Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâților la emiterea actelor adiţionale la contractele de muncă pe funcţia de stat cu acordarea diferenţei de creştere salarială de 20,66%, neacordată, din majorarea salarială de 25% aplicată asupra venitului salariat lunar brut

22 mai 2024
Vizualizari: 59
  • C. muncii: art. 274
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2)
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4
  • O.U.G. nr. 95/2016: art. I alin. (2)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Brăila sub nr. x/2018, îndata de 17.04.2018, reclamanții A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L. și M. au chemat în judecată pe pârâții Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați (D.G.R.F.P. Galați) si Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice (M.F.P.) pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea la: – emiterea actelor adiționale la contractele de muncă pe funcția de stat cu acordarea începând cu 01.01.2018 și în continuare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, a diferenței de creștere salarială de 20,66%, neacordată, din majorarea salarială de 25 % aplicată asupra venitului salariat lunar brut, aflat în plată la data de 31.12.2017, pentru fiecare funcție, grad, treaptă, familie ocupațională care cuprind toate drepturile salariale, respectiv, sporuri și alte drepturi referitoare la salariu, cuvenite personalului contractual din cadrul D.G.R.F.P. Galați – A.J.F.P.Brăila – A.N.A.F. și M.F.P.,independent de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, pornind de la salariul de bază brut lunar – atât pentru cel în plată, cât și pentru cel din grila din anexa VIII a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 2 publice, cu modificările și completările ulterioare – la care să se adauge sporul de până la 15% acordat pentru condiții vătămătoare și periculoase și, majorarea de 15%, pentru complexitatea muncii; – să plătească despăgubiri civile fiecăruia dintre reclamanții angajați ai D.G.R.F.P. Galați (și A.J.F.P. Brăila), reprezentând diferențe între salariul de încadrare efectiv primit și nivelul de salarizare maxim specific fiecărei funcții din statul de funcții al A.N.A.F. – M.F.P. anterior solicitat, pe perioada de la 01.01.2018, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive; să asigure fondurile necesare efectuării plății drepturilor salariale solicitate, precum și să efectueze plata actualizării la inflație și a dobânzilor legale penalizatoare, aferente drepturilor salariale cuvenite, calculate începând cu data datorării respectivelor diferențe de drepturi salariale, de la 01.01.2018, până la plata efectivă a diferențelor salariale și, de asemenea, să oblige pârâtele la plata cheltuielilor de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 806 din 7 mai 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând decizia atacată în raport de criticile formulate și temeiurile de drept invocate, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul pentru următoarele considerente:

Prezentul recurs are ca obiect o decizie, cu caracter definitiv, prin care Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanții A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M. împotriva sentinței civile nr. 158/18.03.2019 pronunțată de Tribunalul Brăila.

În cauză, hotărârea atacată cu recurs, respectiv decizia civilă nr. 431 din 17 septembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, în dosar nr. x/2018, are caracter definitiv, fiind dată în soluționarea unui litigiu de muncă, înregistrat pe rolul instanței la 17 aprilie 2018.

Față de natura pretenției deduse judecății, respectiv drepturi bănești, se reține incidența în speță a dispozițiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind noul C. proc. civ., care stipulează că, în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 15 februarie 2013, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privitoare la conflictele de muncă și de asigurări sociale.

Potrivit dispozițiilor art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 95/2016 dispozițiile art. XII alin. (2), art. XIV-XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, se aplică și proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Referitor la aceste litigii, nu sunt supuse recursului deciziile pronunțate de instanțele de apel, acestea fiind hotărâri definitive, așa cum prevăd dispozițiile art. 274 Codul muncii. Coroborând dispozițiile art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., care stipulează că sunt hotărâri definitive cele date în apel, fără drept de recurs, precum și cele ale art. 483 alin. (2) C. proc. civ., modificat prin Legea 5 nr. 2/2013, conform cărora nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile având ca obiect conflictele de muncă și asigurări sociale, rezultă că decizia nr. 431 din 17 septembrie 2019 a Curții de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale este definitivă, nefiind supusă căii de atac a recursului.

Prin urmare, decizia nr. 431 din 17 septembrie 2019 a Curții de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, prin care a fost soluționată cererea de apel, ce face obiectul prezentului recurs este o hotărâre definitivă.

În accepțiunea conferită de legiuitor, hotărârile definitive enumerate în art. 634 C. proc. civ. sunt cele care nu mai pot fi atacate cu apel, respectiv recurs pentru care legea nu prevede posibilitatea atacării lor, ipoteză în care hotărârile devin definitive la data pronunțării lor. Conform art. 457 alin. (1) C. proc. civ. „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”. Legalitatea căilor de atac presupune faptul că o hotărâre judecătorească nu poate fi supusă decât căilor de atac prevăzute de lege. Prin urmare, în afară de căile de atac prevăzute de lege nu se pot folosi alte mijloace procedurale în scopul de a se obține reformarea sau retractarea unei hotărâri judecătorești.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, dispozițiile art. 129 din Constituție arătând că mijloacele procesuale prin care a fost atacată o hotărâre judecătorească sunt cele prevăzute de lege, dar și că exercitarea acestora trebuie făcută în condițiile legii. Dreptul de a exercita o cale de atac este unic și se epuizează prin chiar exercițiul lui. Partea interesată nu poate folosi de mai multe ori o cale de atac împotriva aceleiași hotărâri, deci nu se poate judeca de mai multe ori în aceeași cale de atac.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesuală ori extinderea limitelor competenței atribuite prin lege, constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii. Decizia ce formează obiectul prezentului recurs are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 457 C. proc. civ.

În raport de considerentele reținute, Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de recurenții-reclamanți A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L. și M. împotriva deciziei civile nr. 431/2019 din 17 septembrie 2019 pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, în contradictoriu cu intimatele-pârâteDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați și Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Sursa informației: www.scj.ro.

Solicitare în vederea dispunerii obligării pârâților la emiterea actelor adiționale la contractele de muncă pe funcția de stat cu acordarea diferenței de creștere salarială de 20,66%, neacordată, din majorarea salarială de 25% aplicată asupra venitului salariat lunar brut was last modified: mai 21st, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.