Solicitarea constatării rezilierii contractului de mediere. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei. Admiterea recursurilor și trimiterea cauzei spre rejudecare

28 oct. 2022
Vizualizari: 310
  • Legea nr. 677/2001: art. 13
  • Legea nr. 677/2001: art. 14
  • Legea nr. 677/2001: art. 18 alin. (3)
  • Legea nr. 677/2001: art. 25
  • Legea nr. 677/2001: art. 26
  • NCC: art. 1350
  • NCPC: art. 107 alin. (1)
  • NCPC: art. 123 alin. (1)
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 496 alin. (1)

Prin cererea înregistrată sub nr. x/2017 pe rolul Tribunalului Bihor, secția a III-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu S.C. B. Reșița S.R.L., S.C. C. S.R.L. și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca, în temeiul art. 13 și 14 din Legea nr. 677/2001:

– să se constate că între părți a operat rezilierea contractului de mediere nr. x/03.12.2015 încheiat cu societatea B. Reșița S.R.L., ca urmare a neîndeplinirii culpabile a obligațiilor derivând din contractul de mediere, precum și a obligațiilor prevăzute la art. 13 și art. 14 din Legea nr. 677/2001, obligații legale ce completează contractul de mediere perfectat între părți;

– să oblige pârâtele de ordinul 1 și 2 la plata de daune morale în cuantum de 917.780 RON (echivalentul a 200.000 euro, calculată la cursul BNR din data de 16.10.2017, 1 euro = 4,5889 RON), pentru prejudiciul suferit de reclamantă ca urmare a încălcării lato sensu de către pârâte a obligației de confidențialitate a datelor cu caracter personal, precum și a obligației derivând din lege privind prelucrarea corectă a datelor personale ale subsemnatei;

– să oblige pârâtele de ordinul 1 și 2 la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest litigiu, în temeiul dispozițiilor art. 453 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2227 din 26 noiembrie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată că recursurile declarate de pârâtele pârâtele S.C. B. S.R.L., S.C. C. S.R.L. și Autoritatea Națională de Supravehere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt fondate pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Întrucât din analiza criticilor formulate de recurente se constată că aplicarea dispozițiilor legale incidente în materie de competență teritorială reprezintă un motiv comun al ambelor recursuri exercitate în cauză, acestea vor fi tratate împreună.

Conferința națională de insolvență

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta a învestit instanța cu soluționarea a două capete de cerere, unul vizând constatarea rezilierii contractului de mediere nr. x/03.12.2015 încheiat cu pârâta S.C. B. S.R.L., ca urmare a neîndeplinirii culpabile a obligațiilor derivând din contractul de mediere, precum și a obligațiilor prevăzute de art. 13 și 14 din Legea nr. 677/2001, iar celălalt obligarea pârâtelor S.C. B. S.R.L., S.C. C. S.R.L. la plata unor despăgubiri în cuantum de 917.780 RON, prejudiciu ce provine din încălcarea de către aceste pârâte a obligației de confidențialitate a datelor cu caracter personal și a obligației privind prelucrarea corectă a acestor date.

În drept au fost invocate prevederile art. 1350 din C. civ. și dispozițiile art. 13, 14, 25 și 26 din Legea nr. 677/2001.

Prin urmare instanța a fost sesizată cu un petit întemeiat pe normele ce reglementează răspunderea contractuală, petit vizând constatarea rezilierii contractului de mediere, și cu un al doilea capăt de cerere ce privește acordarea de despăgubiri provenind din încălcarea drepturilor prevăzute de art. 13 și 14 din Legea nr. 677/2001.

În ceea ce privește primul petit vizând constatarea rezilierii contractului de mediere, regula generală în ceea ce privește competența teritorială instituită prin art. 107 alin. (1) C. proc. civ. prevede că cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul.

Prin cel de-al doilea petit privind obligarea pârâtelor S.C. B. S.R.L. și S.C. C. S.R.L. la plata unor despăgubiri în cuantum de 917.780 RON, prejudiciu ce provine din încălcarea de către aceste pârâte a obligației de confidențialitate a datelor cu caracter personal și a obligației privind prelucrarea corectă a acestor date, norma ce reglementează competența teritorială este cea prevăzută de art. 18 alin. (3) din Legea nr. 677/2001, ce face trimitere la instanța în a cărei rază teritorială își are domiciliul reclamantul.

Astfel, în cadrul Capitolului IV intitulat „Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal” din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date este reglementat la art. 13 dreptul de acces la date, la art. 14 dreptul de intervenție asupra datelor, iar în ceea ce privește competența teritorială pentru cererile ce vizează apărarea oricăror drepturi garantate de acest act normativ se prevede la art. 18 alin. (3) că:

„Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul”.

Din descrierea obiectului acțiunii, având în vedere că se invocă încălcarea prevederilor art. 13 și 14 din Legea nr. 677/2001 ca motiv pentru constatarea rezilierii contractului de mediere, rezultă că cele două capete de cerere se află într-o strânsă legătură, cel de-al doilea petit fiind accesoriu primului capăt de cerere ce privește rezilierea contractului de mediere.

Conform art. 123 alin. (1) C. proc. civ. „cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale, se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 120 din același cod” (cereri în materia insolvenței sau concordatului preventiv, care sunt de competența exclusivă a tribunalului în a cărui circumscripție își are sediul debitorul).

Art. 123 din C. proc. civ. reglementează un caz de prorogare legală a competenței, în sensul că instanța competentă să soluționeze o cerere principală devine competentă a soluționa și cererile accesorii, adiționale și incidentale formulate în aceeași cauză, chiar dacă în mod obișnuit acestea nu ar fi intrat în competența sa materială ori teritorială.

Aceste prevederi legale speciale, ce reglementează o prorogare de competență în ceea ce privește judecata cererilor accesorii și incidentale în favoarea instanței învestite cu soluționarea cererii principale, au caracter imperativ și se aplică prin derogare de la normele generale de competență materială sau teritorială exclusivă.

Pornind de la prevederile legale anterior enunțate, constată că cererea principală în prezenta cauză este cea privind constatarea rezilierii contractului de mandat, întemeiată pe prevederile art. 1350 din C. civ. referitoare la răspunderea contractuală, astfel că cererea accesorie prin care se invocă încălcarea prevederilor art. 13 și 14 din Legea nr. 677/2001 ca motiv pentru rezilierea contractului nu poate conduce la stabilirea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Bihor, ca instanță de la domiciliul reclamantei, potrivit prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 677/2001.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În consecință, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursurile declarate de pârâtele S.C. B. Reșița S.R.L., S.C. C. S.R.L. și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal împotriva deciziei nr. 215 din data de 12 decembrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția I civilă în dosarul nr. x/2017, va casa decizia și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași curte de apel, în vederea analizării pe fond a motivelor de apel formulate de reclamanta A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitarea constatării rezilierii contractului de mediere. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei. Admiterea recursurilor și trimiterea cauzei spre rejudecare was last modified: octombrie 27th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.