Cuvinte-cheie "Competenta teritoriala"

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la plata contravalorii a 16 tichete de masă încasate necuvenit, contravaloarea autorizaţiei de călătorie, contravaloarea a 18 zile de concediu de odihnă efectuate necuvenit și a echipamentelor de protecţie. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitare privind plata drepturilor băneşti reprezentând contravaloare hrana, diurna de misiune și diferenţa de sondă/salariu cumulată cu diferenţa de indemnizaţie pentru întreţinerea soţiei în străinătate

 • Plângere formulată împotriva soluţiei de clasare dispusă de procuror. Stabilirea instanței competente să soluționeze plângerea

 • Solicitare privind obligarea pârâtului la repararea prejudiciului moral cauzat prin fapta sa ilicită. Cuvinte de natură să aducă atingere demnităţii şi onoarei

 • Cerere privind eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea constatării rezilierii contractului de mediere. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei. Admiterea recursurilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

 • Judecător care are calitatea de reclamant într-o cerere de competenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia. Sesizarea uneia dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea

 • Solicitare privind obligarea pârâtei angajator la calcularea şi acordarea soldei de funcţie prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Solicitare privind obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând contravaloarea serviciilor prestate în calitate de angajat conducător auto, cu contract individual de muncă și comunicarea fişei cu calculul detaliat al salariului şi al reţinerilor pentru impozit şi asigurări

 • Acţiune în răspundere civilă delictuală. Solicitare privind acordarea de daune ca urmare a prejudiciului pe care pârâtul pretinde că l-a suferit

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice