Situații financiare anuale și raportări contabile anuale

10 ian. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2995
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Monitorul Oficial nr. 5/ 7 ianuarie 2020

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

I. Prevederile OMFP nr. 3.781/2019 se aplică:

–  entităților care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, conform OMFP nr. 1802/2014 (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

–  entităților care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform OMFP nr. 2.844/2016 – Sistemul simplificat de contabilitate – IFRS (inclusiv celor al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic);

–  societăților comerciale ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată care aplică IFRS, inclusiv cele admise în cursul exercițiului financiar al anului 2019;

–  entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;

–  sediilor permanente din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În cazul mai multor sedii permanente ale persoanei juridice, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale.

–  persoanelor juridice aflate în lichidare – depun raportări contabile în 90 zile de la încheierea fiecărui an calendaristic;

–  subunităților deschise în România de societăți rezidente în state ce aparțin Spațiului Economic European – depun raportări contabile;

–  entităților autorizate, reglementate și supravegheate de BNR, respectiv ASF;

–  persoanelor juridice fără scop patrimonial.

2. Entitățile care, la data de 31 decembrie 2019, depășesc limitele a două din cele trei criterii de mărime prevăzute de OMFP nr. 1802/2014 (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:

–  bilanț (10);

–  cont profit și pierdere (20);

–  date informative (30);

–  situația activelor imobilizate (40);

–  situația modificărilor capitalului propriu;

–  situația fluxurilor de trezorerie;

–  note explicative.

3. Entitățile care nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 1.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei, număr mediu de salariați: 10) vor depune situații financiare compuse din:

– bilanț prescurtat (10)
– cont prescurtat de profit și pierdere (20) – date informative (30)
– situația activelor imobilizate (40)

4. Entitățile care nu se încadrează în categoria microentităților și nu depășesc limitele a cel puțin două din criteriile de mărime (total active: 17.500.000 lei, cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50) vor depune situații financiare compuse din:

– bilanț prescurtat (10)
– cont prescurtat de profit și pierdere (20) – date informative (30)
– situația activelor imobilizate (40)
– note explicative

Aceste entități pot întocmi, opțional, situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

5. Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care sunt supuse auditului statutar. De asemenea, se supun auditului și entitățile care, la data de 31 decembrie 2019, depășesc limitele a cel puțin două dintre criteriile de mările: total active: 16.000.000 lei, cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei, număr mediu de salariați: 50. Se aplică obligația de auditare când aceste entități depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive. În caz contrar, aceste entități sunt scutite de la obligația de auditare.

6. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire și până la finalul exercițiului financiar, nu depun situații financiare anuale, dar au obligația de a depune la unitățile teritoriale ale MFP o declarație pe propria răspundere (declarație de inactivitate) care să cuprindă anumite informații (ex. denumire, adresă și telefon, CUI, număr de înregistrare la Registrul comerțului, capital social).

Declarația de inactivitate se va depune la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 60 zile de la încheierea exercițiului financiar. Declarațiile de inactivitate se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF. Prevederile privind declarațiile de inactivitate se aplică și subunităților fără personalitate juridică care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

7. Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația de a înștiința în scris unitatea teritorială a MFP despre exercițiul financiar ales. Înștiințarea se va depune cu cel puțin 30 zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales sau în termen de 30 zile calendaristice de la data înființării pentru persoanele nou-înființate. Înștiințările se depun în format electronic, cu semnătură electronică extinsă sau numai în format hârtie și în format electronic, utilizând programul de asistență de pe website-ul ANAF.

8. Termenele de depunere a situațiilor financiare anuale sunt:

–  150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți, societăți/companii naționale, regii autonome, institute naționale de cercetare-dezvoltare (inclusiv entitățile supravegheate de BNR), subunități din România ale unor persoane juridice cu sediul/domiciliul în străinătate, sediile permanente (29 mai 2020 inclusiv);

–  120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru celelalte entități (29 aprilie 2020 inclusiv).

–  90 zile de la încheierea anului calendaristic – pentru persoanele juridice aflate în lichidare și subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European (30 martie 2020).

9. Situațiile financiare/raportările contabile pot fi depuse:

a)  în format hârtie și format electronic la registratura unităților teritoriale ale MFP/la oficiile poștale (prin scrisoare cu valoare declarată); sau

b)  numai în format electronic utilizând portalul www.e- guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.

Conform art. 29 și art. 30 din Legea nr. 82/1991, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea acestor situații și prin care se confirmă că:

a)  politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementările contabile aplicabile,

b)  situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată,

c)  persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

În cazul entităților active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor, situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul anual asupra plăților către guvern.

Formatul electronic al situațiilor financiare anuale constă într- un fișier .pdf, având atașat un fișier .xml și un fișier .zip. Fișierul cu extensia .zip va conține prima pagină din situațiile financiare anuale semnată potrivit legii și documentele cerute de lege, scanate alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele .zip atașate situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă.

Nedepunerea raportărilor contabile anuale la 31 decembrie 2019, a declarației de inactivitate sau a înștiințării se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991.

10. Acest ordin se aplică pentru situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019. La data publicării în Monitorul Oficial (7 ianuarie 2020) se abrogă OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

II. Se modifică prin acest OMFP nr. 3.881/2019 și:

1. Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014:

– principiul prudenței (referitoare la înregistrarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor și înregistrarea provizioanelor) se poate aplica și cu ocazia raportărilor periodice întocmite conform legii.

2. Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților, aprobate prin OMFP nr. 897/2015:

– la întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se va asigura că societatea absorbită și-a îndeplinit obligațiile privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale;

– în situația în care, la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, societatea absorbită există din punct de vedere legal, aceasta are obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale. Dacă societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și termenul de depunere, aceste situații vor fi depuse înainte de încetarea existenței societății absorbite.

Situații financiare anuale și raportări contabile anuale was last modified: ianuarie 10th, 2020 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter