Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (II) (H.G. nr. 503/2016)

1 aug. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 909

Actul modificat Actul modificatorSumar
Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006
(M. Of. nr. 680 din 8 august 2006; cu modif. ult.)
H.G. nr. 503/2016
(M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016)
modifică: art. 18 pct. 3, 8, 12, 15, 17 și 22; art. 19; art. 20; art. 22; art. 23; art. 25; art. 28 lit. d); art. 29 alin. (3) lit. e)
introduce: art. 18 pct. 40^1 – 40^3
abrogă: art. 18 pct. 16, 26, 27, 28, 36 și 40; art. 24 pct. 8; art. 32 alin. (3)

În M. Of. nr. 557 din 22 iulie 2016, a fost publicată Hotărârea nr. 503/2016 pentru modificarea și completarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 (Statut).

În continuare, vom prezenta a doua parte a respectivelor modificări.

 

Art. 18 pct. 3, 8, 12, 15, 17 și 22 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 pct. 3, 8, 12, 15, 17 și 22 prevedeau faptul că atribuțiile principale ale președintelui CNAS sunt următoarele:

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

3. organizează și dirijează activitatea CNAS;
8. conduce și coordonează realizarea parteneriatului pentru proiectarea, construirea și operarea sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România;
12. numește în funcție, prin ordin, președinții – directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, pe bază de concurs sau cu delegație, îi sancționează și îi eliberează din funcție în condițiile prevăzute în contractul de management, potrivit legii;
15. numește membrii din partea CNAS în Consiliul de conducere al Comisiei centrale de arbitraj;
17. aprobă prin ordin activitățile pentru care pe lângă CNAS funcționează comisii de experți;
22. aprobă nivelul de salarizare pentru funcția specifică de președinte – director general al casei de asigurări, manager al sistemului la nivel local, între limitele stabilite cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 pct. 3, 8, 12, 15, 17 și 22 stabilesc următoarele:

3. organizează, coordonează și conduce activitatea CNAS;
(…)
8. conduce și coordonează organizarea și administrarea Platformei informatice din asigurările de sănătate;
(…)
12. numește în funcție, prin ordin, președinții-directori generali ai caselor de asigurări, manageri ai sistemului la nivel local, pe bază de concurs sau cu delegare, îi sancționează și îi eliberează din funcție, în condițiile legii;
(…)
15. numește arbitrii și arbitrii supleanți din partea CNAS în Comisia centrală de arbitraj, precum și asistenții arbitrali și membrii secretariatului tehnic;
(…)
17. aprobă prin ordin activitățile pentru care pe lângă CNAS funcționează comisii de experți, precum și pentru alte activități specifice;
(…)
22. aprobă salariul de bază al președinților-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate pe baza indicatorilor de performanță generali și specifici și a punctajului obținut în urma evaluării acestora, stabilit în condițiile legii;”.

 

Art. 18 pct. 16, 26, 27, 28, 36 și 40 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 pct. 16, 26, 27, 28, 36 și 40 stabileau faptul că atribuțiile principale ale președintelui CNAS sunt următoarele:

16. aprobă prin ordin criteriile privind înființarea de oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului București;
26. aprobă normele metodologice pentru constituirea și utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS și al caselor de asigurări, în condițiile legii;
27. aprobă acordarea de premii și de stimulente pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul CNAS, care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase, în condițiile legii;
28. organizează și urmărește colectarea sumelor cuvenite Fondului, pentru care are această competență legală, potrivit procedurilor instituite de normele legale în vigoare;
36. aprobă Normele privind desfășurarea activității de executare silită a creanțelor datorate Fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de ANAF;
40. aprobă modelul contractului de asigurare socială de sănătate încheiat de persoanele care au obligația să se asigure, în condițiile legii, după avizarea acestuia de către Consiliul de administrație al CNAS.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 18 pct. 16, 26, 27, 28, 36 și 40 – Abrogate.

 

Art. 18 pct. 40^1 – 40^3 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Noua reglementare

La art. 18, după pct. 40 se introduc trei noi puncte, pct. 40^1 – 40^3.

Potrivit noii reglementări, art. 18 pct. 40^1 – 40^3 stabilesc următoarele:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

40^1. solicită avizul Ministerului Sănătății înaintea depunerii proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a proiectului de rectificare bugetară la Ministerul Finanțelor Publice;

40^2. prezintă Ministerului Sănătății, trimestrial și anual, precum și în cadrul unor analize funcționale, activitățile realizate de CNAS cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale furnizate asiguraților, inclusiv cele din cadrul programelor naționale de sănătate, contractarea, decontarea și finanțarea acestora în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și execuția bugetului;

40^3. aprobă proiectul și planul anual al achizițiilor publice al CNAS”.

 

Art. 19 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că pe perioada absenței sale, președintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe unul dintre cei 2 vicepreședinți pentru a prelua atribuțiile președintelui în cadrul Consiliului de administrație al CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 stabilește următoarele:

Pe perioada absenței sale, președintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe vicepreședintele CNAS pentru a prelua atribuțiile președintelui în cadrul Consiliului de administrație al CNAS”.

 

Art. 20 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 stabilea faptul că Președintele CNAS poate delega prin ordin și alte atribuții, inclusiv de reprezentare, vicepreședinților, directorului general, membrilor consiliului de administrație sau oricărei alte persoane din cadrul CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 dispune următoarele:

Președintele CNAS poate delega prin ordin și alte atribuții, inclusiv de reprezentare, vicepreședintelui, directorului general, membrilor consiliului de administrație sau oricărei altei persoane din cadrul CNAS”.

 

Art. 22 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 stabilea faptul că conducerea operativă a CNAS este asigurată de un comitet director alcătuit din președinte, vicepreședinți, director general și directorii generali adjuncți. Atribuțiile Comitetului director al CNAS se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 dispune următoarele:

Conducerea operativă a CNAS este asigurată de un comitet director alcătuit din președinte, vicepreședinte, director general și directorii generali adjuncți. Atribuțiile Comitetului director al CNAS se aprobă prin ordin al președintelui CNAS, cu avizul consiliului de administrație”.

 

Art. 23 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 dispunea faptul că  vicepreședinții Consiliului de administrație al CNAS sunt aleși de consiliul de administrație prin vot secret, unul din partea confederațiilor patronale reprezentative la nivel național și celălalt din partea confederațiilor sindicale reprezentative la nivel național, stabilite potrivit legii. Vicepreședinții consiliului de administrație sunt și vicepreședinții CNAS.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 stabilește următoarele:

Vicepreședintele Consiliului de administrație al CNAS este ales de consiliul de administrație prin vot secret. Vicepreședintele consiliului de administrație este și vicepreședintele CNAS”.

 

Art. 24 pct. 8 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 pct. 8 prevedea faptul că vicepreședinții CNAS au următoarele atribuții:

8. participă la dezbateri cu partenerii sociali asupra contractului-cadru și normelor metodologice aferente.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 pct. 8 – Abrogat.

 

Art. 25 din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 stabilea faptul că mandatele vicepreședinților încetează la expirarea acestora, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia, ori prin revocarea ca membru al consiliului de administrație de către cei care i-au desemnat, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 dispune următoarele:

Mandatul vicepreședintelui încetează la expirarea acestuia, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administrație, cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor acestuia, precum și în celelalte situații prevăzute de legislația muncii”.

 

Art. 28 lit. d) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 lit. d) stabilea faptul că consiliile de administrație ale caselor de asigurări au următoarele atribuții generale:

d) avizează politica de contractare de servicii medicale propusă de președintele – director general, cu respectarea contractului-cadru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 lit. d) prevede următoarele: consiliile de administrație ale caselor de asigurări au următoarele atribuții generale:

d) avizează politica de contractare propusă de președintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;”.

 

Art. 29 alin. (3) lit. e) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 alin. (3) lit. e) stabilea faptul că atribuțiile principale ale președintelui – director general, manager al sistemului la nivel local, sunt:

e) stabilește modalitatea de contractare de servicii medicale, cu respectarea contractului-cadru.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29 alin. (3) lit. e) prevede următoarele:

e) stabilește modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;”.

 

Art. 32 alin. (3) din Statut (modificat prin H.G. nr. 503/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (3) prevedea faptul că personalului CNAS și al caselor de asigurări îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinație, în cotă de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului prin executare silită desfășurată de casele de asigurări și 2,5% din sumele încasate la bugetul Fondului prin executare silită desfășurată de ANAF.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (3) Abrogat.

 
👍Vezi și: Statutul CNAS, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (III) (Hotărâre nr. 503/2016)
 

Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin H.G. nr. 972/2006 – modificări (II) (H.G. nr. 503/2016) was last modified: august 1st, 2016 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter