Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept civil și procesual civil)

11 mart. 2015
Vizualizari: 6220

Despre

  • Proiectul tematicii și bibliografiei pentru concursul de admitere la INM
  • Testul de verificare a cunoștințelor juridice, sesiunea august-septembrie 2015
  • Materiile drept civil și drept procesual civil

 

Pe site-ul INM a fost publicat proiectul ce privește tematica și bibliografia concursului de admitere la INM pentru materiile dreptului civil și procesual civil, sesiunea august-septembrie 2015. Îl redăm în continuare așa cum a fost publicat în data de 11 martie 2015.

 

DREPT CIVIL

Tematică

Conferința națională de insolvență

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului civil din 2009

I. PARTEA GENERALĂ

1. Aplicarea în timp a Codului civil din 2009

2. Actul juridic civil:

– noțiune și clasificare;

– condițiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a încheia actul, consimțământul, obiectul și cauza);

– condițiile de formă ale actului juridic civil;

– modalitățile actului juridic civil;

– efectele actului juridic civil: forța obligatorie și irevocabilitatea; relativitatea și opozabilitatea;

– nulitatea actului juridic civil (noțiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).

3. Prescripția extinctivă și decăderea:

– dispoziții generale: noțiune, efecte, delimitare;

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

– domeniul prescripției extinctive;

– termenele de prescripție extinctivă;

– cursul prescripției extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen);

– împlinirea prescripției extinctive;

– decăderea (noțiune, clasificarea termenelor de decădere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).

 

II. DREPTURILE REALE PRINCIPALE

1. Dreptul de proprietate publică: noțiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publică, încetarea dreptului de proprietate publică;

2. Dreptul de proprietate privată: noțiune, conținut juridic, caractere juridice, limitele exercitării dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privată;

3. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate privată;

4. Acțiunea în revendicare;

5. Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată;

6. Posesia (fără uzucapiune);

7. Accesiunea imobiliară artificială.

 

III. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAȚIILOR

1. Faptul juridic ca izvor de obligații:

– gestiunea de afaceri;

– plata nedatorată;

– îmbogățirea fără justă cauză.

2. Răspunderea civilă delictuală:

– cauze exoneratoare de răspundere;

– răspunderea pentru fapta proprie;

– răspunderea pentru fapta altuia (răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție, răspunderea comitenților pentru prepuși);

– răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale și de ruina edificiului;

– repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale.

3. Executarea obligațiilor:

– plata (dispoziții generale, subiectele plății, condițiile plății, dovada plății, imputația plății, punerea în întârziere a creditorului);

– executarea silită a obligațiilor (dispoziții generale, punerea în întârziere a debitorului, executarea silită în natură, executarea prin echivalent, rezoluțiunea, rezilierea și reducerea prestațiilor, cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale);

– mijloacele de protecție a drepturilor creditorilor (măsurile conservatorii, acțiunea oblică, acțiunea revocatorie).

4. Transmisiunea și transformarea obligațiilor:

– cesiunea de creanță;

– subrogația;

– preluarea datoriei;

– novația.

5. Stingerea obligațiilor:

– compensația;

– confuziunea;

– darea în plată;

– remiterea de datorie;

– imposibilitatea fortuită de executare.

 

IV. CONTRACTELE SPECIALE

1. Contractul de vânzare;

2. Donația;

3. Contractul de locațiune (fără reguli particulare în materia închirierii locuinței și în materia arendării);

4. Contractul de mandat (dispoziții generale, mandatul cu reprezentare, mandatul fără reprezentare – dispoziții generale);

5. Contractul de întreținere;

6. Tranzacția.

 

V. SUCCESIUNILE (MOȘTENIREA)

– noțiuni generale (nedemnitatea succesorală, principiile generale ale devoluțiunii legale a moștenirii, reprezentarea succesorală);

– moștenitorii legali (soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, ascendenții ordinari, colateralii ordinari).

 

VI. DESFACEREA CĂSĂTORIEI

– cazurile de divorț;

– efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale și patrimoniale dintre foștii soți, precum și cele dintre aceștia și copiii lor minori.

 

VII. FILIAȚIA

– dispoziții generale privind stabilirea filiației;

– prezumția de paternitate;

– recunoașterea copilului;

– acțiuni privind filiația.

 

VIII. OBLIGAȚIA LEGALĂ DE ÎNTREȚINERE

– dispoziții generale privind obligația de întreținere;

– persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează;

– condițiile obligației legale de întreținere;

– stabilirea și executarea obligației legale de întreținere.

 

IX. AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ

– dispoziții generale privind autoritatea părintească;

– drepturile și îndatoririle părintești;

– exercitarea autorității părintești;

– decăderea din exercițiul drepturilor părintești.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic, cu modificările și completările ulterioare;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul civil, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

DREPT PROCESUAL CIVIL

Tematică

Notă: Materiile vor fi abordate conform Codului de procedură civilă din 2010.

1. Principiile fundamentale ale procesului civil

2. Aplicarea în timp a legii procesual-civile

3. Acțiunea civilă

4. Participanții la procesul civil:

– instanța de judecată (alcătuirea instanței, incidente procedurale referitoare la compunerea și constituirea instanței);

– părțile (coparticiparea procesuală, drepturile și îndatoririle procesuale ale părților, abuzul de drept procedural, participarea terților la judecată, reprezentarea părților în procesul civil);

– formele participării procurorului în procesul civil.

5. Competența:

– competența materială a instanțelor judecătorești;

– competența teritorială;

– dispoziții speciale (prorogarea de competență, întinderea competenței asupra apărărilor și excepțiilor, regimul cererilor în constatare, competența facultativă);

– incidente procedurale privitoare la competența instanței (necompetența și conflictele de competență, litispendența și conexitatea; strămutarea și delegarea instanței).

6. Dispoziții generale de procedură:

– actele de procedură (noțiune și clasificare, condiții generale pentru îndeplinirea actelor de procedură, citarea și comunicarea actelor de procedură, nulitatea actelor de procedură);

– termenele procedurale (noțiune și clasificare, durată, decăderea și repunerea în termen).

7. Judecata în primă instanță

– etapa scrisă (procedura prealabilă, cererea de chemare în judecată, verificarea cereii și regularizarea acesteia, fixarea termenului de judecată, măsuri pentru pregătirea judecății, modificarea cererii, întâmpinarea, cererea reconvențională);

– dispoziții generale privind judecata;

– cercetarea procesului (dispoziții comune, excepțiile procesuale, probele);

– dezbaterea în fond a procesului;

– suspendarea judecății, perimarea și actele procesuale de dispoziție ale părților;

– deliberarea și pronunțarea;

– hotărârea judecătorească (clasificarea hotărârilor judecătorești, conținutul hotărârii, redactarea, semnarea și comunicarea hotărârii, cheltuielile de judecată, efectele hotărârilor judecătorești, executarea provizorie, îndreptarea, lămurirea și completarea hotărârilor).

8. Căile extraordinare de atac

– contestația în anulare;

– revizuirea.

9. Executarea silită

– contestația la executare.

10. Procedurile speciale

– procedura necontencioasă judiciară;

– ordonanța președințială;

– măsurile asigurătorii;

– procedura divorțului;

– procedura partajului judiciar.

 

BIBLIOGRAFIE

În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor putea consulta lucrări de specialitate sau orice altă documentație ce va fi adusă la zi în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

LEGISLAȚIE ȘI JURISPRUDENȚĂ RELEVANTE

– Constituția României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767/2003;

– Legea nr. 134/2010 – Lege privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;

– Deciziile ÎCCJ de admitere pronunțate în soluționarea recursurilor în interesul legii și pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, cu referire la dispozițiile din Codul de procedură civilă, publicate în Monitorul Oficial până la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

 

Consultați proiectul publicat pe site-ul INM.

 

👍Citește și: Concursul de admitere la INM și în magistratură: MINUTA întâlnirii dintre reprezentanții facultăților de drept și reprezentanții INM

Tematica și bibliografia pentru concursul de admitere la INM 2015 – Proiect (Drept civil și procesual civil) was last modified: iulie 1st, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.