Transformarea funcţiilor civile de medic din structurile reţelei sanitare a Ministerului Apărării Naţionale în funcţii militare (OMApN nr. M.88/2022)

21 iun. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
94 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Apărării Naționale (OMApN) nr. M.88/2022 pentru transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în funcții militare

(M. Of. nr. 597 din 20 iunie 2022)

În temeiul:

− art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale;

Având în vedere:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

− art. 4 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1) din Ghidul carierei militare, aprobat prin H.G. nr. 106/2011.

Pentru aplicarea:

− art. 36 alin. 1 lit. d) și g), art. 46 alin. 2, art. 48 alin. 3, art. 74 alin. 1 și 2, precum și ale art. 75 alin. 1-3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

Prezentul ordin stabilește cadrul procedural privind transformarea unor funcții civile de medic din structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuarefuncții civile, în funcții militare. 

În M. Of. nr. 597 din 20 iunie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Apărării Naționale (OMApN) nr. M.88/2022 pentru transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în funcții militare.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante prevederi ale Ordinului:

Art. 1

Prezentul ordin stabilește cadrul procedural privind transformarea unor funcții civile de medic din structurile aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, denumite în continuare funcții civile, în funcții militare.

Art. 2

(1) Funcțiile civile care urmează să se transforme în funcții militare se stabilesc de către comisia constituită în acest scop la nivelul Statului Major al Apărării.

(2) Șeful Statului Major al Apărării numește comisia prevăzută la alin. (1) în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Art. 3

(1) Comisia analizează organizarea structurilor aparținând rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale, precum și necesitatea și posibilitatea transformării funcțiilor civile din cadrul acestora în funcții militare.

(2) Comisia prezintă șefului Statului Major al Apărării spre aprobare, în termen de 30 de zile de la data constituirii:

a) lista cu funcțiile civile propuse să fie transformate în funcții militare;

b) graficul calendar pentru organizarea selecției în vederea chemării/rechemării în activitate a medicilor civili și pentru transformarea funcțiilor civile în funcții militare.

(3) Graficul calendar prevăzut la alin. (2) lit. b) cuprinde cel puțin următoarele activități:

a) înștiințarea medicilor civili despre posibilitatea transformării funcțiilor pe care le încadrează în funcții militare și despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi chemați/rechemați în activitate și încadrați în noile funcții;

b) întocmirea rapoartelor personale prin care medicii civili solicită participarea la selecție în vederea chemării/rechemării în activitate, în rândul cadrelor militare și încadrarea funcțiilor din care provin;

c) verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în rândul cadrelor militare, de către medicii civili care au solicitat participarea la selecție;

d) organizarea și desfășurarea testelor eliminatorii de aptitudini;

e) chemarea/rechemarea în activitate a medicilor civili care au fost declarați „admis” în urma desfășurării selecției și, concomitent, transformarea funcțiilor civile pe care aceștia le încadrează în funcții militare.

(…)

Art. 6

(1) Selecția se organizează de către comisia prevăzută la art. 2.

(2) În vederea participării la selecție, medicii civili trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și chemării/rechemării în activitate;

b) au cetățenie română și domiciliul în România;

c) dețin grad militar cel mult egal cu cel care poate fi atribuit funcției militare, potrivit prevederilor legale – personalul care are calitatea de cadru militar în rezervă;

d) nu au fost condamnați penal, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

e) nu se află în curs de urmărire penală și nu sunt trimiși în judecată sau judecați pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;

f) nu fac parte din partide, formațiuni sau organizații politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;

g) nu fac parte din organizații interzise de legislația română și nu sunt membri ai unor organizații incompatibile cu regulile, activitățile și atribuțiile specifice profesiei militare;

h) nu aparțin unor culte sau asociații/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;

i) nu sunt asociați unici și nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizații sau asociații comerciale, cu excepția celor prevăzute de lege, iar, dacă se află în una dintre aceste situații, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunța la această calitate;

j) își exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informații clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;

k) își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare;

l) își asumă toate riscurile, în situația în care pe parcursul susținerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate – personalul medical femei;

m) la încadrarea în funcție se respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonați altora cu grade inferioare;

n) promovează testele eliminatorii de aptitudini.

(3) Testele eliminatorii de aptitudini constau în susținerea următoarelor probe, în ordinea menționată, astfel:

a) evaluare psihologică;

b) evaluarea nivelului de pregătire fizică;

c) examinare medicală.

(…)

Art. 12

Prezentul ordin se aplică Direcției generale de informații a apărării, cu următoarele particularități:

a) comisia prevăzută la art. 2 se constituie la nivelul Direcției generale de informații a apărării și se numește de către directorul general al acestei structuri;

b) evaluarea psihologică și evaluarea nivelului de pregătire fizică se desfășoară de către structurile de specialitate ale Direcției generale de informații a apărării;

c) examinarea medicală se desfășoară în cadrul Institutului Național de Medicină Aeronautică și Spațială „General doctor aviator Victor Anastasiu”;

d) raportul prevăzut la art. 8 alin. (1) se întocmește de către structura de resurse umane a Direcției generale de informații a apărării și se aprobă de către directorul general al acestei structuri;

e) după aprobarea transformării funcțiilor civile în funcții militare, structura de resurse umane din Direcția generală de informații a apărării întocmește și prezintă spre aprobare proiectele de ordin privind acordarea gradelor militare, chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, confirmarea în armă/serviciu și numirea în funcții a medicilor civili care îndeplinesc în totalitate condițiile pentru chemare/rechemare în activitate, conform competențelor în domeniul resurselor umane.

Art. 13

Medicii civili chemați în activitate în condițiile prezentului ordin, care nu au pregătire militară anterioară, parcurg un program de pregătire militară generală, în condiții stabilite prin dispoziție a șefului Statului Major al Apărării, respectiv prin dispoziție a directorului general al Direcției generale de informații a apărării, după caz.

(…)

Transformarea funcțiilor civile de medic din structurile rețelei sanitare a Ministerului Apărării Naționale în funcții militare (OMApN nr. M.88/2022) was last modified: iunie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter