Transmiterea între ANAF şi CNAS a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor (OPANAF/CNAS nr. 1987/513/2015)

21 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2282

Despre

  • M. Of. nr. 630 din 19 august 2015
  • Ordinul preşedintelui ANAF şi al preşedintelui CNAS nr. 1987/513/2015

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OPANAF/CNAS nr. 1987/513/2015
(M. Of. nr. 630 din 19 august 2015)
Procedura privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între ANAF și CNAS a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătateTransmiterea informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asigurați

 

În M. Of. nr. 630 din 19 august 2015, s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) nr. 1987/513/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între ANAF și CNAS a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei proceduri:

 

Procedura privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

 

„1. CNAS transmite ANAF informațiile privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate pe categorii de asigurați, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) [Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției: a) toți copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă; b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi; d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; f) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară] din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006; cu modif. și compl. ult.).

2. Informațiile prevăzute la pct. 1 se transmit ANAF în vederea încadrării persoanelor fizice prevăzute la pct. 1 în categoria de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

3. CNAS transmite centralizat ANAF lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate care se încadrează în categoriile menționate la pct. 1, începând cu anul 2015, potrivit structurii fișierului de raportare a informațiilor, prevăzute în anexa nr. 3, după cum urmează:

a) pentru luna ianuarie 2015 și până la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui ANAF și al președintelui CNAS nr. 987/513/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între ANAF și CNAS a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, se transmite, în termen de trei zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Ordinului președintelui ANAF și al președintelui CNAS nr. 1.987/513/2015, lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, la sfârșitul fiecărei luni;

b) lunar, până la data de 25 a lunii următoare, se transmite lista persoanelor înregistrate în Registrul unic de evidență a asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate la sfârșitul lunii anterioare.

4. Lista categoriilor de persoane fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, întocmită potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 1.

5. Categoria studenților doctoranzi prevăzuți la art. 164 [(1) Pe parcursul desfășurării studiilor universitare de doctorat, persoana înscrisă în programul de studii are calitatea de student-doctorand. Studenții-doctoranzi sunt încadrați de către IOSUD sau oricare dintre membrii IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată. (11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), studenții-doctoranzi la forma de învățământ cu frecvență redusă nu au obligația de a fi încadrați de către IOSUD ca asistenți de cercetare sau asistenți universitari, pe perioadă determinată. (2) Pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă și specialitate și de asistență medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale. (3) Studentul-doctorand poate desfășura activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale] din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. și compl. ult.), scutiți de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, este prevăzută în anexa nr. 2.

6. Structura fișierului de raportare a informațiilor privind categoriile de persoane menționate la pct. 4 și 5 este prevăzută în anexa nr. 3.

7. Furnizarea informațiilor prevăzute la pct. 1 de către CNAS se realizează prin mecanisme securizate, folosind aplicația „Schimb masiv de date”, pusă la dispoziție de către ANAF, pentru categoriile de persoane menționate în anexele nr. 1 și 2.

8. ANAF, în vederea exceptării de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a categoriilor de persoane fizice prevăzute la pct. 1, gestionează informațiile primite de la CNAS pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii.

9. CNAS înregistrează persoanele fizice, prevăzute la art. 29620 [(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate: a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuție; b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuție; c) soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate; d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950–1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi; e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obținute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția; f) bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția; g) femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe țară, lunar. (2) În vederea încadrării în condițiile privind realizarea de venituri prevăzute la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, potrivit prevederilor art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare. Structura informațiilor și periodicitatea transmiterii acestora se stabilesc prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate] din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările sociale de sănătate pe categorii de asigurați, potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

10. ANAF și CNAS au obligația respectării prevederilor referitoare la confidențialitatea, utilizarea și păstrarea datelor și informațiilor furnizate, conform prevederilor legale.

11. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din respectiva procedură”.

 

Transmiterea între ANAF și CNAS a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților (OPANAF/CNAS nr. 1987/513/2015) was last modified: august 21st, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter