Stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară (OMF nr. 1525/2022)

4 iul. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
914 views

Actul publicat în Monitorul Oficial

PreambulSumar
 

Ordinul ministrului Finanțelor (OMF) nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

(M. Of. 661 din data de 1 iulie 2022)

 

În temeiul:

– art. 60 pct. 7 lit. d) Cod fiscal,

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

– art. 10 alin. (4) din H.G. nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor.

 

 

Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

 

În M. Of. nr. 661 din data de 1 iulie 2022 s-a publicat Ordinul ministrului Finanțelor (OMF) nr. 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară.

Vă prezentăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului.

Art. 1

Se aprobă Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022.

Art. 3

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenției Naționale de Administrare Fiscală duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Procedura de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară

Art. 1

(1) Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul fiscal, pentru activitatea desfășurată în România, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, în sectorul agricol și în industria alimentară, beneficiază de facilități fiscale dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

(2) Facilitățile fiscale pentru sectorul agricol și industria alimentară prevăzute la art. 60 pct. 7, art. 1382, art. 154 alin. (1) lit. s) și art. 2203 alin. (3) din Codul fiscal constau în:

a) scutirea de la plata impozitului pe venit, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

b) reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

c) exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor;

d) reducerea cotei contribuției asiguratorii pentru muncă, la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;

e) scutirea de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, în cazul condițiilor deosebite de muncă sau speciale de muncă.

(3) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor la angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale începând cu veniturile lunii următoare celei în care s-a înregistrat opțiunea.

Art. 2

(1) Facilitățile fiscale se acordă pentru activitatea desfășurată în România, inclusiv persoanelor fizice detașate pe teritoriul României, dacă plătitorul de venituri la care sunt detașate desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

(2) Facilitățile fiscale nu se acordă persoanelor fizice care sunt detașate în afara României.

Art. 7

Cifra de afaceri se calculează, în luna de raportare, în condițiile în care angajatorii care desfășoară una sau mai multe activități între care se regăsesc și codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal realizează efectiv activități aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 din Codul fiscal.

Art. 8

În vederea aplicării facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară, angajatorii care desfășoară activitățile aferente cel puțin unuia din codurile CAEN prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal procedează după cum urmează:

a) În cazul angajatorilor existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022:

(i)se calculează raportul între „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” și „Cifra de afaceri totală” determinate conform art. 4, cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea;

(ii)în situația în care procentul rezultat din calculul raportului de la subpct. (i) este de cel puțin 80% din „Cifra de afaceri totală” determinată conform art. 4 lit. a) din prezenta procedură, facilitățile fiscale se acordă pe durata anului în curs cu respectarea condiției prevăzute la art. 60 pct. 7 lit. a) din Codul fiscal pe toată perioada aplicării facilităților fiscale.

b) În cazul angajatorilor nou-înființați, înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022:

(i)indicatorii „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” și „Cifra de afaceri totală” determinați conform art. 4 se calculează cumulat de la data înregistrării până la luna în care se aplică scutirea inclusiv;

(ii)pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” și „Cifra de afaceri totală” determinate conform subpct. (i) trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

c) În cazul angajatorilor existenți la 1 iunie 2022:

(i)indicatorii „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” și „Cifra de afaceri totală” determinați conform art. 4 se calculează cumulat de la începutul anului/data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022 până la luna în care se aplică scutirea inclusiv;

(ii)pentru a beneficia de facilitățile fiscale, raportul între „Cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea în sectorul agricol și în industria alimentară” și „Cifra de afaceri totală” determinate conform subpct. (i) trebuie să fie în procent de cel puțin 80%.

Art. 9

(1) Condiția prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal, privind salariul brut de încadrare, se consideră îndeplinită după cum urmează:

a) în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă, încheiate potrivit legii, veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar. Salariul minim brut pe țară de 3.000 de lei lunar este stabilit proporțional cu câștigul salarial brut de bază pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună. Pentru salariații care au încheiate contracte de muncă cu timp parțial, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă câștigul salarial brut de bază este stabilit proporțional cu câștigul brut de bază pentru un program de lucru normal de 8 ore/zi;

b) în cazul raporturilor juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor, altele decât contractele individuale de muncă, respectiv contract de administrare, de mandat și altele, încheiate potrivit legii, pentru care venitul brut lunar nu este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca venitul brut lunar realizat să fie cel puțin egal cu 3.000 de lei;

c) în cazul contractelor de internship, încheiate potrivit Legii nr. 176/2018 privind internshipul, cu completările ulterioare, facilitățile fiscale se acordă numai dacă indemnizația pentru internship este stabilită proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;

d) în cazul contractelor de ucenicie, încheiate potrivit legii, facilitățile fiscale se acordă numai dacă salariul de bază lunar, prevăzut în contractul de ucenicie, este stabilit proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;

e) în cazul raporturilor de muncă încheiate cu zilieri, prin acordul de voință al părților, fără încheierea, în formă scrisă, facilitățile fiscale se acordă numai dacă remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii, este stabilită proporțional la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar;

f) în situația în care o persoană fizică realizează venituri, în baza mai multor raporturi juridice generatoare de venituri din salarii și asimilate salariilor cum ar fi contract individual de muncă, contract de mandat, contract de administrare și altele asemenea, încheiate potrivit legii, în aceeași lună, la același angajator, în vederea acordării facilităților fiscale se verifică mai întâi dacă fiecare raport juridic respectă condiția prevăzută la art. 60 pct. 7 lit. c) prima teză din Codul fiscal, respectiv dacă venitul brut este calculat la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 de lei lunar, în cazul contractului individual de muncă, sau dacă venitul brut lunar realizat este cel puțin egal cu 3.000 de lei, în cazul celorlalte tipuri de contracte. Pentru acordarea facilităților fiscale, veniturile aferente raporturilor juridice care respectă condiția de raportare la 3.000 de lei se cumulează. În acest caz, facilitățile fiscale se acordă pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor care cumulate nu depășesc plafonul prevăzut la art. 60 pct. 7 lit. c) din Codul fiscal. Pentru partea care depășește acest plafon nu se acordă facilitățile fiscale.

(2) Pentru veniturile lunare din salarii și asimilate salariului, realizate în baza unui contract individual de muncă, mai mici de 3.000 de lei/lună, facilitățile fiscale se acordă numai dacă este îndeplinită condiția ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată stabilit în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, să fie de minimum 3.000 de lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 de ore pe lună.

Stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară (OMF nr. 1525/2022) was last modified: iulie 4th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.