Stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 40/2016)

12 iul. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 715

Despre

  • M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016
  • O.U.G. nr. 40/2016

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
O.U.G. nr. 40/2016
(M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016)
Cap. I („Măsuri la nivelul administrației publice centrale”)
Cap. II („Modificarea și completarea unor acte normative”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Original Black Friday pe UJmag.ro!

Considerentele avute în vedere la adoptarea respectivei ordodanațe de urgență sunt următoarele:

– Programul de guvernare aprobat de Parlament stabilește o serie de măsuri concrete în ceea ce privește eficientizarea funcționării aparatului central de lucru al Guvernului, cu scopul creșterii performanței administrației publice;

– în lipsa cadrului normativ de nivel primar, nu pot fi luate la nivelul Guvernului măsuri privind organizarea și funcționarea unor instituții din aparatul de lucru al Guvernului, precum și al altor instituții aflate în subordinea Guvernului și coordonarea prim – ministrului sau a secretarului general al Guvernului;

– asigurarea concordanței cu Recomandarea Comisiei Europene din 14 iulie 2014 privind principiile pentru protecția consumatorilor și a utilizatorilor de servicii de jocuri de noroc online și pentru împiedicarea accesului minorilor la jocurile de noroc online, precum și cu Recomandarea din 23 septembrie 2015 impune măsuri imediate referitoare la stabilirea entității publice care să exercite drepturile și obligațiile la Compania Națională „Loteria Română” – S.A. de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri;

– într-un mediu concurențial, dezvoltarea și diversificarea schimburilor economice, culturale, științifice și tehnologice ale României sunt vitale pentru progresul țării noastre, context în care lipsa reglementării la nivel primar face imposibilă luarea unei decizii la nivelul Guvernului privind participarea țării noastre la expoziții internaționale în perioada următoare; pentru acest motiv se impune crearea în regim de urgență a cadrului legal pentru plata unor contribuții financiare voluntare ale țării noastre la bugetul unor organizații internaționale, întrucât această măsură vizează inclusiv plata unor contribuții ce revin României pentru anul în curs;

– potrivit Legii nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, Consiliul de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, ar fi trebuit să funcționeze la această dată; cu toate acestea, deși înființat, Consiliul de monitorizare nu își poate desfășura activitatea întrucât Legea nr. 8/2016 este lacunară sau necorelată cu legislația în vigoare în ceea ce privește organizarea, funcționarea și bugetarea Consiliului de monitorizare, situație ce reclamă completarea normei primare în regim de urgență;

– în contextul înființării Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru realizarea unui profil distinct al instituțiilor implicate în implementarea Convenției, care să răspundă unor noi cerințe ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un alt nivel calitativ, a unor atribuții sau îndeplinirii unor noi atribuții, de natură a asigura un serviciu public calitativ și competent orientat către persoanele cu dizabilități și nevoile acestora, se impune realizarea în regim de urgență a unor corelări normative la nivel primar în ceea ce privește atribuțiile mai multor instituții/autorități publice cu responsabilități în domeniu;

– în vederea respectării angajamentelor asumate de România în contextul de securitate actual, nivelul ridicat al responsabilităților și cerințelor de ocupare a funcțiilor din cadrul structurilor de reprezentare națională și a structurilor NATO impune asigurarea unui sistem de motivare salarială adecvată și nediscriminatorie menit să atragă candidați cu un înalt nivel de pregătire profesională; în acest context, neadoptarea unor măsuri de modificare și completare a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, face imposibilă emiterea normelor juridice de rang inferior și generează riscul netrimiterii în misiune permanentă în străinătate a personalului militar;

– necesitatea îmbunătățirii reglementărilor actuale privind procesul de prioritizare a investițiilor publice, în sensul consolidării legăturii dintre procesul de elaborare a propunerilor pentru proiectul de buget și procesul de prioritizare, în scopul îmbunătățirii managementului investițiilor publice,

  • instituirea unor obligații în sarcina ordonatorilor principali de credite de a finanța cu prioritate, în funcție de necesarul de finanțare, acele proiecte de investiții publice care obțin punctaje ridicate în urma aplicării principiilor și criteriilor de prioritizare,
  • potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 august a fiecărui an, o scrisoare-cadru care specifică contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum și limitele de cheltuieli aprobate de Guvern,
  • neadoptarea măsurilor propuse ar conduce la elaborarea de către ordonatorii principali de credite a propunerilor pentru proiectul de buget fără a avea la bază rezultatele prioritizării proiectelor de investiții publice semnificative, așa cum sunt acestea aprobate de către Guvern, cu consecințe negative asupra implementării proiectelor de investiții publice respective,
  • este necesară reglementarea în regim de urgență a mecanismului pe care ordonatorii principali de credite să îl utilizeze în procesul de elaborare a propunerilor de buget pentru proiectele de investiții publice semnificative, astfel încât prevederile să poată fi aplicate începând cu procesul de elaborare a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017;

– consolidarea structurii organizaționale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și optimizarea proceselor de activitate din cadrul instituției reprezintă cerințe permanente în atingerea dezideratelor propuse;

– în ultimii ani, fenomenul sedentarismului în rândul populației României, în special al tinerilor, a luat o amploare deosebită, fiind necesară monitorizarea acestui proces și adoptarea unor măsuri imediate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, este necesară amendarea legislației în vigoare, prin completarea atribuțiilor Ministerului Tineretului și Sportului, în sensul creării unor programe și platforme de cercetare în sport, în vederea dezvoltării aptitudinilor și performanțelor motorii și educaționale în rândul populației, mai ales al celor tineri, ținând cont că:

  • neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse în prezenta ordonanță de urgență va genera blocaje, ineficiență și pierderi la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, precum și al instituțiilor/autorităților din administrația publică centrală cu responsabilități în domeniu, precum și afectarea în continuare a unei mari părți a populației României care se confruntă cu fenomenul birocrației excesive;
  • în aceste condiții nu se poate asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor.

În continuare, vom prezenta structura respectivei ordonanțe de urgență.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Cap. I („Măsuri la nivelul administrației publice centrale”)

Cap. II („Modificarea și completarea unor acte normative”)

Cap. III („Dispoziții finale”)

Cap. I („Măsuri la nivelul administrației publice centrale”)

Art. 1 stabilește faptul că prim-ministrul, prin Cancelaria prim-Ministrului, coordonează activitatea instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanță de urgență.

Art. 2 dispune faptul că structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcții și statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepția Cancelariei Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 3 stabilește faptul că începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, se exercită de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor se numesc prin ordin al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri.

Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri să mandateze reprezentanții în adunarea generală a acționarilor Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, precum și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

De asemenea, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională „Loteria Română” – S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu data prevăzută la alin. (1).

Art. 4 prevede faptul că se desemnează Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator al procesului de participare a României la manifestările expoziționale reglementate prin Convenția privind Expozițiile Internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, ratificată de România prin Decretul nr. 2.581/1930.

La propunerea Ministerului Afacerilor Externe, prin hotărâre a Guvernului, se aprobă manifestările expoziționale la care România participă, în condițiile alin. (1), instituțiile publice implicate, precum și măsurile organizatorice, administrative și financiare necesare pe parcursul etapelor de pregătire, de desfășurare efectivă și de închidere a expozițiilor, respectiv:

a) stabilirea temelor, conceptelor și programelor cu care România participă la manifestările expoziționale;

b) stabilirea mijloacelor și metodelor de promovare a imaginii României în corelare cu temele generale definite de organizatorii expozițiilor și cu prioritățile de promovare naționale, inclusiv cele privind participarea reprezentanților mass-mediei;

c) elaborarea de propuneri privind bugetul necesar pentru asigurarea participării României la manifestările expoziționale;

d) gestionarea activităților curente pe durata desfășurării expozițiilor, inclusiv în perioadele de pregătire a deschiderii și, respectiv, demolării sau dezafectării spațiilor expoziționale folosite pentru pavilioanele naționale;

e) dispunerea de măsuri privind bunurile achiziționate pentru participarea la manifestările expoziționale, cu respectarea legislației in vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică sau privată a statului, după caz;

f) alte măsuri necesare pentru buna desfășurare a organizării manifestărilor expoziționale.

Art. 5 dispune faptul că prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe sau a Ministerului Finanțelor Publice, se aprobă plata contribuțiilor financiare voluntare ale părții române la bugetul organizațiilor internaționale sau, ca urmare a angajamentelor internaționale, la instrumente și/sau fonduri administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale, în funcție de obligațiile asumate de România prin statutul de membru în organizațiile respective.

De asemenea Guvernul României este autorizat să acceseze instrumentele financiare și/sau fondurile administrate/gestionate de către instituții financiare internaționale la care România este membru.

În fine, prin hotărâre a Guvernului se reglementează plata contribuțiilor părții române necesare accesării instrumentelor financiare și/sau a fondurilor prevăzute la alin. (2), plata serviciilor specifice acestora, inclusiv procedurile organizatorice, administrative și financiare, după caz.

Art. 6 prevede faptul că Agenția pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, înființat potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, trece din subordinea Ministerului Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului.

Art. 7 dispune faptul că pentru a asigura o bună administrare a operatorilor economici și a filialelor acestora la care Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, exercită calitatea de acționar, în numele statului, numărul de 45 de posturi din aparatul propriu al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, prevăzut la art. 3 alin. (6) din O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 123/2015, se suplimentează cu 10 posturi, finanțate integral din bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru cheltuieli de personal Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

Cap. II („Modificarea și completarea unor acte normative”)

Cap. II conține actele normative modificate, precum și respectivele modificări.

– O.U.G. nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale „Loteria Română” – S.A.

– Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului

– Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor

– Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

Legea minelor nr. 85/2003

– O.G. nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

Legea petrolului nr. 238/2004

– O.U.G. nr. 78/2004 pentru înființarea Agenției Naționale pentru Romi

– Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport

– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

– O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

– Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009

– Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

– O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale

– Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Cap. III („Dispoziții finale”)

Art. 9 prevede faptul că dispozițiile alin. (6) al art. 45 din O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare, așa cum a fost completată prin prezenta ordonanță de urgență, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 10 dispune faptul că O.U.G. nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001; cu modif. ult., se abrogă.

Art. 11 stabilește faptul că în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva ordonanță de urgență, se va republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și modificarea și completarea unor acte normative (O.U.G. nr. 40/2016) was last modified: iulie 11th, 2016 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter