Nicolae-Horia Țiț

Nicolae-Horia Țiț

Este doctor în drept cu specializarea în dreptul comerțului internațional, avocat titular și lector universitar în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Activitate publicistică:

Caracterul accesoriu al răspunderii comitentului prevăzută de art. 1000 alin. (3) Cod civil, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza » din Iaşi, Seria Ştiinţe Juridice”, 2001-2002;
Intervenţia principală, formă a participării terţilor la procesul civil, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza » din Iaşi, Seria Ştiinţe Juridice”, 2002-2003;
Principiile fundamentale ale sistemului european de protecţie a drepturilor omului în legătură cu biomedicina, în „Revista Română de Bioetică”, nr. 3/2003 (în colaborare cu Mona Maria Pivniceru);
Consideraţii asupra aplicării în timp a dispoziţiilor O.U.G. 58/2003 privind modificarea şi completarea codului de procedură civilă, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza » din Iaşi, Seria Ştiinţe Juridice”, 2003-2004;
Consideraţii referitoare la contradicţia dintre Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Codul de procedură civilă, în legătură cu determinarea instanţei competente să soluţioneze cererile de divorţ, în „Dreptul”, Nr. 5/2005 (în colaborare cu Gh. Durac);
Aspecte de ordin procedural privind evocarea fondului de către instanța de apel, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii « Al. I. Cuza » din Iaşi, Seria Ştiinţe Juridice”, 2005, p. 151-156;
Câteva observații cu privire la neconstituționalitatea art. 3021 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă statuată prin Decizia Curții Constituționale nr. 176/2005, în „Curierul Judiciar” nr. 4/2005, p. 20-23 (în coautorat cu Mona Maria Pivniceru);
Recursul în procesul civil, practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006 (în colaborare cu Mona Maria Pivniceru);
Mica reformă în justiţie, Legea nr. 202/2010 comentată, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, ediţia a 2-a revăzută şi adăugită 2011 (în colaborare cu Daniel Atasiei);
Protecting life, health and the environment in the multilateral international trading system of the World Trade Organization în volumul International Conference Ecological Performance in a Competitive Economy (PEEC), 11-12 noiembrie 2011, Bucureşti (în colaborare cu Gh. Durac);
Regional Economic Integration in the World Trade Organization Law, în volumul „Innovation and Sustainable Competitive Advantage: From Regional Development to World Economies”, p. 1503 – 1507(în colaborare cu Gh. Durac);
Noul Cod Civil, Comentarii, Doctrină, Jurisprudenţă, Vol. III, Editura Hamangiu, 2012 (în colaborare);
Barierele tarifare ale comerţului internaţional cu bunuri în reglementarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în „Studii şi cercetări juridice europene” Conferinţa internaţională a Doctoranzilor în Drept, Timişoara, 2012;
Condiţiile pentru aplicarea măsurilor de salvgardare în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în „Studii şi cercetări juridice europene” Conferinţa internaţională a Doctoranzilor în Drept, Timişoara, 2012;
Tratamentul naţiunii celei mai favorizate în comerţul cu bunuri – regulă fundamentală a comerţului internaţional în cadrul sistemului multilateral al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Seria Ştiinţe Juridice, Nr. 1/2012, p. 137 – 146;
Sustainable Development and the Protection od Environmental Factors – Fundamental Objectives of the Marrakesh Agreement Concerning the Creation of the World Trade Organization, în volumul Present Environment and Sustainable Development, Vol. 6, no. 1/2012, p. 95-101(în colaborare cu Gh. Durac);
Antidumping Measures in the Regulation of the World Trade Organization, în „Innovation Vision 2020: Sustainable growth, Entrepreneurship, and Economic Development”, p. 1736-1741(în colaborare cu Gh. Durac);
Considerations with Respect to the Jurisdiction and the Structure of the Court invested of the Court Invested with the Application of Suspending the Legal Enforcement in the New Code of Civil Procedure, în AGORA International Journal of Juridical Sciences, No. 3/2013, p. 186-191;
The Legal Contest Against the Enforcement in the Regulation of the New Civil Procedural Code, în Supplement of Valahia University Law Study, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2013, p. 486-494;
Limitele acordului de voinţă al părţilor în materia prescripţiei extinctive, în volumul „Libertatea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale”, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 46-57 ;
Sesizarea organului de executare și încuviințarea executării silite în reglementarea noului cod de procedură civilă, în Revista de Științe Juridice, Nr. 2/2013, p. 181-196;
Restrângerea executării, incident cu privire la executare silită reglementat de noul Cod de procedură civilă, în Analele Științifice ale Universității „Al.I.Cuza” Iași, Tomul LIX, Științe Juridice, 2013, Nr. I, p. 195-203;
Aplicarea în timp a normelor de procedură în reglementarea noului Cod de procedură civilă și a legii sale de punere în aplicare, în Reforme ale Justiției în Europa de Est, Perspective comparate, Lucrările Conferinței Internaționale „Judicial Reforms and their Implications in Central and Eastern Europe”, Iași, 24-26 octombrie 2012), Editura Institutul European, 2013, p. 245-254;
Conceptual distinctions regarding the notion of enforcement, în Journal of Public Administration, Finance and Law, Special Issue 1/2014, p. 146-153;
Some Considerations on the Determination of the Enforcement Courts Jurisdiction, în Supplement of Valahia University Law Study, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014, p. 288-297;
Analiza condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească o hotărâre judecătorească pronunțată de o instanță română pentru a fi certificată ca titlu executoriu european pentru creanțe necontestate, în Uniformizarea dreptului, efecte juridice și implicații sociale, politice și administrative, Conferința Internațională, Iași, 23-25 octombrie 2014, Editura Hamangiu, 2014, p. 367-376;
Considerations regarding the will of the parties in enforcement procedures, în Journal of Public Administration, Finance and Law, Issue 6/2014, p. 302-309.

Sursă foto

Postări - Nicolae-Horia Țiț