Cuvinte-cheie "Despagubiri"

 • Prescripţia dreptului la acţiune în repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicită. Data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască, atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea

 • Solicitare privind constatarea existenţei unui refuz nejustificat al pârâtului cu privire la soluţionarea cererii de plată. Casarea în parte a sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre o nouă judecată aceleiaşi instanţe

 • Solicitare privind admiterea recursului, casarea cu reţinerea spre rejudecare în sensul admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului şi respingerea acţiunii reclamanţilor ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de despăgubiri adresată FGA. Lipsa acoperirii prealabile de către creditorul de asigurare a prejudiciului suferit în urma producerii evenimentului asigurat. Consecințe asupra caracterului actual al prejudiciului

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata de despăgubiri aferente sumelor reţinute prin procesele-verbale şi deciziile de sancţiuni multianuale şi actualizarea acestor sume cu indicele de inflaţie pentru perioada cuprinsă între data reţinerilor nelegale şi până la data plăţii

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Noţiunea de „profesionist”. Toţi cei care exploatează o întreprindere, categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale

 • Diminuarea daunelor morale acordate părţii. Realizarea unui just echilibru în stabilirea daunelor morale acordate părţii prin raportare la situaţia de fapt şi probele administrate în cauză

 • Privare de libertate nelegală ulterior terminării procesului penal. Dreptul la reparaţiune pentru prejudiciile derivate din erori judiciare

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decizie emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Actualizarea tranşelor de despăgubiri. Daune moratorii. Indice de inflaţie. Calitate procesuală pasivă. Drept de creanţă. Prejudiciu. Admisibilitatea recursului

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice