TVA. Accize. Prorogare O.G. nr. 6/2019

31 ian. 2022
Vizualizari: 477

Ordonanța Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru prorogarea unui termen (M. Of. nr. 92/28 ianuarie 2022)

Intrare în vigoare: 31 ianuarie 2022, cu excepțiile de mai jos

Cu privire la Codul fiscal au fost introduse scutiri noi de TVA și, în domeniul accizelor, O.G. nr. 4/2022 transpune prevederile Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului din 29 iulie 2020 de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice și prevederile Directivei (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 de stabilire a regimului general al accizelor (reformare) care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, precum și prevederile Directivei (UE) 2019/2235 a Consiliului din 16 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată și a Directivei 2008/118/CE privind regimul general al accizelor, în ceea ce privește acțiunile de apărare din cadrul Uniunii.

I. Scutiri TVA [n.n. intrare în vigoare la 1 iulie 2022]

1.1. Importul de bunuri efectuat în România de către forțele armate ale altor state membre UE în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a UE în cadrul politicii de securitate și apărare comune este scutit de TVA.

1.2. Utilizarea de către forțele armate române care participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a UE în cadrul politicii de securitate și apărare comune, pentru uzul acestora sau pentru uzul personalului civil care le însoțește, a unor bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, la a căror achiziție nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel stat membru este asimilată unei achiziții intracomunitare cu plată dacă importul bunurilor respective nu poate beneficia de scutirea de la pct. 1.1.

Conferința națională de insolvență

1.3. Sunt scutite de TVA:

− livrarea de bunuri netransportate în afara României și/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forțele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoțește, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

− livrarea de bunuri și/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forțelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinație, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune.

II. Accize și alte taxe speciale [n.n. intrare în vigoare la 13 februarie 2023, dacă nu se precizează altă dată]

2.1. Aplicarea Codului vamal unional. Se introduc prevederi referitoare la aplicarea Codului vamal al UE în cazul produselor accizabile.

2.2. Definiții. Se modifică definițiile termenilor:

a) antrepozitar autorizat (autorizat să și depoziteze produse accizabile), antrepozit fiscal (produsele pot fi și depozitate, sub anumite rezerve), destinatar înregistrat, expeditor autorizat (import), regim suspensiv de accize, teritoriul unui stat membru;

b) cod NC [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022];

c) Se introduc termeni noi: „mic producător independent” [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022], „destinatar certificat”, „expeditor certificat”, „intrare neregulamentară”, „restituire”, „stat membru de destinație”, „remitere”.

2.4. Exigibilitate accize. Produsele accizabile sunt supuse regimului accizelor și la momentul intrării lor neregulamentare pe teritoriul UE.

2.5. Eliberare pentru consum. Se completează definiția termenului „eliberare pentru consum” (cu referire la depozitare/transformare/intrare neregulamentară). Distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parțială a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize ca o consecință a unei autorizații de a distruge produsele din partea autorității competente nu este considerată eliberare pentru consum. Se stabilesc situațiile în care pierderea parțială care are loc din cauza naturii produselor nu este considerată eliberare pentru consum. Dacă distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parțială, a produselor accizabile este stabilită, garanția depusă se eliberează, integral sau parțial la prezentarea unor dovezi corespunzătoare.

2.6. Plătitori. Persoana plătitoare a accizelor care au devenit exigibile este:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− în cazul depozitării produselor accizabile: persoana care depozitează sau persoana implicată în depozitare sau o combinație a acestor persoane;

− în cazul transformării produselor accizabile: persoana care produce sau orice persoană implicată;

− în cazul intrării neregulamentare: declarantul (conform art. 15 pct. 15 sau art. 77 alin. (3) din Regulamentul UE nr. 952/2013) sau orice persoană implicată în intrarea neregulamentară;

− în cazul produselor accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate: destinatarul certificat.

2.7. Mici producători independenți. Începând cu data de 1 februarie 2022 se introduc prevederi privind:

− nivelul accizelor în cazul micilor producători independenți de bere, de vinuri spumoase, de băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri;

− limitele cantitative maxime realizate de micii producători independenți pentru a rămâne în această categorie;

− condiții pentru scutirea de la plata accizelor pentru alcoolul produs din fructe;

− înțelesul termenului „familie”, în cazul micilor producători;

− eliberarea certificatului anual care atestă statutul de mic producător independent, în baza unei cereri și declarații pe propria răspundere, condiții.

În acest context, se completează definiția vinurilor/băuturilor fermentate cu noi coduri NC. Pentru micii producători independenți de bere/vinuri spumoase/băuturi fermentate altele decât bere și vinuri/alcool etilic nou-înființați care declară pe propria răspundere că vor produce o cantitate mai mică de 200.000 hl bere/1.000 hl de vinuri spumoase/15.000 hl băuturi fermentate/10 hl/an se aplică nivelul redus al accizelor, conform art. 342 alin. (1¹).

Micii producători independenți au obligația de a depune o declarație pe propria răspundere privind cantitatea de bere/vinuri/băuturi fermentate produsă în anul precedent și cantitatea estimată pentru anul următor, până pe 15 ianuarie. Pentru nerespectarea celor declarate, antrepozitarul autorizat este obligat la plata unei sume reprezentând nivelul standard al accizei prevăzut pentru bere/vinuri/băuturi fermentate aplicat asupra diferenței cantității care depășește 200.000 hl/1.000 hl/15.000 hl/10 hl. Sumele se stabilesc la 31 decembrie a anului în care s-a depășit cantitatea și se plătesc până la 15 ianuarie [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022].

2.8. Măsurare grade Plato – bere. Pentru măsurarea gradelor Plato, se iau în considerare toate ingredientele berii, inclusiv cele adăugate după încheierea fermentării, valoarea înscriindu-se pe eticheta de comercializare [n.n. intrare în vigoare la 1 ianuarie 2031].

2.9. Regimul de antrepozitare, antrepozitari. Nu se aplică regimul de antrepozitare pentru alcoolul din fructe obținut în condițiile prevăzute la art. 342 alin. (1^6) lit. a), produs de persoane particulare și consumat de către producător, de către membrii familiei acestuia sau de către musafiri dacă nu are loc niciun fel de vânzare. Se introduc prevederi cu privire la cererea de autorizare ca antrepozit fiscal atunci când există o formă de asociere între micii producători independenți.

Antrepozitarii autorizați au obligația de a transmite la autoritatea competentă, până la data de 5 ianuarie a anului următor celui de raportare, situațiile de raportare prevăzute în normele metodologice pentru micii producători independenți de bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, precum și pentru micile distilerii. De asemenea, se stabilesc obligațiile micilor producători independenți/micilor distilerii în cazul în care sunt depășite limitele maxime pentru fiecare categorie [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022].

2.10. Destinatar înregistrat. Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a produce, de a transforma, de a depozita produse accizabile în regim suspensiv de accize. Acesta are obligația de a accepta controlul autorității competente pentru a se asigura că produsele au fost efectiv primite.

2.11. Scutiri generale. Dacă produsele accizabile sunt folosite de către forțele armate ale oricărui alt stat membru decât România, în scopul utilizării de către forțele armate respective sau de către personalul civil care le însoțește ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forțele armate respective participă la o acțiune de apărare desfășurată pentru a implementa o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate și apărare comune, aceste produse sunt scutite de la plata accizelor [n.n. intrare în vigoare la 1 iulie 2022].

Produsele accizabile care se deplasează de pe teritoriul unui stat membru către teritoriul unui alt stat membru în regim suspensiv de accize și care fac obiectul scutirii de la plata accizelor vor fi însoțite de un certificat de scutire (indică natura și cantitatea produselor accizabile care trebuie livrate, valoarea produselor și identitatea destinatarului scutit, precum și statul membru gazdă care certifică scutirea).

2.12. Scutiri speciale, pentru persoane fizice. Se completează definiția termenului „călător către un teritoriu terț sau către o țară terță” (documentul de transport trebuie să menționeze că destinația finală este un aeroport sau port situat pe un teritoriu terț sau o țară terță).

2.13. Scutiri pentru alcool etilic și alte produse alcoolice. Se completează/adaugă condițiile pentru a se acorda scutiri de la plata accizelor în cazul alcoolului etilic și altor produse alcoolice [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022].

2.14. Restituirea și remiterea accizelor. În cazul băuturilor alcoolice și produselor din tutun retrase de pe piață care au devenit improprii consumului ori nu mai îndeplinesc condițiile legale de comercializare, precum și pentru produsele accizabile reintroduse în antrepozitul fiscal, accizele pot fi remise la solicitarea operatorului economic.

2.15. Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. Produsele accizabile se pot deplasa în regim suspensiv de accize și de la un antrepozit fiscal la biroul vamal de ieșire, conform art. 329 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2015/2447. Deplasarea se încheie când produsele accizabile sunt plasate sub regim de tranzit extern. Se stabilesc informațiile necesare pentru ca produsele accizabile să fie deplasate de la locul importului în regim suspensiv de accize (cod unic de acciză, dovada faptului că mărfurile importate sunt destinate a fi expediate de pe teritoriul statului membru de import către teritoriul unui alt stat membru). Se actualizează procedura de deplasare a produselor accizabile în regim suspensiv de accize (comunicarea documentului, modificare document). Se stabilește procedura de prelucrare a documentului administrativ electronic în cazul produselor accizabile exportate.

2.16. Raportul de export. Se actualizează procedura privind încheierea deplasării mărfurilor exportate și întocmirea raportului de export, precum și procedura în cazul în care sistemul informatizat nu este disponibil la expediție.

2.17. Deplasarea în regim suspensiv. Se actualizează procedura pentru încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul în care nu există raport de primire sau raport de export, se pot furniza dovezi alternative a încheierii deplasării (viza autorităților competente, aviz de expediție, document semnat și autentificat de agentul economic, document de la autoritatea vamală, evidențe ale mărfurilor livrate navelor, aeronavelor etc.). Structura și conținutul DAE, normele și procedurile pentru schimbul de documente, structura, conținutul, normele și procedurile de utilizare a documentelor de rezervă sunt stabilite de CE (anterior, ANAF).

2.18. Achiziții efectuate de persoane fizice. Se clarifică limitele cantitative în baza cărora produsele achiziționate și transportate de persoane fizice se consideră a fi destinate uzului propriu și nu în scop comercial.

2.19. Deplasarea produselor accizabile cu accize plătite. Se introduc prevederi cu privire la:

a) Dispoziții generale în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum în statul de expediție. Deplasarea produselor se face numai de la un expeditor certificat la un destinatar certificat. Deplasarea începe când produsele părăsesc locația expeditorului certificat sau altă locație din statul membru de expediție notificată autorităților și se încheie când destinatarul certificat a recepționat produsele la locațiile sale sau în altă locație din statul membru de destinație notificată autorităților. Dacă România este stat membru de destinație, condițiile de exigibilitate și nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în România.

b) Faptul generator în cazul deplasărilor de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum. Destinatarul certificat are obligația de a plăti accizele. În cazul lipsei înregistrării uneia sau a tuturor persoanelor implicate în deplasare, acestor persoane le revine, de asemenea, obligația de a plăti accizele. Acciza devine exigibilă atunci când mărfurile au fost livrate către statul membru de destinație, cu excepția cazului în care în cursul deplasării apare o neregulă.

c) Înregistrarea persoanelor care desfășoară activități cu produse accizabile eliberate pentru consum pe teritoriul altui stat membru și deplasate către teritoriul României, se face de către autoritatea vamală teritorială. Procedura și condițiile se stabilesc prin ordine al președintelui Autorității Vamale Române, care se emit în 180 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a acestei ordonanțe.

d) Dacă distrugerea totală sau pierderea iremediabilă, totală sau parțială este dovedită, garanția se eliberează integral sau parțial.

e) În cazul unei nereguli, dacă mai multe persoane sunt obligate să plătească aceeași acciză, ele vor fi obligate să plătească în solidar acea acciză. Se consideră neregulă și orice lipsă a înregistrării uneia sau tuturor persoanelor implicate în deplasare sau nerespectarea prevederilor privind însoțirea produselor accizabile cu „Documentul administrativ simplificat electronic” – DASE.

2.20. Marcarea produselor. Responsabilitatea marcării produselor accizabile revine și destinatarilor certificați. Autoritatea competentă eliberează marcaje și către destinatarul certificat care achiziționează produse accizabile.

2.21. Contravenții și sancțiuni. Constituie contravenții și:

a) Nerespectarea obligațiilor ce revin destinatarului certificat și expeditorului certificat – se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

b) Primirea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum într-un stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în România în scopuri comerciale sau pentru a fi utilizate în România cu nerespectarea obligațiilor ce revin destinatarului certificat (confirmarea că produsele accizabile au ajuns la destinație, păstrarea produselor până la plata accizei, transmiterea raportului de primire) – se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) Neinformarea organelor fiscale de către micii producători independenți/micile distilerii privind depășirea limitelor maxime a producției până la care nu se plăteau accize. Se sancționează cu amendă între 20.000-100.000 lei și cu oprirea activității de producție prin sigilarea instalației [n.n. intrare în vigoare la 1 februarie 2022].

2.22. Prevederi tranzitorii. Prin excepție de la art. 415 Cod fiscal, până la data de 31 decembrie 2023, primirea și expedierea produselor accizabile eliberate pentru consum care circulă între alt stat membru si România, respectiv între România si alt stat membru poate fi acoperită de documentul de însoțire prevăzut la Anexa nr. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Persoanele care desfășoară operațiuni cu produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale sau utilizate în România, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

a) înaintea expedierii produselor, să depună o declarație la autoritatea competentă teritorială si să garanteze plata accizelor;

b) să plătească accizele în prima zi lucrătoare imediat următoare celei în care s-au recepționat produsele;

c) să accepte orice control care să permită autorității competente să se asigure că produsele accizabile au fost efectiv primite si că accizele exigibile pentru acestea au fost plătite.

Prin excepție de la prevederile art. 402¹ alin. (5) Cod fiscal, până la data de 13 februarie 2024, notificările menționate pot fi efectuate prin alte mijloace decât sistemul informatizat.

III. Prelungire termen O.G. nr. 6/2019

Prin O.G. nr. 4/2022 s-a prelungit termenul de depunere a solicitării de restructurare, prevăzută la art. 22 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, de la 31 ianuarie 2022 la 31 iulie 2022.

TVA. Accize. Prorogare O.G. nr. 6/2019 was last modified: ianuarie 31st, 2022 by Emilian Duca

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: