Cuvinte-cheie "proprietate"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dezmembrăminte ale dreptului de proprietate care au ca obiect utilitatea publică. Caracterul legal al acestora. Acţiune în constatare. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat de statul sovietic ca activ german cu titlu de despăgubire de război în baza hotărârilor Convenţiei de la Potsdam și intrat ulterior în patrimoniul Statului Român, în baza unui titlu valabil, prin cumpărare. Inaplicabilitatea dispozițiilor Legii nr. 10/2001

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Prizonier de război. Bunuri rămase pe teritoriul fostei U.R.S.S. Despăgubiri solicitate în temeiul Legii nr. 290/2003. Lipsa statutului de refugiat. Nedovedirea calității de persoană îndreptăţită. Inaplicabilitatea dispoziţiilor legii speciale de reparaţie

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în constatarea dreptului de proprietate. Caracter subsidiar. Inadmisibilitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil acordat în compensare prin hotărâre judecătorească. Atribuirea terenului de către unitatea deținătoare unei alte persoane. Imposibilitatea executării obligaţiei. Contravaloarea bunului înstrăinat. Determinarea cuantumului despăgubirii în raport cu momentul restituirii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Hotărâre a Consiliului local de aprobare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale adoptată ulterior împlinirii termenului prescripției achizitive. Excepție de nelegalitate a prevederilor hotărârii de guvern privind atestarea domeniului public al unității administrative-teritoriale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Obligaţie de a face constând în încheierea unui act adiţional la contractul de tranzacţie. Condiţii de admisibilitate. Încălcarea prevederilor art. 1266 şi art. 1267 din Codul civil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Procedura de soluționare a cererilor în contenciosul administrativ. Obiectul acțiunii judiciare. Refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri. Irelevanța caracterului explicit sau implicit al refuzului dedus judecății ca obiect al unei acțiuni în contencios administrativ

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Teren inclus în zona supusă servituţii aeronautice. Imposibilitatea restituirii în natură. Privare de proprietate. Restituirea prin echivalent bănesc

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Construcţie edificată pe terenul proprietatea altei persoane. Contract de închiriere cu privire la dreptul de folosinţă asupra terenului. Efecte. Inexistenţa unei convenţii privind constituirea dreptului de superficie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice