Cuvinte-cheie "Contract de concesiune"

 • Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinaţie agricolă, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului şi a activităţilor şi serviciilor publice

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Rezilierea unilaterală a contractului de concesiune. Constatarea nulităţii absolute a declaraţiei unilaterale de reziliere a contractului, şi nu ca urmare a nerespectării unei clauze contractuale, pentru a atrage răspunderea civilă contractuală

 • Impunerea administrării probelor necesare pentru stabilirea situaţiei concrete a încasării creanţei şi stabilirea impozitului pe profit şi a accesoriilor aferente. Admiterea recursului, casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă

 • Obligarea pârâților la plata contravalorii investiţiei efectuate de reclamant în imobil. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii civile contractuale. Respingerea recursului ca nefondat

 • Principiul disponibilităţii părţilor în procesul civil. Stabilirea obiectului şi limitelor procesului prin cererile şi apărările părţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Recurs întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 6 NCPC. Condiţii de admisibilitate. 2) Contract de concesiune. Obligaţia de restituire a bunurilor de retur. Condiţii şi efecte din perspectiva Legii nr. 51/2006

 • Valoarea concesiunii, modul de calcul şi modul de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului – modificări (Ordinul nr. 172/2015)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Scrisoare de garanţie bancară. Extinderea garanţiilor fără acordul băncii. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plata redevenţei dintr-un contract de concesiune teren, în procedura specială prevăzută de O.U.G. nr. 51/1998. Calculul termenului de prescripţie. Recunoaşterea concedentei privind încasarea redevenţei în litigiu, anterior privatizării societăţii concesoare. Consecinţe

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice