Suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite începute împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA până la soluţionarea cererii de deschidere a procedurii falimentului – Încheierea Tribunalului Sibiu

10 ian. 2017
2 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 52 voturi, medie: 3,50 din 5 (2 votes, average: 3,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3110

Tribunalul Sibiu a admis cererea formulată de către debitoarea CARPATICA ASIG SA, reprezentată de SCA ZĂBRĂUȚANU, POPESCU & ASOCIAȚII, și a hotărât „suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite  începute împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA până soluționarea cererii de deschidere a procedurii falimentului înregistrată sub dosarul nr. 3978/85/2016 al Tribunalului Sibiu. Fără cale de atac. Pronunțată în Camera de Consiliu, azi: 09 Ianuarie 2017”.

Vă redăm conținutul încheierii Tribunalului Sibiu:

TRIBUNALUL SIBIU SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

ÎNCHEIEREA Nr. 3/2017 Ședința din camera de consiliu din data de 09 Ianuarie 2017 Completul compus din:

PREȘEDINTE Raluca Anamaria Savu, Grefier Bogdan Ionuț Purcea

Pe rol judecarea cauzei Faliment privind pe creditor AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ și pe debitor SC. CARPATICA ASIG S.A., J32/1053/1996, CUI 8990884, având ca obiect procedura insolvenței – societăți pe acțiuni

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

La apelul nominal făcut în ședința din camera de consiliu nu au răspuns părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței următoarele:

  • S-a depus, prin Serviciul Registratură, la data de 03.01.2017, de către DM INSOLV CONSULT IPURL ofertă de servicii;
  • S-au depus, prin Serviciul registratură la data de 05.01.2017, la dosarul cauzei dovada achitării cauțiunii de către debitoarea SC CARPATICA ASIG SA, respectiv recipisa nr. 991315/1 emisă de CEC Bank Sucursala Sibiu și note scrise;
  • S-a depus, prin Serviciul Registratură,la data de 05.01.2017, de către CITR FILIALA CLUJ SPRL ofertă de servicii, după care,

INSTANȚA

Constată că prin cererea depusă la dosar nr. 3978/85/2016 debitoarea CARPATICA ASIG S.A. a formulat cerere de suspendare provizorie a oricărei proceduri de executare silita individuală declanșate împotriva sa , până la pronunțarea hotărârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolvenței, formulata de Autoritatea de Supraveghere Financiară și înregistrată la Tribunalul Sibiu în același dosar.

În fapt, debitoarea a arătat că prin decizia nr. 1498 din 27.07.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și retragerea autorizației de funcționare a societății Carpatica Asig S.A.

În data de 13.09.2016, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus luarea măsurii preventive a interdicției inițierii procedurilor de dizolvare și lichidare față de inculpata S.C. Carpatica Asig. S.A. Măsura preventiva a interdicției inițierii procedurilor de dizolvare și lichidare a fost luată, pe o durata de 30 de zile, începând cu data de 13.09.2016 până la data de 12.10.2016, inclusiv, fiind ulterior menținută până la data 21.11.2016, când Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penala a revocat măsura preventiva, revocarea măsurii devenind definitiva în data de 05.12.2016.

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. l lit. c., din Legea 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, debitoarea apreciază că Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuia să înregistreze de îndată la tribunal cererea de deschidere a procedurii falimentului debitoarei CARPATICA ASIG SA .

În motivarea cererii se mai arată că numărul cererilor de executare silita declanșate împotriva sa a crescut semnificativ, creditorii urmărind să își satisfacă cu prioritate creanțele anterior declanșării procedurii insolvenței, astfel încât sa nu fie afectați de procedura concursuală prevăzută de Legea 85/2014.

În acest sens, arătă că în perioada 02.08.2016 – 09.12.2016 au fost instituite împotriva S.C. CARPATICA ASIG S.A. un număr de 383 de popriri (în cadrul procedurilor de executare silita pornite). Din totalul executărilor silite inițiate în această perioada, numai în primele 9 zile ale lunii decembrie 2016 au fost instituite un număr de 40 de popriri, iar totalul plăților efectuate către creditorii în asigurări în perioada mai sus indicata este de 31.119.309 lei .

Debitoarea a mai arătat, cu titlu de exemplu, adresa de înființare poprire nr. 2291/2016 din 21.12.2016 emisa BEJ Silimon Valentin, în data de 21.12.2016, în dosarul de executare nr. 2291/2016, dosar Judecătoria Iași nr. 41463/245/2016, prin care la cererea creditorului GALL TUDOR CRISTIAN, s-a instituit poprire pentru suma de 4.748.796,54 lei.

Se mai învederează că față de situația de fapt detaliata mai sus, în perioada 02.08.2016 – 09.12.2016 debitoarea a suferit o scădere accelerata a activelor lichide ale societății ca urmare a creșterii numărului executărilor silite încuviințate. Astfel, dacă la data de 02.08.2016 societatea avea disponibilități bănești totale (conturi curente, titluri de stat și depozite bancare”) de 186.389.286 lei la data de 09.12.2016 aceste disponibilități s-au diminuat cu 32.608.482 lei.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014 coroborate cu prevederile art. 242 din Legea 85/2014 și cu prevederile legale menționate în cuprinsul prezentei cereri de chemare în judecată.

În susținerea cererii s-a solicitat proba cu înscrisuri.

Din actele și lucrările dosarului, asupra cererii de suspendare provizorie, judecătorul sindic-reține următoarele:

Prin Decizia nr. 1498 din 27.07.2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus închiderea procedurii de redresare financiară pe bază de plan de redresare, stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și retragerea autorizației de funcționare a societății Carpatica Asig S.A.

Prin cererea înregistrată la data de 27 Decembrie 2016 sub dosar nr. 3978/85/2016 pe rolul Tribunalului Sibiu, Autoritatea de Supraveghere Financiară a formulat cerere de deschidere a procedurii falimentului împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA, în temeiul art. 249 alin.(1) din Legea nr. 85/2014.

În conformitate cu dispozițiile art. 245 (1) din Legea 85/2014: procedura falimentului societății de asigurare/reasigurare se deschide pe baza unei cereri introduse fie de Autoritatea de Supraveghere Financiară, fie de societatea de asigurare/reasigurare debitoare sau de creditorii acesteia, după caz..

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 250 (1) din Legea nr.85/2014: în urma înregistrării cererii, potrivit art. 246 – 249, se vor cita societatea de asigurare/reasigurare debitoare și, după caz, creditorul care a formulat cererea sau Autoritatea de Supraveghere Financiară. Totodată, va fi notificat și Fondul de garantare. (2) Contestația societății de asigurare/reasigurare împotriva cererii prevăzute la art. 247 sau 249 poate fi introdusă în cel mult 5 zile de la data primirii notificării cu privire la înregistrarea unei astfel de solicitări.

La data de 28 Decembrie 2016 cererea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost comunicată debitoarei CARPATICA ASIG SA, iar la data de 29 Decembrie 2016 debitoarea a formulat prezenta cerere de suspendare provizorie .

Ca atare, față de dispozițiile legale mai sus evocate, judecătorul-sindic constată că, până la formularea prezentei cereri de suspendare provizorii, debitoarea nu a introdus cerere de deschidere a procedurii falimentului, nu a formulat contestație împotriva cererii de deschidere a acestei proceduri( fiind încă în termen pentru a formula contestație la data depunerii cererii de suspendare provizorie), nici nu a achiesat la cererea formulată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Față de această împrejurare, judecătorul-sindic apreciază ca în speță debitoarea nu se poate prevala de dispozițiile art. 66, acestea referindu-se strict la cererea debitorului:(1) Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență. (…) ;11) După depunerea cererii de deschidere a procedurii, în cazuri urgente, care ar pune în pericol activele debitorului, judecătorul-sindic poate dispune de urgență, în camera de consiliu și fără citarea părților, suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită a bunurilor debitorului până la pronunțarea hotărârii cu privire la respectiva cerere.

În conformitate cu dispozițiile art. 342 (1) din Legea nr. 85/2014 dispozițiile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu cele ale Codului de procedură civilă și ale Codului civil.

Potrivit dispozițiilor art. 75 (1) din Legea nr. 85/2014, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitorului.

Din coroborarea acestor dispoziții legale, judecătorul-sindic apreciază că în speță devin incidente dispozițiile art. 719 NCPC : până la soluționarea contestației la executare sau a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părții interesate și numai pentru motive temeinice, instanța competentă poate suspenda executarea, iar potrivit alin.(2) pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauțiune, calculată la valoarea obiectului contestației .

Cu privire la motivele temeinice invocate de debitoare , judecătorul-sindic constată următoarele:

Din analiza actelor depuse la filele 223-226 , se reține faptul că până la data de 22.12.2016 la Judecătoria Sibiu s-au înființat un nr. de 74 de popriri, iar la Judecătoria Iași s-a dispus la data de 21.12.2016 înființarea unei popriri în cuantum de 4.748.796, 54 lei asupra tuturor sumelor de bani, titlurilor de valoare și altor bunuri mobile ale debitoarei CARPATICA ASIG SA.

Față de această stare de fapt, judecătorul-sindic apreciază că de la emiterea Deciziei nr. 1498 din 27.07.2016 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial nr. 586/02.08.2016, debitoarea a suferit evident o scădere accelerata a activelor lichide ale societății ca urmare a creșterii numărului executărilor silite încuviințate, prin aceea că dacă la data de 02.08.2016 societatea avea disponibilități bănești totale (conturi curente, titluri de stat și depozite bancare”) de 186.389.286 lei la data de 09.12.2016 aceste disponibilități s-au diminuat cu 32.608.482 lei, iar continuarea executărilor silite până la soluționarea cererii de deschidere a procedurii falimentului pune în pericol activele debitoarei CARPATICA ASIG SA și ar afecta categoric procedura concursuală prevăzută de Legea nr. 85/2014, existând riscul iminent al diminuării masei credale.

În consecință, în considerarea celor de mai sus expuse, având în vedere faptul că debitoarea a plătit cauțiunea în conformitate cu dispozițiile art. 719 alin.(2) NCPC la valoare executării silite în curs: suma de 4.748.796, 54 lei, judecătorul-sindic constată cererea de față întemeiată, urmând să o admită.

În temeiul art. 342 (1) din Legea nr. 85/2014 coroborat cu dispozițiile art. 719 alin.(1) și (7)NCPC, judecătorul-sindic urmează a dispune suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite începute împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA până soluționarea cererii de deschidere a procedurii falimentului înregistrată sub dosarul nr. 3978/85/2016 al Tribunalului Sibiu.

Pentru aceste motive, în numele legii

DISPUNE

Admite cererea de suspendare provizorie formulată de debitoarea CARAPATICA ASIG SA, cu sediul în Sibiu, strada Nicolae Olahus, nr.5, turnul A, etajele3-6 și cu sediul procesual ales la SCA ZABRAUTANU, POPESCU&ASOCIAȚII, cu sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii, nr.16, et.8, et. 8, Camera 807 și, în consecință:

Dispune suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite începute împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA până soluționarea cererii de deschidere a procedurii falimentului înregistrată sub dosarul nr. 3978/85/2016 al Tribunalului Sibiu.

Fără cale de atac.

Pronunțată în Camera de Consiliu, azi: 09 Ianuarie 2017.

Judecător sindic,
Raluca Anamaria Savu

Grefier,
Bogdan Ionuț Purcea

Suspendarea provizorie a tuturor executărilor silite începute împotriva debitoarei CARPATICA ASIG SA până la soluționarea cererii de deschidere a procedurii falimentului – Încheierea Tribunalului Sibiu was last modified: ianuarie 10th, 2017 by Augustin Zăbrăuțanu

Vă recomandăm:

Abonează-te la newsletter