Solicitarea contestatorului de înlocuire a măsurii preventive cu masura arestului la domiciliu. Respingerea contestației la executare ca fiind nefondată

11 iun. 2024
Vizualizari: 34
 • Legea nr. 302/2004: art. 104
 • Legea nr. 302/2004: art. 106
 • Legea nr. 302/2004: art. 109
 • Legea nr. 302/2004: art. 110
 • Legea nr. 302/2004: art. 117
 • Legea nr. 302/2004: art. 87
 • Legea nr. 302/2004: art. 97
 • Legea nr. 302/2004: art. 99
 • NCP: art. 233
 • NCPP: art. 202 alin. (4) lit. b) c) şi d)
 • NCPP: art. 275 alin. (2)
 • NCPP: art. 425^1

Prin Sentința penală nr. 68 din 10 august 2023 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/2023, a fost admisă sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și, în consecință, în baza art. 104 alin. (7), art. 109 din Legea nr. 302/2004, s-a dispus punerea în executare a mandatului european de arestare emis la data de 26.07.2023 de către autoritățile judiciare din Suedia – Procuratura Suediei în Dosar nr. x pe numele persoanei solicitate A., cetățean român.

S-a dispus predarea persoanei solicitate către autoritățile judiciare din Suedia.

S-a constatat că persoana solicitată nu a consimțit la predarea sa către autoritățile judiciare din Suedia și că nu a renunțat la beneficiul conferit de regula specialității, conform dispozițiilor art. 117 din Legea nr. 302/2004.

În baza art. 98 alin. (2) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus ca predarea persoanei solicitate să fie făcut sub condiția ca, în cazul în care se va pronunța o pedeapsă privativă de libertate, persoana predată să fie transferată în România în vederea executării acesteia.

În baza art. 104 alin. (10) și alin. (13) din Legea nr. 302/2004, s-a dispus arestarea persoanei solicitate pe o durată de 30 de zile începând cu data de 10.08.2023 până la data de 08.09.2023 inclusiv, în vederea predării către statul solicitant.

A fost revocată măsura arestării provizorii în vederea predării dispusă prin încheierea penală nr. 58/01.08.2023 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în Dosar nr. x/2023, în baza căreia s-a emis mandatul de arestare provizorie în vederea predării nr. 20/01.08.2023.

S-a constatat că persoana solicitată a fost reținută începând cu data de 31.07.2023 până la data de 01.08.2023 și apoi arestată provizoriu în vederea predării începând cu data de 01.08.2023 până la 15.08.2023 inclusiv.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

În baza art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru persoana solicitată, în cuantum de 2196 RON, a rămas în sarcina statului urmând a fi avansat din fondurile Ministerului Justiției.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 554 din 31 august 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de persoana solicitată A., sub toate aspectele, prin prisma dispozițiilor art. 425^1 C. proc. pen. raportat la art. 110 din Legea nr. 302/2004, Înalta Curte constată că aceasta nu este fondată, pentru considerentele arătate în continuare.

Astfel, reglementând procedura de executare a mandatului european de arestare, art. 104 din Legea nr. 302/2004 prevede că, după verificarea identității persoanei solicitate și a împrejurării dacă acesteia i s-a comunicat, în copie și în limba pe care o înțelege, mandatul european de arestare și, dacă este cazul, hotărârea de condamnare dată în lipsă, judecătorul legal învestit aduce la cunoștința acesteia drepturile prevăzute de art. 106 din Legea nr. 302/2004, efectele regulii specialității, precum și posibilitatea de a consimți la predarea către autoritatea judiciară emitentă, punându-i în vedere, totodată, consecințele juridice ale consimțământului la predare, îndeosebi caracterul irevocabil al acestuia. În situația în care persoana solicitată nu consimte la predarea sa către autoritatea judiciară emitentă, potrivit alin. (7) al aceluiași articol, procedura de executare a mandatului european de arestare continuă cu audierea acesteia, care se limitează la consemnarea poziției sale față de existența unuia dintre motivele obligatorii sau opționale de neexecutare, precum și la eventualele obiecții privind identitatea.

Potrivit art. 109 raportat la art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004, judecătorul legal învestit soluționează cauza prin sentință, iar, în situația în care admite cererea formulată de autoritățile judiciare solicitante, emite de îndată un mandat de arestare, al cărui conținut și ale cărui condiții de executare sunt prevăzute de dispozițiile C. proc. pen. La luarea hotărârii, judecătorul ține seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea executării mandatului european de arestare, verificând, în acest sens, dacă faptele imputate se numără printre cele enumerate de art. 97 din Legea nr. 302/2004, dacă mandatul respectă conținutul și forma prevăzute de art. 87 din actul normativ și dacă, în speță, este aplicabil vreunul dintre motivele obligatorii sau facultative de refuz al executării menționate expres de art. 99 din Legea nr. 302/2004, având, totodată, în vedere și poziția persoanei solicitate cu privire la regula specialității, conform art. 117 din Legea nr. 302/2004.

Verificând actele dosarului, în raport cu aceste dispoziții, Înalta Curte constată că, în mod corect, instanța de fond a încuviințat punerea în executare a mandatului european de arestare emis pe numele cetățeanului român A. și predarea acestuia către autoritățile judiciare suedeze, după ce, în prealabil, a procedat la verificarea condițiilor prevăzute de lege în acest sens.

Astfel, din analiza conținutului mandatului european de arestare cu referința nr. x emis la data de 26 iulie 2023 de către autoritățile judiciare din Suedia, în baza mandatului național de arestare din 26 iulie 2023 întocmit de Procuratura Suediei, rezultă că cetățeanul român A. este căutat în vederea efectuării de cercetări pentru comiterea infracțiunii prevăzute de capitolul 8, secțiunea 5,6 C. pen. suedez, pentru care legea prevede maxim 10 ani închisoare, constând în aceea că, la data de 18.06.2023, împreună cu o altă persoană l-au urmărit pe numitul B. de la C. de pe Sveavagen, până la Kammakargatan în Stockholm Suedia și i-au aplicat mai multe lovituri la nivelul corpului și al capului, l-au aruncat la pământ și l-au lovit cu piciorul inclusiv în timp ce era întins la pământ. Cu această ocazie persoana solicitată și cealaltă persoană au sustras ceasul persoanei vătămate (reclamantului) în valoare de aproximativ 290000 SEK, smulgându-l de pe mâna acesteia. Urmare loviturilor primite, persoana vătămată a suferit o hemoragie cerebrală și a avut două coaste rupte.

Ca atare, astfel cum a reținut și prima instanță, mandatul european de arestare emis pe numele persoanei solicitate A. întrunește condițiile de formă prevăzute de art. 87 din Legea nr. 302/2004, în cuprinsul său fiind menționate toate informațiile enumerate în acest text de lege.

Mai mult, în cauză este îndeplinită și cerința prevăzută de art. 2 alin. (1) din Decizia cadru 2002/584/JAI din 13 iulie 2002 a Consiliului Uniunii Europene, ca durata pedepsei prevăzută de legea statului membru emitent pentru faptele pentru care a fost emis mandatul european de arestare să fie de minim 12 luni.

Totodată, Înalta Curte observă, în acord cu judecătorul fondului, că fapta reținută de autoritatea judiciară emitentă se regăsește printre cele enumerate la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 (pct. 18) care dau loc la predare, fără a fi necesară verificarea îndeplinirii condiției dublei incriminări, prevăzută de alin. (2) al aceluiași articol. De altfel, fapta imputată este incriminată și de legea penală română în art. 233 C. pen., fiind sancționată cu pedeapsa închisorii de până la 7 ani.

În același timp, se are în vedere și împrejurarea că, așa cum rezultă din practicaua sentinței penale atacate, la termenul din 10 august 2023, persoana solicitată A. a precizat că nu este de acord cu predarea sa către autoritățile emitente ale mandatului, că se prevalează de regula specialității și nu și-a contestat identitatea.

Deopotrivă, se constată că, în speță, nu este incident niciunul din motivele, obligatorii sau facultative, de refuz al executării mandatului european de arestare care sunt expres reglementate de art. 99 din Legea nr. 302/2004, întrucât persoana solicitată nu face obiectul unei alte proceduri judiciare cu privire la aceeași acuzație în România sau în alt stat și întrunește condițiile pentru a răspunde penal, iar pentru infracțiunea care motivează mandatul nu a intervenit prescripția ori amnistia potrivit legii române.

Față de cele expuse mai sus, în deplin acord cu judecătorul fondului, Înalta Curte constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 302/2004 pentru executarea mandatului european de arestare emis la data de 26 iulie 2023 de către autoritățile judiciare suedeze în dosarul cu numărul de referință x, cu privire la persoana solicitată A., întrucât acesta a fost emis în vederea efectuării urmăririi penale, cuprinde faptele pentru care se solicită predarea și nu există niciun impediment la executare din cele prevăzute de Legea nr. 302/2004.

În ceea ce privește solicitarea contestatorului de înlocuire a măsurii preventive cu o altă măsură preventivă, precum arestul la domiciliu, Înalta Curte arată că, în calea de atac ce formează obiectul cauzei, nu poate fi analizată temeinicia măsurii arestării preventive, de vreme ce, din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 104 alin. (6) – (11) din Legea nr. 302/2004, rezultă că măsurile preventive reglementate de art. 202 alin. (4) lit. b), c) și d) C. proc. pen. (controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu) pot fi dispuse doar pe parcursul procedurii de executare a mandatului european de arestare desfășurate în fața instanței, nu și la finalizarea acesteia prin admiterea cererii formulate de autoritățile judiciare solicitante, când, odată cu încuviințarea predării, organul judiciar român trebuie să emită de îndată și un mandat de arestare (conform alin. (13) al art. 104 din Legea nr. 302/2004), astfel încât luarea măsurii arestării preventive față de persoana solicitată este obligatorie, iar nu facultativă.

Pentru motivele de mai sus, constatând că hotărârea atacată este legală și temeinică, în conformitate cu dispozițiile art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., Înalta Curte va respinge, ca nefondată, contestația formulată de persoana solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 68 din 10 august 2023 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, secția penală, în Dosarul nr. x/2023.

În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen., având în vedere că se află în culpă procesuală, contestatorul persoană solicitată va fi obligat la plata sumei de 200 RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator, în sumă de 1098 RON, stabilit conform dispozițiilor art. 8 lit. b) din Protocolul încheiat între Ministerul Justiției și U.N.B.R., va rămâne în sarcina statului și se va plăti din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea contestatorului de înlocuire a măsurii preventive cu masura arestului la domiciliu. Respingerea contestației la executare ca fiind nefondată was last modified: iunie 11th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.