Stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale (O.U.G. nr. 12/2023)

17 mart. 2023
Vizualizari: 814
Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar

Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale

(M. Of. nr. 219 din 16 martie 2023)

Se stabilesc unele măsuri măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale;

Se modifică art. 27 alin. (1), (2) și (3^1) din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

Se introduce art. I^1 la O.U.G. nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

 

În M. Of. nr. 219 din data de 16 martie 2023 s-a republicat Ordonanța de urgență (O.U.G.) nr. 12/2023 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale.

Redăm, în cele ce urmează, principalele prevederi ale actului normativ.

Art. I

(1) Majorările de drepturi de natură socială, precum și cele în domeniul salarizării prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și majorarea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată nu se iau în calcul, pentru perioada rămasă din sezonul rece noiembrie 2022 – martie 2023, la stabilirea drepturilor de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie prevăzute de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare.

(2) Drepturile de ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, pentru persoanele care beneficiază de majorările prevăzute la alin. (1), pentru care la data aprobării prezentei ordonanțe de urgență nu au fost stabilite debite, se mențin în plată la același nivel până la 31 martie 2023.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzire și de supliment pentru energie și pentru care s-au constituit debite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se scutesc la plată.

(4) Scutirea la plată se face astfel:

a) prin decizia directorului executiv al agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, până la împlinirea termenului de 180 de zile prevăzut la art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru debitele stabilite în condițiile art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 226/2021, cu modificările ulterioare, având la bază dispoziția primarului emisă conform art. 37 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2021;

b) de către organele fiscale centrale, pentru debitele transmise potrivit art. I alin. (43) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Art. II

La articolul 27 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 22 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (1), (2) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 27

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

(1) Pentru copiii de vârstă școlară din familiile prevăzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul școlar are obligația să transmită agenției teritoriale, în luna martie a fiecărui an și respectiv în luna august a fiecărui an, situația privind frecventarea cursurilor de către acești copii. Situația se transmite electronic la data și în formatul convenit cu agențiile teritoriale și va conține, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor și reprezentanților familiei, adresa de domiciliu sau reședință și numărul de absențe înregistrate.

(2) În cazul în care se constată absențe nemotivate aferente intervalului de cursuri care, potrivit ordinului ministrului educației, se derulează de la începutul anului școlar și până la 1 martie anul următor, respectiv aferente intervalului de cursuri care se desfășoară între 1 martie și până la 1 august a fiecărui an școlar, cuantumul alocației se diminuează proporțional cu numărul absențelor, după cum urmează:

a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistrează un număr cuprins între 10 și 19 absențe;

b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistrează un număr de 20 de absențe.

(3^1) În situația prevăzută la alin. (3), când unul dintre copii repetă anul școlar din alte motive decât cele medicale ori absențele înregistrate și nemotivate depășesc numărul prevăzut la alin. (2) lit. b), alocația se poate solicita și pentru acesta, numai după începerea anului școlar următor, respectiv după începerea intervalului de cursuri ulterior perioadei de diminuare prevăzută la alin. (2)”.

Art. III

Începând cu drepturile aferente lunii martie 2023, beneficiile de asistență socială raportate la valoarea indicatorului social de referință prevăzut de art. 33^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, se rotunjesc la leu în favoarea beneficiarilor, dacă prin raportare la valoarea indicatorului social de referință rezultă fracțiuni de leu.

Art. IV

După articolul I al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. I1, cu următorul cuprins:

„Art. I^1

În cazul sumelor provenite din diferențe de curs valutar rezultate în urma conversiei sumelor cu titlu de alocație de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de indemnizație lunară pentru creșterea copiilor prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al comisioanelor bancare rezultate ca urmare a aplicării Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările ulterioare, se va proceda după cum urmează:

a) în cazul diferențelor în minus, acestea se suportă din bugetul de stat;

b) în cazul diferențelor în plus, acestea se fac venit la bugetul de stat.”

Art. V

În aplicarea art. I^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistență socială, precum și pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări prin Legea nr. 266/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se elaborează proceduri de lucru care se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Stabilirea unor măsuri de protecție socială și modificarea unor acte normative în domeniul asistenței sociale (O.U.G. nr. 12/2023) was last modified: martie 17th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.