Unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (O.U.G. nr. 90/2017)

11 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3039

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 103/2013
(M. Of. nr. 703 din 15 noiembrie 2013; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 90/2017
(M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017)
– modifică: art. 20 alin. (2) și (3) 
Legea nr. 448/2006
(M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008; cu modif. ult.)
– modifică: art. 40 alin. (1), art. 51 alin. (5^2) 

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

 

O.U.G. nr. 88/2013
(M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008; cu modif. ult.)
– modifică: art. 9

– introduce: art. 32^1 și art. 32^2, art. 33 alin. (4)-(8), art.37

O .U.G. nr. 146/2002
(M. Of. nr. 295 din 16 aprilie 2008; cu modif. ult.)
– modifică: art. 6^1 alin. (2)

– introduce: art. 5 alin. (10^1)-(10^3), art. 5^8 și art. 5^9, art. 6^1 alin. (7)

O.U.G. nr. 114/2009
(M. Of. nr. 919 din 29 decembrie 2009; cu modif. ult.)
– modifică: art. XII alin. (1) lit. b)

– abrogă: art. XII alin. (1) lit. c)

O.G. nr. 5/2017
(M. Of. nr. 608 din 27 iulie 2017)
– introduce: art. 8
Legea nr. 7/1996
(M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)
– modifică: art. 9 alin. (2) și (3)

– introduce: art. 9 alin. (3^1)-(3^3), art. 9 alin. (4^1)

O.U.G. nr. 195/2002
(M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.)
– introduce: art. 98 alin. (2^1)

 

În M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

În continuare, vom prezenta prevederile respectivei ordonanțe.

Cap. I („Măsuri fiscal-bugetare în anii 2017 și 2018 și prorogarea unor termene”)

Potrivit art. 1 pentru asigurarea cheltuielilor de funcționare din sistemul de protecție a copilului și ale centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, precum și ale căminelor publice pentru persoane vârstnice, autoritățile administrației publice locale pot aloca sume din veniturile proprii încasate și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

În anul 2017, în vederea finanțării cheltuielilor prevăzute la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.

Art. 2 dispune faptul că prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice în sezonul rece 2017-2018, autoritățile administrației publice locale pot utiliza excedentul bugetului local.

Art. 3 stabilește faptul că prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ- teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului începând cu anul 2017, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate până la finalizarea lucrărilor. Eventualele sume rămase neutilizate după finalizarea lucrărilor se restituie la bugetul de stat.

În art. 4 se prevede faptul că în anul 2017 sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între creditele bugetare aprobate și plățile efectuate, prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene la capitolul 88.01 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior”, titlul 80 „Împrumuturi”, art. 80.10 „Cheltuieli din sume rămase neutilizate în anul anterior”, destinate pentru finanțarea unor cheltuieli aferente obligațiilor ce derivă din acorduri internaționale, ratificate prin legi, în vederea finanțării proiectelor bilaterale de colaborare și de investiții se virează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Sumele virate în contul prevăzut mai sus se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorul principal de credite într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziție distinctă, precum și cheltuielile bugetului de stat și cheltuielile prevăzute în bugetul aprobat al ordonatorului principal de credite la o poziție distinctă cu sumele virate potrivit prevederilor anterior arătate.

Sumele suplimentate în bugetul ordonatorului principal de credite potrivit alin. (3) se utilizează cu aceeași destinație.

Art. 5 prevede că în anul 2018, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Ordonatorii de credite stabilesc, în limitele prevederilor legale, numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2018, în condițiile mai sus menționate.

Conform art. 6, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

Procedura de plată eșalonată astfel prevăzută se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune- interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

În cursul termenului prevăzut anterior, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Sumele prevăzute mai sus, plătite în temeiul respectivei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

La sumele actualizate în condițiile arătate se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.

Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute mai sus.

Art. 7 stabilește faptul că pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017.

Art. 8 dispune faptul că prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea- cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.

În art. 9 se dispune faptul că în anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.

Prin excepție de la prevederile mai sus arătate, în anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.

În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice mai sus prevăzute acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanță acordate în temeiul O.U.G. nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017.

Conform art. 10, în anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2017.

În anul 2018, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2017.

Prin excepție de la prevederile art. 8, în anul 2018, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție cuvenit(ă).

Art. 11 dispune că în anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

Aceste prevederi nu se aplică în situația încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

Art. 12 prevede faptul că în anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, următoarele drepturi:

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare;
c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și completările ulterioare;
d) indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor corespunzătoare situațiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) și g), precum și la art. 3;
e) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare;
f) indemnizația prevăzută de Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
g) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;
h) indemnizația lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;
i) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;
j) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;
k) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
l) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2018, indemnizațiile stabilite în baza Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2017.

În anul 2018, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2017.

Potrivit art. 13, în anul 2018, instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
b) mobilier, așa cum este prevăzut la subgrupa 3.1 „Mobilier” din cadrul grupei 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou.

Asigurarea necesităților de bunuri prevăzute mai sus se va putea face numai prin redistribuiri din cadrul aceleiași instituții sau de la alte instituții publice.

Fac excepție de la aceste prevederi:

a) autoritățile și instituțiile publice nou-înființate după data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice, deja existente;
b) achizițiile pentru realizarea proiectelor finanțate din împrumuturi, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile de cofinanțare aferente, precum și din fonduri provenite din donații și sponsorizări;
c) achizițiile pentru obiectivele de investiții cu punere în funcțiune după data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, potrivit devizului general al acestora;
d) achiziționarea, în condițiile legii, de autoturisme pur electrice. Prin autoturisme pur electrice în sensul acestui articol se înțelege autoturismele astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 2 din O.G. nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt propulsate de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;
e) achiziții pentru realizarea acțiunilor și activităților specifice pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene;
f) achiziții pentru realizarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
g) achiziționarea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Interne, din venituri proprii ale instituției și unităților subordonate.

Achizițiile publice aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii procedurilor respective, numai în condițiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, spre publicare, anunțul sau invitația de participare.

Art. 14 dispune că începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență, precum și pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1), cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Art. 15 stabilește faptul că ordonatorii de credite ai instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției.

Reducerea prevăzută mai sus se realizează în anul 2018, luându-se ca referință plățile efectuate pe anul 2017 pentru cheltuielile cu bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției.

Sunt exceptate de la prevederile anterior menționate autoritățile și instituțiile publice nou-înființate în anii 2017 și 2018, numai în primul an de funcționare, dacă acestea nu provin din restructurarea și/sau reorganizarea altor instituții publice deja existente, autoritățile și instituțiile publice înființate în anul 2016 și care nu au efectuat plăți cu bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării pe întreg anul 2017, precum și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.

De asemenea, sunt exceptate de la aceste prevederi acțiunile și activitățile specifice pregătirii și exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Art. 16 stabilește faptul că prevederile art. 19 lit. b) și c) ale art. II din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2018.

În art. 17 se prevede faptul că se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să asigure pe parcursul anului 2018 derularea activităților de închidere a Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 iulie 2011, referitor la Proiectul privind modernizarea sistemului de asistență socială, precum și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 28 februarie 2012 și la București la 25 aprilie 2012, referitor la Proiectul privind îmbunătățirea elaborării politicilor și a cadrului instituțional în domeniul asistenței persoanelor cu handicap, inclusiv auditarea situațiilor financiare, în conformitate cu regulamentele și procedurile Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Cheltuielile care derivă din activitățile de închidere a acordurilor prevăzute mai sus, inclusiv salarizarea personalului unității de management al proiectului implicat în finalizarea respectivelor proiecte, se vor asigura pe perioada respectivă din sume alocate de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”.

Art. 18 dispune că remunerațiile brute ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, pot fi recalculate pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 19 prevede că prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație de răspundere prin care se atestă, exclusiv, corectitudinea și integralitatea informațiilor din Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicată, prim-ministrul și ministrul finanțelor publice semnează o declarație ce atestă exclusiv încadrarea proiectului de buget pe anul 2018 și perspectiva 2019-2021 în țintele, obiectivele și prioritățile asumate prin Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2018-2020.

Prevederile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică pentru planificarea bugetară pe anul 2018 și perspectiva 2019-2021.

Conform art. 20, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare.

Art. 21 stabilește faptul că termenele prevăzute la art. 109 alin. (3) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă cu 6 luni.

Eventualele sume cuvenite ca urmare a procesului de recalculare a pensiilor potrivit art. 109 alin. (1) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, ce reprezintă diferențe de pensie de la data intrării în vigoare a acestei legi și până la punerea în plată a pensiilor recalculate, se acordă până la 30 iunie 2018, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

Art. 22 dispune că termenul prevăzut la art. 6 din O.G. nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităților cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Art. 23 prevede că termenul prevăzut la art. 6 din O.G. nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 261/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

Art. 24 stabilește faptul că termenul prevăzut la art. 7 din O.G. nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018, inclusiv.

În art. 25 se prevede că termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit. e) și g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2018.

În anul 2018, nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 26, termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în M. Of. nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.

Art. 27 prevede că termenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în M. Of. nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019.

Conform art. 28, art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

 

Unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene (O.U.G. nr. 90/2017) was last modified: ianuarie 2nd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter