Cuvinte-cheie "cerere de chemare in judecata"

 • Recursuri declarate cu încălcarea termenului imperativ de decădere prevăzut de lege. Anularea recursurilor declarate în cauzele reunite

 • Solicitare privind recunoaşterea dreptului reclamantului de a continua activitatea, la expirarea mandatului de preşedinte de judecătorie, pe o funcţie de execuţie la curtea de apel şi obligarea pârâţilor la emiterea unui act administrativ în acest sens

 • Solicitare în vederea obligării pârâtei la calculul şi plata în favoarea reclamanţilor a despăgubirilor băneşti stabilite ca diferenţă între nivelul de salarizare compus din salarii de bază cuvenite şi nivelul sporurilor specifice activităţii calculate la noile salarii de bază astfel rezultate şi drepturile salariate plătite efectiv de pârâtă

 • Cerere de chemare în judecată privind constatarea refuzului nejustificat de a emite aviz favorabil corelativ cu obligarea pârâţilor la emiterea avizului favorabil cu privire la imobilele menționate și obligarea pârâţilor la repararea prejudiciului cauzat prin refuzul nejustificat de a emite actele administrative

 • Determinarea competenţei materiale şi teritoriale de soluţionare a cauzei în raport de obiectul acţiunii. Litigiu privind executarea unei obligaţii contractuale sau îndeplinirea unei obligaţii legale

 • Situaţia necompetenţei de ordine privată. Imposibilitatea cererii privind declinarea competenţei de partea care a făcut cererea la o instanţă necompetentă

 • Respingerea cererii de chemare în judecată ca vădit neîntemeiată şi aplicarea amenzii judiciare pentru introducerea cu rea-credinţă a unei cereri vădit neîntemeiate. Constatarea perimării recursului declarat

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâtei la plata drepturilor băneşti reprezentând spor de noapte, spor de muncă suplimentară, spor de muncă pe timpul sărbătorilor legale și zilele de concediu cuvenite pentru munca prestată

 • Perimarea de drept. Cerere rămasă în nelucrare din motive neimputabile părţii timp de 6 luni

 • Solicitare privind anularea tuturor actelor de executare silită emise în dosarul execuţional, suspendarea executării silite şi întoarcerea executării silite. Determinarea competenţei teritoriale de soluţionare a cauzei de către o altă instanţă

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice