Cuvinte-cheie "revendicare"

 • Solicitarea suspendării judecăţii într-o cauză având ca obiect revendicare imobiliară. Respingerea recursului ca fiind inadmisibil

 • Determinarea calității procesuale pasive în cererea de uzucapiune. Critici privind modul de identificare a terenurilor revendicate şi obţinute prin hotărâre judecătorească

 • Modul de soluţionare a excepţiei având ca obiect lipsa calităţii procesuale active în ceea ce priveşte cererea principală (revendicare şi despăgubiri)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil acordat în compensare prin hotărâre judecătorească. Atribuirea terenului de către unitatea deținătoare unei alte persoane. Imposibilitatea executării obligaţiei. Contravaloarea bunului înstrăinat. Determinarea cuantumului despăgubirii în raport cu momentul restituirii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Teren inclus în zona supusă servituţii aeronautice. Imposibilitatea restituirii în natură. Privare de proprietate. Restituirea prin echivalent bănesc

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune în revendicare. Rectificare de carte funciară. Drept de administrare. Amenajare piscicolă. Construcţie hidrotehnică. Domeniul public al statului. Situaţie de fapt

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil. Vânzări succesive. Pierderea bunului în urma admiterii acţiunii în revendicare. Răspunderea pentru evicţiune. Condiţia anteriorității cauzei evicţiunii

 • Plata preţului de piaţă al unui imobil a cărui proprietate – dobândită în baza Legii nr. 112/1995 – a fost pierdută în concursul cu fostul proprietar, în urma admiterii acţiunii în revendicarea acestuia

 • Contract de vânzare-cumpărare încheiat cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 112/1995. Redobândirea imobilului de către fostul proprietar în urma admiterii acţiunii în revendicare. Dreptul cumpărătorului evins la restituirea valorii de circulaţie a bunului pierdut

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Imobil preluat abuziv de stat. Hotărâre judecătorească de restituire în natură pronunţată anterior intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001 în contradictoriu cu C.G.M.B. Înstrăinarea bunului către un terţ. Nesoluţionarea notificării formulate în temeiul legii speciale. Acţiune în revendicare. Criterii de analiză a titlurilor de proprietate înfăţişate. Existenţa unui „bun actual” în patrimoniul părţii reclamante

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice