Cuvinte-cheie "Contract de vanzare-cumparare"

 • Infracţiunea de fals intelectual. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei

 • Greşita înţelegere a obiectului mai amplu al acţiunii în revendicare, în comparaţie cu constatarea uzucapiunii, deja judecate între părţi. Acțiune în vederea realizării efective a dreptului prin obligarea intimatei de a lăsa bunul în posesia recurenților

 • Critici în ceea ce priveşte soluţia asupra cererii de constatare a caracterului simulat al contractului. Trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Răspunderea vânzătorului pentru evicţiune. Drepturile de creanţă care decurg din contractul de vânzare-cumpărare

 • Formularea aceleiaşi cereri de revizuire de două ori. Depăşirea termenului legal de o lună de la descoperirea înscrisului nou

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune prin care se tinde la constatarea inexistenţei transferului acţiunilor ce formează obiectul unui contract de vânzare-cumpărare, pentru inexistenţa aprobării acestui transfer de către consiliul de administraţie, conform actului constitutiv. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile. Interesul de a acţiona

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Efectele determinate de cererea de renunțare la judecata acţiunii, formulată în apel, de către pârâtul care a dobândit calitatea de reclamant ca urmare a transmiterii calităţii procesuale. Titularul dreptului de a recupera cheltuielile de judecată efectuate în fața primei instanțe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acţiune având ca obiect obligația de a face. Lipsa caracterului intuitu personae a obligaţiei. Consecinţe în privinţa posibilității executării obligației în natură

 • Critici privind interpretarea greşită a actului juridic dedus judecăţii prin schimbarea naturii ori înţelesului lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia. Recurs nefondat

 • Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate pentru a pretinde lipsa de folosinţă a unui imobil

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice