Cuvinte-cheie "Uzucapiune"

 • Cerere prin care reclamanta a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de teren și dezmembrarea parcelei de teren menţionate şi formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte

 • Acţiune în constatare având ca obiect dobândirea dreptului de superficie prin uzucapiunea de 10 ani. Recurs respins ca fiind nefondat

 • Acţiune în constatarea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de lungă durată. Anularea recursului

 • Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Hotărâre a Consiliului local de aprobare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale adoptată ulterior împlinirii termenului prescripției achizitive. Excepție de nelegalitate a prevederilor hotărârii de guvern privind atestarea domeniului public al unității administrative-teritoriale

 • Critici privind administrarea unor probe, respingerea pretenţiilor în temeiul unor excepţii procesuale şi neanalizarea îndeplinirii unor condiţii ce decurg din dispoziţiile legale invocate de reclamantă ca temei juridic

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dobândirea în coproprietate, prin uzucapiunea de lungă durată, a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de teren. Partajarea folosinţei. Posesii distincte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în constatarea succesiunii vacante şi a componenţei masei succesorale, în lipsa certificatului de vacanţă succesorală eliberat ca urmare a parcurgerii procedurii notariale. Uzucapiune

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune de lungă durată. Joncţiunea posesiilor. Efectul declarativ al actului de partaj voluntar. Certificat de moştenitor. Respingerea cererii de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate. Interes

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Uzucapiune. Detenţie precară. Drept de folosinţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice