice, consilierul juridic, contabilul-șef, reprezentantul eșalonului superior, reprezentantul elevilor și 2 reprezentanți ai părinților. Consiliul de conducere din unitățile de învățământ postliceal militar, de apărare, ordine publică și securitate națională este constituit prin ordin al conducătorului fiecărui minister sau fiecărei instituții de apărare, ordine publică și securitate națională în subordinea căreia funcționează, în conformitate cu prevederile art. 41 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

(3) În unitățile de învățământ special de stat, consiliul de administrație este organul deliberativ de conducere și este constituit din 9 membri, astfel: directorul, directorul adjunct, 2 cadre didactice din cota cărora un loc poate fi alocat unui reprezentant al personalului didactic auxiliar, președintele consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanți ai consiliului județean/2 reprezentanți ai consiliului local al sectorului municipiului București pe raza căruia se află unitatea de învățământ, 2 reprezentanți ai părinților.

(4) În învățământul particular și confesional, în structura consiliului de administrație sunt incluși reprezentanți ai fondatorilor. În unitățile de învățământ particular și confesional, consiliul de administrație cuprinde cel puțin un reprezentant al cadrelor didactice, un reprezentant al părinților, iar pentru unitățile care școlarizează beneficiari primari la niveluri din învățământul obligatoriu, consiliul de administrație cuprinde și un reprezentant al consiliului local.

(5) În consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de nivel liceal/postliceal, cu excepția unităților de învățământ cu personalitate juridică care organizează exclusiv învățământ tehnologic, din cota rezervată părinților un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor care a împlinit vârsta de 18 ani.

(6) În consiliile de administrație ale unităților de învățământ care școlarizează doar nivel postliceal cota aferentă părinților revine reprezentanților elevilor.

(7) În unitățile de învățământ preuniversitar de stat în a căror organigramă există funcția de director adjunct, cu excepția unităților de învățământ special în care directorul adjunct este membru de drept al consiliului de administrație, directorul propune candidatura directorului adjunct/directorilor adjuncți consiliului profesoral cu ocazia alegerii cadrelor didactice membre ale consiliului de administrație. Directorul adjunct devine membru al consiliului de administrație doar dacă este ales de către consiliul profesoral.

(8) Începând cu anul școlar 2023-2024, până la sfârșitul fiecărui an școlar, consiliul de administrație care este constituit din mai mult de 7 membri hotărăște pentru anul școlar următor dacă este necesară repartizarea unui loc în consiliul de administrație pentru personalul didactic auxiliar, din cota rezervată cadrelor didactice, care este modalitatea de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar membru al consiliului de administrație și aprobă procedura de alegere elaborată la nivelul unității de învățământ.

(9) În unitățile de învățământ în care funcționează grupe/clase în limbile minorităților naționale, în limita numărului de membri prevăzut de prezenta metodologie-cadru, aprobat și comunicat de către inspectoratul școlar/direcția de învățământ, în consiliul de administrație minoritatea respectivă este reprezentată și de cadre didactice, părinți și elevi aparținând minorității respective. În mod corespunzător se procedează și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română.

(10) Structura, organizarea și funcționarea consiliului de administrație al unităților care oferă activitate extrașcolară se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al unităților de educație extrașcolară, aprobat prin ordin al ministrului educației, prevăzut la art. 29 alin. (13) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

Art. 5

(1) La începutul fiecărui an școlar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administrație în exercițiu hotărăște declanșarea procedurii de constituire a noului consiliu de administrație.

(2) În vederea constituirii noului consiliu de administrație, în acord cu prevederile art. 4, directorul unității de învățământ, care are responsabilitatea constituirii consiliului de administrație, în funcție de structura acestuia, derulează următoarea procedură:

a) solicită, în scris, după caz, consiliului reprezentativ al părinților, consiliului școlar al elevilor, consiliului local/consiliului local al sectorului municipiului București pe raza căruia se află unitatea de învățământ, primarului, consiliului județean, președintelui consiliului județean, președintelui Consiliului General al Municipiului București, operatorilor economici parteneri, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor partenere sau consiliului reprezentativ al acestora, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, respectiv Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, desemnarea reprezentanților și, după caz, a supleanților prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. e) și f), în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităților de învățământ în care există și clase cu învățământ în limba maternă, iar în consiliul de administrație sunt/rămân cel puțin 2 locuri destinate părinților, directorul solicită consiliului reprezentativ al părinților ca unul dintre reprezentanți să fie părinte al unui elev care învață la clasele cu învățământ în limba maternă. În mod similar se procedează și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română;

b) convoacă în ședință consiliul profesoral al unității de învățământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administrație;

c) aplică, după caz, procedura de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar în consiliul de administrație, prevăzută la art. 4 alin. (8);

d) emite, după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la lit. a), decizia de constituire a consiliului de administrație pentru anul școlar în curs. Decizia, emisă pe baza procesului-verbal al consiliului profesoral de alegere a cadrelor didactice ca membri ai consiliului de administrație, a procesului-verbal de alegere a reprezentantului personalului didactic auxiliar în consiliul de administrație, dacă este cazul, a adreselor de desemnare în consiliul de administrație a reprezentanților prevăzuți la lit. a) și, după caz, a supleanților prevăzuți la art. 6 alin. (1) lit. e) și f), se comunică membrilor, supleanților, dacă aceștia există, și observatorilor și se publică la avizierul școlar, precum și pe website-ul unității de învățământ preuniversitar.

(3) În condițiile în care termenul de 15 zile prevăzut la alin. (2) lit. a) nu este respectat, până la primirea adresei de desemnare a noilor reprezentanți, în componența consiliului de administrație sunt incluși reprezentanții sau, după caz, supleanții, acolo unde sunt prevăzuți, din vechiul consiliu de administrație. Directorul reia săptămânal, până la soluționare, demersurile prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).

(4) La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administrație se dizolvă de drept consiliul de administrație care a funcționat anterior.

(5) Componența consiliului de conducere al unităților de învățământ preuniversitar militar, de ordine publică și securitate națională, având structura prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. f), se stabilește potrivit precizărilor cu specific militar, de ordine publică și securitate națională reglementate prin ordine, regulamente și instrucțiuni proprii.

(…)

Art. 16

Prevederile prezentei metodologii-cadru sunt general obligatorii și pot fi completate cu alte prevederi adaptate specificului unității de învățământ, în limitele prevăzute de actele normative în vigoare, și se includ în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ care se avizează de inspectoratul școlar/direcția de învățământ.

Art. 17

Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, constituit în anul școlar 2022-2023 în baza prevederilor Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 5.154/2021, își continuă activitatea și în anul școlar 2023-2024 până la emiterea deciziei de constituire a noului consiliu de administrație în baza prevederilor prezentei metodologii-cadru.

 

ANEXA nr. 1: NUMĂRUL MINIM necesar de membri și voturi, după caz, pentru cvorumul de ședință, respectiv pentru adoptarea hotărârilor consiliului de administrație

Numărul total de membri ai consiliului de administrațieJumătate plus unu din numărul total de membri reprezintă:

– condiție minimă de cvorum de ședință conform art. 10 alin. (4) și (7) din metodologie;

– numărul minim de voturi „pentru” necesar adoptării hotărârilor conform art. 8 alin. (2), art. 10 alin. (2), (6), (9) din metodologie

2/3 din numărul total de membri reprezintă:

– numărul minim de voturi „pentru” necesar adoptării hotărârilor prevăzute la art. 7 alin. (7), art. 10 alin. (8) și art. 15 alin. (1) lit. z) și iii), din metodologie

1/3 din numărul total de membri reprezintă:

numărul minim de voturi „pentru” necesar adoptării hotărârii prevăzute la art. 11 alin. (1) din metodologie

7453
9563
11684
13795

 

ANEXA nr. 2: STRUCTURA consiliului de administrație al unităților de învățământ preuniversitar care organizează exclusiv învățământ tehnologic

Componență și număr de membri
7 membri9 membri11 membri
DirectorDirectorDirector
1 cadru didactic2 cadre didactice3 cadre didactice
primarul sau 1 reprezentant al acestuiaprimarul sau 1 reprezentant al acestuiaprimarul sau 1 reprezentant al acestuia
1 reprezentant al consiliului local1 reprezentant al consiliului local1 reprezentant al consiliului local
1 reprezentant al părinților1 reprezentant al părinților1 reprezentant al părinților
2 reprezentanți ai operatorilor economici, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor partenere3 reprezentanți ai operatorilor economici, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor partenere4 reprezentanți ai operatorilor economici, asociațiilor profesionale partenere, consorțiilor partenere

 

ANEXA nr. 3: PROCEDURĂ privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar și, după caz, a unui supleant

Structură

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

CAPITOLUL II: Organizarea alegerii reprezentantului elevilor

CAPITOLUL III: Depunerea dosarelor

CAPITOLUL IV: Desfășurarea alegerilor

CAPITOLUL V: Comunicarea rezultatului alegerilor

CAPITOLUL VI: Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 1

Prezenta procedură reglementează alegerea reprezentantului elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar, denumit în continuare reprezentantul elevilor, și, după caz, a unui supleant.

Art. 2

(1) Reprezentantul elevilor este ales prin vot secret de către toți elevii unității de învățământ.

(2) Reprezentantul elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar are mandat de un an școlar, cu excepția situației prevăzute la art. 13 alin. (4).

Art. 3

(1) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară la începutul anului școlar, conform prevederilor metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.

(2) Directorul unității de învățământ transmite consiliului elevilor solicitarea de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație în prima zi de curs din anul școlar.

(3) Procesul de alegere a reprezentantului elevilor se desfășoară astfel încât să fie respectat termenul de desemnare a reprezentantului elevilor în consiliul de administrație prevăzut la art. 5 alin. (2) din metodologie

Art. 4

(1) Alegerile pentru reprezentantul elevilor sunt organizate de către consiliul școlar al elevilor din respectiva unitate de învățământ, denumit în continuare consiliul elevilor.

(2) Pentru organizarea alegerii reprezentantului elevilor, consiliul elevilor desemnează o comisie de organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unității de învățământ, denumită în continuare comisie.

(3) Comisia se compune dintr-un număr impar de persoane, după cum urmează:

a) președinte – de regulă, președintele consiliului elevilor;

b) secretar – de regulă, secretarul consiliului elevilor;

c) 1-3 membri – vicepreședinți sau responsabili ai departamentelor prevăzute în regulamentul propriu al consiliului elevilor.

(4) În cazul în care unul dintre elevii care ocupă funcțiile nominalizate la alin. (3) dorește să candideze pentru a fi ales ca reprezentant al elevilor, acesta va fi înlocuit în comisie de un alt elev, desemnat de consiliul elevilor.

Art. 5

(1) Comisia poate decide invitarea unor observatori care să participe la organizarea și desfășurarea alegerii reprezentatului elevilor.

(2) Consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor din București, Consiliul Național al Elevilor sau organizații nonguvernamentale cu activitate relevantă în domeniul educației își pot desemna observatori în cadrul comisiei.

(3) Desemnarea observatorilor de către organizațiile menționate la alin. (2) se face prin transmiterea unei adrese către consiliul elevilor din unitatea de învățământ.

(4) Comisia are obligația de a invita observatorii desemnați la ședința de validare a dosarelor și la ședința de numărare a voturilor. Invitația se transmite cu cel puțin 24 de ore înainte de ședința respectivă.

Art. 6

(1) Comisia menționată la art. 4 răspunde de buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.

(2) Calendarul alegerilor și modalitatea de prezentare a candidaților prin întâlniri și dezbateri cu elevii școlii se stabilesc de consiliul elevilor, după consultarea și cu acordul conducerii unității de învățământ.

Art. 7

(1) Conducerile unităților de învățământ sprijină desfășurarea alegerii reprezentantului elevilor în consiliul de administrație, prin punerea la dispoziția comisiei a logisticii și a materialelor necesare.

(2) Directorul unității de învățământ desemnează un reprezentant al consiliului profesoral care sprijină comisia în buna organizare și desfășurare a alegerii reprezentantului elevilor.

 

Aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar (OME nr. 6223/2023) was last modified: septembrie 12th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.