Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depăşirea termenului legal

21 apr. 2023
Vizualizari: 528
  • NCPC: art. 181
  • NCPC: art. 185 alin. (1)
  • NCPC: art. 421 alin. (2)
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 488 alin. (1)
  • NCPC: art. 489 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (2)

Prin decizia civilă nr. 307/2021 din 12 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă, a fost constatat perimat recursul declarat de contestatorul A., împotriva deciziei nr. 2934 pronunțată la 28.10.2019 de Curtea de Apel Iași, în dosarul nr. x/2018. Împotriva acestei decizii a declarat recurs contestatorul A., cale de atac cu a cărei soluționare a fost învestită Înalta Curte de Casație și Justiție. În cuprinsul cererii de recurs, neîntemeiată în drept, contestatorul a susținut că a formulat prezenta cale de atac întrucât nu a avut avocat să îl reprezinte „la procesul pe care l-a pierdut”.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 947 din 4 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul în raport de excepția tardivității reținută prin raportul întocmit în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (2) C. proc. civ. și excepția nulității recursului,ambele invocate de instanță, din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

În ceea ce privește excepția tardivității, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, cererea de recurs fiind tardiv formulată, în raport cu dispozițiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ.

Astfel, potrivit dispozițiilor mai sus menționate, hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanța ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunțare.

Calculul termenelor procedurale este reglementat de art. 181 C. proc. civ., iar la alin. (1) pct. 2 al aceluiași articol, se prevede expres că, atunci când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul și nici ziua când acesta se împlinește.

În cauză, hotărârea care constată perimarea, respectiv decizia nr. 307/2021 din 12 mai 2021 a Curții de Apel Iași, secția civilă a fost pronunțată la data de 12 mai 2021, dată de la care curge termenul de 5 zile prevăzut de lege pentru exercitarea recursului.

Potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., referitor la calculul termenelor procedurale stabilite pe zile, în cauză, termenul de recurs s-a împlinit la data de 18 mai 2021.

Înalta Curte constată că cererea de recurs a fost depusă la Curtea de Apel Iași, la data de 02 iunie 2021, astfel cum rezultă din ștampila curții de apel, aflată la dosarul de recurs.

Având în vedere dispozițiile art. 421 alin. (2) din C. proc. civ., menționate anterior, referitoare la termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea, Înalta Curte reține că recursul declarat în cauză a fost formulat cu depășirea termenului legal.

Potrivit dispozițiilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ.:

„Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Cum articolul invocat prevede sancțiunea procedurală a nulității în cazul nerespectării termenelor prevăzute de lege, rezultă că, în cauză, este incidentă această sancțiune.

De altfel, Înalta Curte reține și împrejurarea că cererea de recurs este nulă, recurentul-contestator neformulând critici de nelegalitate împotriva deciziei atacate care să poată fi subsumate motivelor de recurs expres prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Potrivit art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor, sau, după caz, mențiunea că acestea vor fi depuse printr-un memoriu separat, iar alin. (3) al aceluiași articol sancționează cu nulitatea lipsa din cererea de recurs a motivelor de nelegalitate.

Totodată, conform dispozițiilor art. 489 alin. (1) C. proc. civ., recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepția cazului în care se invocă motive de casare de ordine publică, care pot fi ridicate din oficiu de către instanță, chiar după împlinirea termenului de motivare a recursului.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Aceeași sancțiune intervine și în cazul în care criticile formulate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 C. proc. civ., astfel cum rezultă din cele statuate de art. 489 alin. (2) din același act normativ.

A motiva recursul înseamnă, pe de o parte, arătarea cazului de nelegalitate prin indicarea unuia dintre motivele prevăzute limitativ de art. 488 C. proc. civ., iar, pe de altă parte, dezvoltarea acestuia, în sensul formulării unor critici concrete cu privire la judecata realizată de instanța care a pronunțat hotărârea recurată, din perspectiva motivului de nelegalitate invocat.

Așadar, pe lângă cerința încadrării criticilor formulate în motivele de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ., Înalta Curte reține că aceste critici trebuie să vizeze argumentele instanței care a pronunțat hotărârea atacată, în caz contrar, neputând fi exercitat controlul judiciar de către instanța de recurs.

În cauză, prin decizia civilă nr. 307/2021 din 12 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă a fost constatat perimat recursul declarat de contestatorul A., împotriva deciziei nr. 2934 pronunțată la 28.10.2019 de Curtea de Apel Iași, în dosarul nr. x/2018.

Se constată că prin recursul formulat nu sunt dezvoltate critici de nelegalitate cu privire la soluția pronunțată de curtea de apel.

Cum obiectul recursului îl constituie decizia civilă nr. 307/2021 din 12 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă, eventualele critici susceptibile de încadrare în dispozițiile art. 488 C. proc. civ. ar fi trebuit să dezvolte argumente prin care să se tindă a se demonstra, în concret, pentru care motive este nelegal raționamentul instanței în soluția pronunțată, de constatare a perimării recursului declarat de contestatorul A., împotriva deciziei nr. 2934 pronunțată la 28.10.2019 de Curtea de Apel Iași, în dosarul nr. x/2018.

În concluzie, întrucât aspectele invocate de recurent nu se încadrează în prevederile art. 488 din C. proc. civ. și nu se grefează pe conținutul deciziei atacate, Înalta Curte va aplica sancțiunea expres prevăzută de art. 489 alin. (2) din C. proc. civ., respectiv aceea a nulității recursului.

În raport de toate aceste considerente, Înalta Curte va anula recursul declarat de contestatorul A. împotriva deciziei civile nr. deciziei civile nr. 307/2021 din 12 mai 2021, pronunțată de Curtea de Apel Iași, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Termenul de declarare a recursului împotriva hotărârii prin care s-a constatat perimarea. Depășirea termenului legal was last modified: aprilie 21st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.