Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România

20 oct. 2015
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3437

Despre

  • M. Of. nr. 771 din 15 octombrie 2015
  • Statutul Academiei de Ştiinţe Juridice din România

Art. 13 are următorul conținut:

„(1) Consiliul științific asigură conducerea AȘJR între sesiunile adunării generale.

(2) Consiliul științific este alcătuit din membrii prezidiului, președinții secțiilor de specialitate și președinții filialelor.

(3) Consiliul științific se întrunește semestrial și ori de câte ori este necesar și se convoacă de președinte, de prezidiul AȘJR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul științific are următoarele atribuții principale:

a) duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a AȘJR;

Conferința națională de insolvență

b) adoptă hotărâri referitoare la realizarea și orientarea activității științifice;

c) stabilește, la propunerea președintelui, atribuțiile și răspunderile vicepreședinților și secretarului general;

d) adoptă hotărâri privind obiectivele de cercetare;

e) stabilește relații științifice cu instituții academice cu profil juridic;

f) hotărăște convocarea adunării generale;

g) examinează și avizează propunerile secțiilor și ale filialelor privind alegerea de noi membri titulari, membri corespondenți și membri de onoare;

h) prezintă adunării generale darea de seamă asupra activității AȘJR, precum și programele de activitate;

i) întocmește și supune aprobării adunării generale bugetul de venituri și cheltuieli al AȘJR;

j) validează rezultatele alegerilor conducerilor secțiilor de specialitate și ale filialelor”.

Art. 14 prevede următoarele:

„(1) Prezidiul asigură conducerea operativă a AȘJR și este constituit din președinte, 5 vicepreședinți și secretarul general, aleși de adunarea generală.

(2) Prezidiul se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar și se convoacă de președinte sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(3) Prezidiul stabilește măsuri și ia decizii pentru îndeplinirea hotărârilor prezidiului și pentru soluționarea problemelor curente. El răspunde în fața consiliului științific pentru întreaga sa activitate.

(4) Hotărârile prezidiului se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă”.

Art. 15 are următorul conținut:

„(1) Președintele AȘJR este președintele consiliului științific și al prezidiului și conduce lucrările adunării generale și ale structurilor AȘJR la care participă.

(2) Președintele reprezintă AȘJR în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice.

(3) Președintele are următoarele atribuții principale:

a) asigură legătura cu instituțiile cu care colaborează potrivit prevederilor prezentului statut, cu alte instituții cu profil științific, cu organizații similare de peste hotare;

b) este ordonator de credite în condițiile legii.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele emite decizii.

(5) În cazul în care președintele AȘJR nu își poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, atribuțiile sale vor fi preluate de un vicepreședinte, desemnat, după caz, de președinte sau de prezidiu.

(6) Președintele poate îndeplini această funcție pentru cel mult două mandate complete”.

Art. 16 la primul alineat prevede faptul că în cadrul AȘJR funcționează un consiliu de onoare, structură consultativă menită să vegheze la buna reputație a instituției.

Potrivit alineatului următor, Consiliul de onoare este format din 5 membri aleși de adunarea generală din rândul membrilor săi pentru o perioadă de 5 ani. Consiliul își desemnează, anual, din rândul membrilor săi, prin rotație, un președinte.

În sfârșit, la ultimul alineat prevede faptul că activitatea consiliului de onoare este reglementată prin regulament propriu, adoptat de adunarea generală.

Art. 17 dispune la primul alineat faptul că vicepreședinții AȘJR îndeplinesc atribuțiile specifice coordonării secțiilor de specialitate, filialelor, relațiilor externe, precum și alte atribuții stabilite prin statut și de președinte.

Potrivit alineatului următor, secretarul general îndeplinește atribuțiile stabilite prin respectivul statut, precum și cele încredințate de președinte. Acesta asigură la nivel central, prin aparatul de lucru, realizarea legăturilor funcționale între secțiile de specialitate, între acestea și filialele teritoriale, precum și conlucrarea cu terțe persoane.

Art. 18 prevede faptul că mandatul președintelui AȘJR, al vicepreședinților și al secretarului general încetează:

a) la expirarea duratei mandatului pentru care au fost aleși;

b) prin hotărârea adunării generale a AȘJR;

c) în cazul în care sunt în imposibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile o perioadă de cel puțin 6 luni;

d) prin deces;

e) prin demisie.

Cap. IV („Aparatul de lucru al AȘJR și al unităților din subordine”)

Art. 19 prevede următoarele:

„(1) AȘJR are un aparat de lucru la nivel central și la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central și la nivelul filialelor se aprobă de către prezidiul AȘJR, iar statele de funcții, de către președintele AȘJR, la propunerea secretarului general. În măsura în care în subordinea AȘJR se constituie institute și centre de cercetare, structura organizatorică a aparatului de lucru al acestora va avea același regim de aprobare.

(3) Activitatea aparatului de lucru este stabilită prin regulament.

(4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și statele de funcții pentru unitățile din subordine se aprobă de președintele AȘJR”.

Cap. V („Finanțarea și patrimoniul AȘJR”)

Art. 20 are următorul conținut:

„(1) Finanțarea activității și a indemnizațiilor AȘJR și a unităților din subordine se asigură din venituri proprii și din alte surse legale.

(2) Veniturile proprii ale AȘJR provin din: donații, sponsorizări, taxe, chirii, publicații, studii, prestații editoriale, consultații științifice, opinii juridice, studii pentru avize, exploatarea unor bunuri mobile și imobile proprii, precum și din alte activități realizate conform legislației în vigoare. La solicitarea terților AȘJR poate realiza, pe baze contractuale, studii și cercetări în domeniul juridic, proiecte, studii de impact privind elaborarea și aplicarea unor acte normative, precum și alte activități în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Lege și în statutul propriu.

(3) Activitatea de cercetare științifică din cadrul AȘJR se va desfășura în conformitate cu legislația națională privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și cu respectarea standardelor specifice de calitate și competitivitate.

(4) Patrimoniul AȘJR este alcătuit din:

a) bunuri mobile și imobile proprii;

b) bunuri mobile și imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosință în condițiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

(5) Modul în care se realizează finanțarea și este gestionat patrimoniul AȘJR, necesitatea, oportunitatea și realitatea utilizării mijloacelor materiale și financiare ale acesteia este prezentat anual adunării generale în vederea descărcării de gestiune a președintelui, în condițiile Legii și ale regulamentului”.

Cap. VI („Dispoziții finale și tranzitorii”)

Potrivit art. 21, sintagmele „Academia de Științe Juridice din România” și „AȘJR” nu pot fi folosite de nicio altă instituție publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 22 prevede faptul că AȘJR acordă distincții și premii unor personalități ale vieții juridice și vieții publice în condițiile stabilite prin regulament.

Conform art. 23, membrii de onoare, membrii titulari și membrii corespondenți ai AȘJR dețin și pot folosi insigna și ținuta vestimentară ceremonială în condițiile regulamentului.

Art. 24 stabilește faptul că AȘJR editează publicații științifice, organizează o bibliotecă proprie, centre de cercetare, precum și alte structuri cu profil academic aprobate de adunarea generală.

Art. 25 la primul alineat prevede faptul că prima adunare generală a AȘJR se constituie dintr-un număr de 20 de membri titulari și 10 membri corespondenți, desemnați de Comitetul de inițiativă conform prevederilor art. 21 alin. (6) din Lege, și se organizează în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Potrivit alineatului următor, desemnarea primilor 20 de membri titulari și 10 membri corespondenți va fi făcută de către Comitetul de inițiativă la propunerea structurilor universitare, de cercetare științifică de specialitate, a Uniunii Juriștilor din România, precum și a organizațiilor naționale ale profesiilor juridice menționate în art. 3 din prezentul statut.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilește faptul că în prima adunare generală vor fi aleși, din rândul membrilor titulari, președintele, 5 vicepreședinți și secretarul general, se va stabili numărul maxim de membri titulari și de membri corespondenți ai AȘJR și se vor constitui colective de redactare a regulamentului propriu al AȘJR și a regulamentului consiliului de onoare.

Art. 26 prevede faptul că în termen de 90 de zile de la organizarea primei adunări generale vor fi adoptate regulamentele prevăzute în respectivul statut.

 

Statutul Academiei de Științe Juridice din România was last modified: octombrie 19th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.