Ioan Popa

Ioan Popa

Este notar public în cadrul Societăţii Profesionale Notarială Agora din cadrul Camerei Notarilor Publici Braşov, conferenţiar universitar al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii George Bariţiu Braşov, din anul 2001, titular al disciplinei drept civil.

A absolvit Facultatea de Drept Economic şi Administrativ din Sibiu în 1978 şi Facultatea de Drept din Bucureşti în 1985, Doctor în drept din anul 2005.

Autor a peste 50 de articole, studii, publicate în reviste de specialitate, în mod deosebit în revistele „Dreptul”, „Pandectele Romane”, „Revista Romana de Drept Privat”, „Buletinul Notarilor Publici”.

Printre ultimele cărţi publicate, menţionăm:

– în anul 2006, la Editura Universul Juridic, a fost publicată monografia „Contractul de vânzare-cumpărare. Studiu comparativ de doctrină și jurisprudență”, şi ediţia a doua a aceleiaşi cărţi, revăzută şi adăugită, publicată în anul 2008;
– în anul 2008, la editura Universul Juridic a fost publicat „Cursul de Drept Succesoral”;
– în anul 2009, a fost editat de către Editura Universităţii George Bariţiu din Braşov, „Cursul de publicitate imobiliară”;
– în anul 2010, la editura Universul Juridic, a fost publicat „Cursul de Drept Notarial”;
– în anul 2012, la editura Universul Juridic, a fost publicat în volumul „Culegere de Studii. IN HONOREM Alexandru Bacaci, Ovidiu Ungureanu” studiul „Certificatul de divorţ. Natura juridică.”;
– în anul 2013, la editura Universul Juridic, a fost publicat „Moșteniri și Liberalități”.

Toate aceste lucrări au fost scrise în calitate de autor.

– în anul 2012, la editura Hamangiu, a fost publicat în „Noul Cod Civil. Comentarii, Doctrina şi Jurisprudenţa” vol. I, „Contractul de fiducie” (comentarii la articolele 773-791 Cod civil);
– în anul 2013, la editura Universul Juridic a fost publicat „Drept Notarial. Organizarea Activităţii. Statutul notarului. Proceduri notariale.”, scris în calitate de coautor împreună cu Alin Adrian Moise;
– în anul 2004 a fost distins cu medalia „Meritul pentru învăţământ”, clasa I, prin Decretul Prezidenţial nr.1097/2004.


Publicații:

1. Revista „Dreptul”
– 6/1992 – „Consideraţii în legătură cu aplicarea legii fondului funciar”;
– 2/1994 – „Opinii în legătură cu dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pe calea prescripţiei achizitive prin posesiune exercitata în perioada cit au fost în vigoare Legile 58 şi 59/1974”;
– 4/1994 – „Discuţii în legătură cu admisibilitatea convenirii de către părţi cu privire la caracterul executoriu al contractului de credit bancar”;
– 7/1994 – „Efectele juridice ale antecontractului de vânzare – cumpărare a unei construcţii în condiţiile abrogării Decretului 144/1958”;
– 3/1997 – „Dacă există în realitate un conflict de competenţă între activitatea notarului public şi cea a avocatului în ceea ce priveşte redactarea şi autentificarea (atestarea) actelor juridice?”;
– 11/1997 – „În legătură cu natura juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor, precum şi cu acţiunea în anulare a acestuia”;
– 3/1998 – „Dacă există în realitate conflict de competenta între activitatea notarului public şi cea a avocaţilor în ceea ce priveşte redactarea şi autentificarea actelor juridice”;
– 7/1998 – „Natura juridică a dreptului real al cetăţenilor străini şi al apatrizilor asupra terenurilor aferente construcţiilor proprietatea lor”;
– 11/1998 – „În legătură cu natura juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor, precum şi cu acţiunea în anulare a acestuia”;
– 3/2000 – „Influenţa regimului juridic matrimonial asupra raporturilor comerciale între soţi”;
– 5/2001 – „Opinii în legătură cu natura juridică şi forţa probantă a adeverinţelor de proprietate”;
– 7/2001 – „Discuţii privind interdicţiile legale de înstrăinare a unor bunuri imobiliare”;
– 12/2001 – „Inadmisibilitatea înscrierii legale în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate, fără autorizaţie legală, de către proprietarii terenului”;
– 2/2002 – „Antecontractul de vânzare cumpărare şi promisiunea sinalagmatica de vânzare cumpărare”;
– 12/2002 – „Cu privire la înţelesul art.10 lit.b din Legea 36/1995 a notarilor publici şi activităţii notariale”;
– 3/2004 – „Discuţii privitoare la certificatul de calitate de moştenitor;
– 3/2005 – „Vânzarea unei moşteniri”;
– 10/2006 – „Cesiunea contractului”;
– 4/2011 – „Din nou despre interdicţia de înstrăinare a terenurilor agricole dobândite prin constituire, în condiţiile Legii 18/1991”;
– 6/2011 – „Rezerva succesorală şi moştenitorii rezervatari, în reglementarea Noului Cod Civil”;
– 5/2014 – „Promisiunile de vânzare. Executarea silită a acestora în condiţiile Noului Cod Civil”.

2. Pandectele Romane
– 4/2004 – „Vânzarea de drepturi litigioase – retractul litigios”;
– 5/2004 – „Coproprietatea spatio-temporală”.

3. A U L B
– 1-2/2002 – „Despre gajul imobiliar (anticreza)”.

4. REVISTA ROMANA DE DREPT PRIVAT
– 1/2007 – „Procedura succesorală notarială”;
– 5/2007 – „Certificatul de moştenitor şi publicitatea imobiliară”;
– 5/2008 – „Rezerva succesorală”;
– 5/2010 – „Sunt bunurile incorporale susceptibile de posesie?”;
– 2/2011 – „Contractul de fiducie reglementat de Noul Cod Civil”;
– 4/2011 – „Clauza de preciput reglementată de Noul Cod Civil”;
– 2/2013 – „Liberalităţi reciproce”;
– 4/2013 – „Stăpânirea de fapt asupra moştenirii. Sezina”;
– 6/2014 – „Nulităţile extrinseci în Dreptul Civil“.

5. Buletinul Notarilor Publici
– 1/97 – „Influenţa regimului juridic matrimonial asupra calităţii de asociaţi a soţilor”;
– 5/97 – „Conceptul de „concurenţă” în cadrul profesiilor liberale”;
– 6/97 – „Opinii în legătură cu interdicţia de înstrăinare reglementată de Legea 112/1995”;
– 2/2000 – „Capacitatea juridică a investitorului străin de a dobândi terenuri în România”;
– 2/2000 – „Un punct de vedere cu privire la actele de garanţie”;
– 4/2000 – „Interdicţia de înstrăinare, reglementata de unele legi organice”;
– 5/2000 – „Contractul de sponsorizare şi actul de mecenat”;
– 3/2002 – „Despre actele autentice”;
– 5/2002 – Puncte de vedere: „Despre actele autentice”;
– 1/2003 – „Despre mandatul notarului public de a reprezenta părţile unui contract civil în faţa instanţelor judecătoreşti”;
– 1/2004 – „Despre gajul imobiliar (anticreza)”;
– 4/2004 – „Despre dreptul corporatist canadian (Speţa comentată)”; – 7-8/2008 – „Obligaţia de confidenţialitate şi cartea funciară (supliment)”;
– 4/2010 – „Succesiunea anomală”;
– 5/2010 – „Contractul încheiat prin reprezentare”;
– 1/2011 – „Conduita notarului pus în faţa unor acte presupus îndoielnice”.

A susţinut cu ocazia simpozioanelor organizate de UNNPR, rapoarte cu teme referitoare la:
– „Uzufructul părţilor sociale şi acţiunilor” (Braşov, 2007);
– „Notarul, funcţie de autoritate publică” (Sinaia, 2008);
– „Posesia bunurilor incorporale” (Bucureşti, 2009);
– „Succesiunea anomală” (Braşov, 2010).

6. Convorbiri Notariale
– 1/decembrie 2001 – „Cu prudenţă şi profesionalism către revigorarea unei instituţii juridice abandonate nemeritat”.

Postări - Ioan Popa