Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 426/2021)

13 apr. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 82

Actul modificat

Actul modificatorSumar
 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor

(M. Of. nr. 768 din 23 septembrie 2019; cu compl. ult.)

 

Hotărârea CSM nr. 426/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1.348/2019

(M. Of. nr. 372 din 9 aprilie 2021)

– modifică: art. 31, art. 32 alin. (3) și (4), art. 36 alin. (4), art. 38, art. 40 alin. (4), art. 44, art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 51 alin. (5);

– abrogă: art. 49 alin. (5), art. 51 alin. (1);

– introduce: art. 14 alin. (8^1), art. 33 alin. (3), art. 36 alin. (10), art. 49 alin. (3^1) și (3^2).

 

În M. Of. nr. 372 din 9 aprilie 2021 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 426/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor, aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 1.348/2019.

Redăm, în cele ce urmează, o parte dintre modificările și completările aduse respectivului act normativ.

 

Art. 31

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 31

(1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care au avut calificativul “foarte bine” la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanței la care solicită promovarea și au funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcțiile de judecător de curte de apel. Condiția de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs.

(2) În cazul persoanelor numite în funcția de judecător în condițiile art. 331 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară se are în vedere funcționarea efectivă la tribunal sau la tribunalul specializat după data numirii în funcție în condițiile acestor dispoziții legale.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

(3) Pentru a participa la concursul de promovare efectivă, judecătorii trebuie să fi funcționat efectiv la instanțe sau în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate pe întreaga perioadă de 3 ani anterioară datei expirării termenului de înscriere la concurs. La calcularea termenului de 3 ani nu se iau în considerare perioadele de suspendare din funcția de judecător și nici concediile pentru creșterea copilului.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 31

(1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care au avut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanței la care solicită promovarea în baza unui concurs de promovare pe loc, organizat potrivit prezentului regulament, și au funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcțiile de judecător de curte de apel. Condiția de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs.

(2) În cazul persoanelor numite în funcția de judecător în condițiile art. 33^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară se are în vedere funcționarea efectivă la tribunal sau la tribunalul specializat după data numirii în funcție în condițiile acestor dispoziții legale.

 

 

Art. 44

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 44

(1) Evaluarea conduitei candidaților se face pe baza referatului întocmit în acest sens de comisia prevăzută la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a înregistrărilor ședințelor de judecată desfășurate în cauzele în care au fost pronunțate hotărârile judecătorești selectate potrivit art. 39, a opiniei secției ori, după caz, a instanței la care a funcționat candidatul în ultimii 3 ani, precum și a datelor existente la dosarul profesional și a informațiilor solicitate de la Inspecția Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare și încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.

(2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită comisiilor corespunzătoare prevăzute la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare informațiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaților.

(3) Pentru întocmirea referatului prevăzut la alin. (1), în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1), pot fi avute în vedere evaluările anterioare ale candidatului și orice alte informații despre candidat care pot fi verificate.

(4) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate la mai multe instanțe, referatul prevăzut la alin. (1) se solicită fiecăreia dintre comisiile de evaluare corespunzătoare instanțelor la care a funcționat judecătorul respectiv.

(5) Înregistrările ședințelor de judecată se transmit la solicitarea comisiei de evaluare împreună cu hotărârile judecătorești selectate potrivit art. 39. Comisia de evaluare procedează la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.

(6) Pentru obținerea opiniei secției sau a instanței, dacă nu există secții, la care funcționează candidatul, un membru al comisiei de evaluare desemnat de președintele acesteia consultă personalul secției sau, după caz, al instanței, cu respectarea confidențialității opiniilor exprimate, și consemnează rezultatul într-un referat semnat și datat, care cuprinde informații verificabile. În cazul în care candidatul funcționează la o instanță din circumscripția altei curți de apel, consultarea se realizează de către un membru al comisiei de evaluare constituite în vederea promovării pentru instanța la care funcționează candidatul. Dacă pentru această instanță nu a fost constituită o comisie de evaluare, consultarea se realizează de un judecător de la curtea de apel în circumscripția căreia funcționează candidatul, desemnat de președintele acelei curți de apel.

(7) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate la mai multe instanțe, pentru realizarea consultării sunt avute în vedere toate instanțele, dispozițiile alin. (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(8) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 44

(1) Evaluarea conduitei candidaților din ultimii 3 ani de activitate efectiv desfășurată se face, prin prisma criteriilor prevăzute la art. 45, pe baza înregistrărilor unor ședințe de judecată în care completul a fost condus de candidat, a opiniei secției ori, după caz, a instanței la care a funcționat candidatul în perioada supusă evaluării, a datelor existente la dosarul profesional și a informațiilor solicitate de la Inspecția Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare și încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor aferente perioadei supuse evaluării, precum și a oricăror alte informații despre candidat care pot fi verificate.

(2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanțelor în cadrul cărora aceștia și-au desfășurat activitatea în perioada supusă evaluării, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare informațiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaților.

(3) Comisia de evaluare stabilește un număr relevant de ședințe de judecată în care completul a fost condus de candidați, în privința cărora va solicita înregistrările de la instanțele în cadrul cărora aceștia și-au desfășurat activitatea în perioada supusă evaluării. Comisia de evaluare poate proceda la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.

(4) Pentru obținerea opiniei secției sau a instanței, dacă nu există secții, la care funcționează candidatul, un membru al comisiei de evaluare desemnat de președintele acesteia consultă personalul secției sau, după caz, al instanței, cu respectarea confidențialității opiniilor exprimate, și consemnează rezultatul într-un referat semnat și datat, care cuprinde informații verificabile. În cazul în care candidatul funcționează la o instanță din circumscripția altei curți de apel, consultarea se realizează de către un membru al comisiei de evaluare constituite în vederea promovării pentru instanța la care funcționează candidatul. Dacă pentru această instanță nu a fost constituită o comisie de evaluare, consultarea se realizează de un judecător de la curtea de apel în circumscripția căreia funcționează candidatul, desemnat de președintele acelei curți de apel.

(5) În cazul candidaților care în perioada supusă evaluării au desfășurat activitate la mai multe instanțe, pentru realizarea consultării sunt avute în vedere toate instanțele, dispozițiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.

(6) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

 

 

Art. 33 alin. (3)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 33, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) În cadrul comisiei de organizare, președintele acestei comisii poate desemna, la solicitarea curților de apel, una sau două persoane din cadrul instanțelor de judecată pentru a contribui la buna desfășurare a activității comisiei de evaluare constituită la nivelul curții de apel, în funcție de numărul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs.

 

 

Art. 36 alin. (10)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 36, după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (10), cu următorul cuprins:

(10) La solicitarea președintelui comisiei de evaluare, componența acesteia poate fi modificată prin hotărâre a Secției pentru judecători, în cazul în care candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs nu au formulat opțiuni pentru una sau mai multe dintre specializările corespunzătoare secțiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, dispozițiile alin. (5) fiind aplicabile în mod corespunzător.

 

 

Art. 49 alin. (3^1) și (3^2)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 49, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1) Secția pentru judecători analizează contestația, în raport cu criticile formulate și cu documentele prevăzute la alin. (3), și, dacă apreciază că se impune admiterea acesteia, procedează la o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor și punctajelor prevăzute la art. 43 și 45. Pe o fișă de evaluare nominală, fiecare membru al Secției pentru judecători acordă punctajele corespunzătoare, potrivit art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (2). În acest caz, în urma reevaluării candidatului, niciun punctaj acordat nu poate fi mai mic decât cel obținut la evaluarea inițială. Punctajul total obținut ca urmare a admiterii contestației este definitiv și se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii Secției pentru judecători prezenți.

(3^2) În cazul în care, în raport cu criticile formulate și cu documentele prevăzute la alin. (3), Secția pentru judecători apreciază că se impune respingerea contestației, nu se mai face o nouă evaluare a candidatului pe baza criteriilor și punctajelor prevăzute la art. 43 și 45.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor – modificări (Hotărârea CSM nr. 426/2021) was last modified: aprilie 12th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter