Cuvinte-cheie "Recurs"

 • Termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează. Recurs respins ca tardiv formulat

 • Susțineri privind încadrarea greşită a faptelor imputate pârâţilor. Promovarea unei executări silite faţă de o persoană care nu are calitatea de debitor. Anularea recursului declarat

 • Motiv de recurs privind lipsa semnăturilor de pe hotărârea comunicată. Nulitatea recursului declarat

 • Sancţiunea nulităţii recursului în cazul în care motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de lege

 • Folosirea altor mijloace procedurale în scopul de a se obţine reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti. Recurs respins ca inadmisibil

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Suspendarea judecăţii apelului în temeiul art. 30 alin. (1) din Regulamentul UE nr. 1215/2012. Stabilirea unor obligații în sarcina reclamantului pentru repunerea cauzei pe rol. Nelegala constatare a perimării căii de atac

 • Motiv de revizuire care reglementează un caz de reformare a hotărârii definitive. Cerere de revizuire respinsă ca nefondată

 • Critici referitoare la valorificarea greşită de către instanţă a raportului de expertiză în stabilirea remuneraţiilor cuvenite artiştilor interpreţi şi executanţi pentru tipurile de utilizare şi pentru perioada de timp pretinse prin cererea de chemare în judecată. Recurs respins ca nefondat

 • Susținerea nelegalității deciziei recurate. Lipsa probării vătămării procesuale produse. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti constând în bonusuri neacordate și plata cheltuielilor de judecată. Respingerea recursului ca inadmisibil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice