Cuvinte-cheie "Casare"

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ 1) Revizuire. Principiul puterii lucrului judecat. 2) Casare. Principiul motivării hotărârilor. Buna administrare a justiției. Control judiciar

  • Intervenientul accesoriu. Justificarea unui interes propriu. Formularea cererii de intervenţie accesorie

  • Infracțiuni de aderare la un grup criminal organizat în scopul comiterii de infracțiuni privind efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos prin intermediul sistemelor informatice și a mijloacelor de comunicare electronică

  • Critici cu privire la situaţia de fapt sau la modalitatea în care instanţa de apel a evaluat probele administrate. Casarea deciziei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instaţa de apel

  • Invocarea lipsei semnăturii completului care a pronunţat încheierea. Recurs nemotivat în termenul legal prevăzut de lege

  • Obligativitatea indicării motivelor pentru care titularul cererii de recurs apreciază că dezlegarea dată de instanţa care a pronunţat hotărârea atacată nu este conformă cu prevederile legale invocate

  • Încălcarea limitelor casării

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Necercetarea fondului. Încălcarea principiului contradictorialității și a dreptului la apărare

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Hotărâre judecătorească. Lipsa motivării. Incidenţa motivelor de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 5 şi 6 NCPC

  • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Evocarea fondului. Decizie pronunțată în recurs prin care s-a dispus casarea hotărârii instanței de apel cu trimiterea spre rejudecare. Revizuire. Inadmisibilitate